0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura elektroniczna - co to jest i jakie są zasady jej wystawiania?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Drukowanie i wysyłanie faktur papierowych w dobie cyfryzacji staje się kłopotliwe i czasochłonne. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w firmach, które współpracują ze sporą liczbą kontrahentów. W takiej sytuacji alternatywą stała się tzw. faktura elektroniczna, która eliminuje potrzebę drukowania, wysyłania pocztą i przechowywania papierowych dokumentów, co przyspiesza procesy księgowe i redukuje koszty administracyjne. Przechodzenie na faktury elektroniczne to część szerszego trendu cyfrowej transformacji, który odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszej gospodarce globalnej. Jak wdrożyć faktury elektroniczne oraz czy są one tym samym co e-faktury przesyłane w KSeF?

Czym jest faktura elektroniczna?

Faktury elektroniczne, znane również jako e-faktury, to dokumenty finansowe generowane i przesyłane w formie elektronicznej. Zamiast tradycyjnego papierowego formatu, e-faktury są tworzone, wysyłane i przechowywane w formie cyfrowej. Jest to coraz bardziej popularny sposób rozliczeń handlowych, który przynosi liczne korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla środowiska. Faktura elektroniczna a papierowa mogą budzić wątpliwości, jaką przewagę mogą mieć e-faktury. E-faktury są bardziej ekologiczne, ograniczając zużycie papieru i emisję CO2 związaną z transportem. Wiele krajów na całym świecie wprowadziło przepisy regulujące stosowanie faktur elektronicznych, aby zwiększyć efektywność i promować digitalizację w biznesie. 

W przepisach faktura elektroniczna zdefiniowana jest w art. 2 ust. 32 ustawy o VAT, gdzie wskazane jest, że:

"(...) Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...) 32) fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym."

Dodatkowo w przepisie tym znajduje się również w ust. 31 definicja faktury, przez którą rozumie się "dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie".

Jakie dane powinna zawierać faktura elektroniczna?

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, za fakturę uchodzić może każdy dokument zawierający wymagane przez ustawę dane bez względu na formę. Przy czym przedsiębiorca ma obowiązek zamieścić na fakturze dane wymagane w art. 106e ustawy o VAT tj. między innymi:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Przy czym posiadanie przez fakturę powyższych danych nie powoduje, że faktura ta jest fakturą elektroniczną, aby tak się stało muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, a mianowicie:

 1. dokument musi zostać wystawiony oraz otrzymany przez kontrahenta elektronicznie,
 2. faktura powinna być wystawiona w dowolnym formacie elektronicznym,
 3. musi być zapewniona autentyczność, integralność oraz czytelność faktury.

Ustawa o VAT nie zawiera wymogu podpisywania faktur przez ich wystawcę i odbiorcę.

Faktura elektroniczna - w jaki sposób uzyskać format elektroniczny?

Jak już zostało wspomniane zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT za fakturę elektroniczną uznaje się fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. W związku z tym za fakturę elektroniczną należy uznać plik cyfrowy, który rozumiany jest jako "obraz" faktury. Może nią być w związku z tym:

 1. obraz zeskanowanej faktury papierowej - pod warunkiem, że nie zostały wcześniej wprowadzone do obrotu w wersji papierowej,
 2. faktura w formacie PDF bądź DOC,
 3. faktura w formacie XML,

o ile została przesłana elektronicznie np. mailem czy faksem.

W jaki sposób powinna być przesłana faktura elektroniczna?

Faktura elektroniczna może być przesłana na różne sposoby. Oto kilka z nich:

 1. e-mail - jest jednym z najpopularniejszych sposobów przesyłania faktur elektronicznych. Faktury internetowe mogą zostać dołączone jako załącznik do wiadomości e-mail i wysłane bezpośrednio do kontrahenta,
 2. platformy elektroniczne - istnieją specjalne platformy elektroniczne, które umożliwiają wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych. Kontrahenci mogą mieć dostęp do tych platform, gdzie otrzymują faktury oraz mogą je akceptować i opłacać,
 3. przesyłka przez systemy EDI: EDI (Electronic Data Interchange) to protokół wymiany danych między różnymi systemami komputerowymi. Przesyłka faktur elektronicznych za pomocą systemów EDI umożliwia automatyczną transmisję danych między systemami księgowymi firm.

Faktura elektroniczna - o czym pamiętać? Kilka zasad

Ustawa o VAT przewiduje, iż w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej:

 1. sprzedawca lub osoba trzecia upoważniona przez sprzedawcę do wystawiania faktur przesyła je lub udostępnia nabywcy,
 2. nabywca przesyła lub udostępnia e-faktury sprzedawcy (jeśli nabywca wystawia faktury w imieniu sprzedawcy) z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży,
 3. nabywca, który otrzymał e-fakturę zawierającą pomyłki (pozwalające na sporządzenie noty korygującej), przesyła lub udostępnia notę korygującą wystawcy faktury,
 4. jeśli wystawcą faktury jest organ egzekucyjny lub komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - e-faktury przesyła lub udostępnia zarówno nabywcy, jak i dłużnikowi.

Dodatkowo należy pamiętać, że wystawca zobowiązany jest jednocześnie zachować e-faktury we własnej dokumentacji.

Zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności a faktura elektroniczna

W myśl ustawy o VAT podatnik sam decyduje o sposobie zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej. Zgodnie z art. 106m ust. 2-3 omawianej ustawy przez:

 • autentyczność pochodzenia faktury rozumie się jako pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury,
 • integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Dodatkowo w ww. przepisie ustawodawca dla przykładu wymienia też:

 • możliwość zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
 • możliwość zastosowania elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Czy faktura elektroniczna wymaga zgody nabywcy?

Stosowanie e-faktur wymaga przyzwolenia odbiorcy faktury. Jednocześnie ustawodawca nie wskazuje konkretnej metody akceptacji. Sprzedawca ma zatem prawo wysyłać e-faktury na podstawie jedynie domniemanej zgody nabywcy. Za taką zgodę sprzedawca może uznać np. opłacenie przez kontrahenta należności wskazanych na wysyłanych e-fakturach. Jeśli nabywca nie chce otrzymywać faktur drogą elektroniczną może zgłosić sprzeciw - w tym wypadku wystawca ma obowiązek dostarczać kontrahentowi faktury w tradycyjnej formie od dnia następnego. Wyjątek stanowi sytuacja gdy strony za porozumieniem ustalą inny termin utraty prawa do wysłania faktur elektronicznych - nie może być on dłuższy niż 30 dni.

Faktura elektroniczna zostaje uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy. Może być to np. moment wpłynięcia wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą na pocztę elektroniczną odbiorcy.

W celu uniknięcia zbędnych nieporozumień warto jest zdecydować się na jedną konkretną formę wystawiania faktur, aby uniknąć kontrowersyjnych sytuacji dotyczących ustalenia momentu otrzymania faktury, gdy została ona dostarczona zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Faktura elektroniczna a KSeF

Na wstępie należy omówić czym jest KSeF tj. Krajowy System e-Faktur. Jest to system wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w Polsce, który umożliwia wymianę faktur elektronicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. KSeF jest narzędziem, które ułatwia wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Aktualnie korzystanie z tego systemu jest dobrowolne natomiast od:

 • 1 lipca 2024 roku - KSeF będzie obowiązkowy dla czynnych podatników VAT,
 • 1 stycznia 2025 roku - KSeF będzie obowiązkowy dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy) w zakresie wystawiania faktur.

Wszystko co należy wiedzieć o KSeF opisaliśmy w artykule: KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur.

W KSeF wystawiana jest tzw. faktura ustrukturyzowana (rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w systemie KSeF). W związku ze sposobem wystawiania faktury ustrukturyzowanej można ją określić również mianem faktury elektronicznej. Natomiast fakturę elektroniczną nie można już określić fakturą ustrukturyzowaną, ponieważ nie zawsze zawiera ona zapis w formacie XML oraz numer nadany w systemie KSeF.

Faktura elektroniczna KSeF nie zastąpi całkowicie zwykłych faktur elektronicznych. Ustawodawca zastrzegł sytuacje, w których podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF. Według proponowanego art. 106ga ust. 2. ustawy o VAT obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będzie dotyczył:

 1. podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju,
 2. podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej w Polsce, który posiada stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę,
 3. podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziale 7, 7a i 9 ustawy o VAT, dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach,
 4. dokumentowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności,
 5. dokumentowania dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106s.

W tych przypadkach podatnik będzie wystawiał faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej.

E-faktury od 2023 roku można w dalszym ciągu wystawiać dobrowolnie za zgodą nabywcy. Natomiast e-faktury KSeF staną się obowiązkowe już dla pierwszej grupy podatników od 1 lipca 2024 roku.

Jak faktura elektroniczna wpływa na obieg dokumentów w firmie?

Faktura elektroniczna ma istotny wpływ na obieg dokumentów w firmie, przyczyniając się do jego usprawnienia i automatyzacji. Oto kilka sposobów, w jaki faktura elektroniczna wpływa na obieg dokumentów w firmie:

 • skrócenie czasu obsługi - faktura elektroniczna eliminuje potrzebę fizycznego przetwarzania i przechowywania dokumentów papierowych, co skraca czas obsługi faktur. Procesowanie i przekazywanie faktur elektronicznych jest bardziej efektywne i szybsze niż tradycyjne metody.
 • automatyzacja procesów - faktura elektroniczna może być łatwo zintegrowana z systemami informatycznymi firmy, co umożliwia automatyczne przetwarzanie danych np. czytanie faktury przez OCR.
 • redukcja błędów - wprowadzanie faktur elektronicznych do systemu informatycznego eliminuje ryzyko ludzkich błędów związanych z przepisywaniem danych. Automatyzacja procesu sprawia, że dane są przetwarzane bezpośrednio z systemu źródłowego, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.
 • śledzenie i kontrola: faktury elektroniczne są łatwe do śledzenia i kontrolowania. Można monitorować status płatności, terminy płatności oraz historię faktur w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie finansami firmy.
 • oszczędność kosztów: korzystanie z faktur elektronicznych eliminuje potrzebę drukowania, wysyłania pocztą i przechowywania dokumentów papierowych. To prowadzi do znacznych oszczędności w zakresie kosztów związanych z materiałami biurowymi, przesyłkami i przechowywaniem.

Ile lat przechowywana jest faktura elektroniczna?

Faktury elektroniczne podobnie jak faktura papierowa - przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. E-faktury można przechowywać w formie elektronicznej, nie ma konieczności ich drukowania. Należy przechowywać je jednak w sposób pozwalający łatwe odnalezienie oraz identyfikację dowodu oraz dający możliwość udostępnienia ich organom kontroli.

Faktura elektroniczna w systemie wFirma.pl - jak ją wystawić i przekazać do nabywcy?

W systemie wFirma.pl każda wystawiana faktura posiada odzwierciedlenie cyfrowe w formie PDF oraz zapisu faktury w formacie XML, co czyni je fakturami elektronicznymi oraz jednocześnie posiadają strukturę wymaganą w KSeF. Oznacza to, że bez względu czy nabywca chce, aby otrzymana była faktura elektroniczna czy papierowa, użytkownik ma możliwość przekazania jej w sposób uzgodniony z nabywcą.

Fakturę VAT w systemie można wystawić schematem: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. 

faktura elektroniczna

Po wystawieniu faktury można jej zapis w PDF bądź XML podglądnąć poprzez kliknięcie na numer dokumentu i następnie przejście do podzakładki PODGLĄD WYDRUKU.

faktura elektroniczna

Po kliknięciu na ikonę faktura elektroniczna można sprawdzić jakie formaty XML dla faktury są dostępne.

faktura elektroniczna

Aby dokonać przesłania faktury elektronicznej mailowo wystarczy zaznaczyć ją na liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i skorzystać z akcji WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL.

faktura elektroniczna

W systemie wFirma.pl dostępna jest już bezpłatna integracja z KSeF dzięki czemu użytkownik może się już zapoznać ze sposobem wystawiania faktur w KSeF i przygotować się na nowy obowiązek, który pojawi się od lipca 2024 roku. Połącz swoje konto z KSeF zgodnie z instrukcją - KSeF – integracja z systemem wFirma krok po kroku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów