0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kody CN na fakturze – czy są konieczne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT, przy czym jej stosowanie będzie możliwe dopiero od 1 lipca 2020 roku. Za jej pomocą podatnicy będą wybierać właściwą stawkę VAT dla sprzedanego towaru czy usługi. W związku z tym w artykule analizujemy, czy trzeba zawierać kody CN na fakturze sprzedaży.

Nowa matryca stawek VAT – co należy o niej wiedzieć?

Obecnie system stawek VAT oparty jest na PKWiU z 2008 r. Jest on rozbudowany i skomplikowany ze względu na dużą liczbę pozycji w załącznikach zawierających wykazy towarów objętych stawkami obniżonymi oraz z uwagi na liczne wyłączenia z grupowań PKWiU (ex). Taki system jest ponadto wadliwy ze względu na to, że uzyskiwane opinie klasyfikacji wydawane przez GUS nie są wiążące względem organów podatkowych.

Jak jednak wspomniano wyżej, od 1 listopada 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące stawek VAT, a dokładniej te wprowadzające matrycę stawek (przy czym będą one obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 roku). Zmiana ta była podyktowana Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Od listopada 2019 roku obowiązują obniżone stawki VAT dla wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
Nowa matryca VAT określana jako Nomenklatura scalona (w skrócie CN) to usystematyzowany wykaz towarów, za pomocą którego możliwe będzie sklasyfikowanie towarów na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nomenklatura scalona dostępna jest w Przeglądarce Taryfowej zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Znajomość nowej matrycy VAT będzie konieczna m.in., aby stwierdzić:

 • czy jest konieczny split payment;
 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z VAT;
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla danych towarów;
 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Ustalenie prawidłowej stawki VAT zgodnie z nomenklaturą scaloną wiążące dla organu podatkowego możliwe będzie za pomocą wniosku o wydanie WIS (wiążącej informacji stawkowej). Więcej na ten temat w artykule: Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – kto może złożyć wniosek?

Kody CN na fakturze – czy są obowiązkowe?

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje;
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

W związku z powyższym dane określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, które powinna zawierać faktura, nie obejmują kodu CN jako obowiązkowego elementu. Podatnicy mogą zatem zamieścić kody CN na fakturze z własnej woli, jako że niewątpliwie pozwoli to nabywcy zweryfikować zastosowaną przez sprzedawcę stawkę VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów