Poradnik Przedsiębiorcy

Wznowienie działalności z datą wsteczną - czy to możliwe?

Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu, która składa się z pakietu 5 innych ustaw, od 30 kwietnia 2018 roku ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła ustawa Prawo przedsiębiorców. Nie jest to zmiana polegająca jedynie na innym nazewnictwie aktu prawnego. Zmianie uległy m.in. zasady związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej. Sprawdźmy, czy w obecnie obowiązującym stanie prawnym możliwe jest wznowienie działalności z datą wsteczną!

Na jaki okres możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej tzw. CEIDG, mogą zawiesić działalność na okres minimum 30 dni. Co ważne, w odróżnieniu od przepisów obowiązujących przed 30 kwietnia 2018 roku, ustawa nie określa maksymalnego terminu na jaki przedsiębiorca może zawiesić działalność.

Ponadto przedsiębiorcy którzy posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. KRS, w myśl art. 23 ust. 2 ustawy mogą zawiesić działalność na okres minimum 30 dni i maksymalnie 24 miesięcy.Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność na pełny miesiąc luty, to minimalny okres zawieszenia odpowiada liczbie dni w tym miesiącu w danym roku. Jest to jedyny wyjątek, gdy działalność może zostać skutecznie zawieszona na okres krótszy niż 30 dni.

Wznowienie działalności z datą wsteczną a wpis do CEIDG

Co do zasady zarówno zawieszenie działalności, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, okres zawieszenia w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG trwa od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia wskazanego we wniosku wznowieniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że w momencie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi deklarować, kiedy nastąpi wznowienie działalności. Ponadto ustawodawca nie wskazał również, że data podana we wniosku nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Dlatego też dozwolone jest wznowienie działalności z datą wsteczną.

Przykład 1. 

Pan Łukasz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG postanowił zawiesić działalność od 1 czerwca 2018 roku. W dniu złożenia wniosku nie jest w stanie określić, jak długo potrwa zawieszenie działalności. Czy pan Łukasz ma obowiązek wskazania we wniosku terminu wznowienia działalności?

Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, pan Łukasz nie ma obowiązku podawania daty wznowienia działalności. Może ono nastąpić po okresie minimum 30 dni, ponieważ jest to minimalny okres zawieszenia. W momencie gdy pan Łukasz zdecyduje się na wznowienie działalności, będzie musiał złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Pani Anna jest właścicielką firmy, która została wpisana do CEIDG. 31 maja 2018 roku upływa okres 24 miesięcy od momentu zawieszenia działalności. Czy pani Anna ma obowiązek wznowienia działalności 1 czerwca 2018 roku?

Pani Anna nie ma obowiązku wznowienia działalności po upływie 24 miesięcy od momentu jej zawieszenia, w związku z czym w dalszym ciągu działalność może pozostać zawieszona na czas nieokreślony, dopóki pani Anna nie złoży wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Przykład 3.

Pan Jan jest właścicielem firmy, która została wpisana do CEIDG, jednak jest zawieszona od 1 maja 2017 roku. 10 czerwca 2018 r. pan Jan złożył wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. We wniosku jako dzień wznowienia został wpisany 1 czerwca 2018 roku. Czy wznowienie działalności z datą wsteczną jest prawidłowe?

W przypadku przedsiębiorców posiadających wpis w CEIDG istnieje możliwość wznowienia działalności z podaniem we wniosku daty sprzed dnia złożenia tego wniosku. W związku z tym wznowienie działalności z datą wsteczną jest postępowaniem prawidłowym.

Wznowienie działalności z datą wsteczną a wpis do KRS

Przedsiębiorcy posiadający wpis do KRS mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony. Według art. 24 ust. 3 ustawy, zawieszenie działalności wpisanej do KRS trwa od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Analogicznie, wznowienie działalności gospodarczej następuje od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie działalności nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców posiadających wpis w KRS wznowienie działalności z datą wsteczną nie jest możliwe.

Przykład 4.

Pani Sandra jest właścicielką firmy wpisanej do KRS. Od 1 stycznia 2017 r. zawiesiła działalność. W związku z poprawą kondycji finansowej firmy pani Sandra 3 czerwca 2018 r. postanowiła wznowić działalność. Składając wniosek o wznowienie działalności gospodarczej, wprowadziła jako datę wznowienia 1 czerwca 2018 roku. Czy postępowanie to jest prawidłowe?

Przedsiębiorcy posiadający wpis do KRS mogą zawiesić działalność na okres maksymalnie 24 miesięcy. W związku z tym, że od momentu zawieszenia, 1 czerwca 2018 r. nie minął jeszcze maksymalny okres, pani Sandra może wznowić działalność w tym dniu. Jednak w sytuacji, gdy wniosek o wznowienie działalności został złożony 3 czerwca 2018 r., pani Sandra jako najwcześniejszą datę może wpisać dzień złożenia wniosku, ponieważ ustawa Prawo przedsiębiorców nie umożliwia w takim przypadku wznowienia działalności z datą wsteczną.

Podsumowując, wznowienie działalności z datą wsteczną jest możliwe wyłącznie w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. W sytuacji gdy przedsiębiorca posiada wpis do KRS, wznowienie działalności może nastąpić najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Jest to jedna ze zmian, która została wprowadzona wraz z ustawą Prawo przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 roku.