0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura WDT wystawiona po terminie – rozliczenie u sprzedawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów została wprost wymieniona jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W dalszej kolejności obliguje to sprzedawcę do wystawienia faktury dokumentującej WDT. W poniższym artykule zastanowimy się, czy faktura WDT wystawiona po terminie niesie za sobą ewentualne skutki podatkowe.

Obowiązek podatkowy w WDT

Termin rozliczenia podatku VAT jest powiązany z datą powstania obowiązku podatkowego. W przypadku WDT obowiązek podatkowy został określony na szczególnych zasadach.

Otóż stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Do czasu upływu tego dnia wystawienie faktury dokumentującej dostawę skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia. 

Natomiast w przypadku gdy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie jest wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Zatem jeśli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, faktura nie zostanie wystawiona, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od daty jej wystawienia. 

Powyższy przepis nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów od otrzymania całości lub części zapłaty za towar będący przedmiotem dostawy. 

W ramach WDT obowiązek podatkowy został powiązany z datą wystawienia faktury, chyba że podatnik uchybi temu obowiązkowi. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy.

Faktura WDT wystawiona po terminie

Z treści art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wynika, że czynność WDT powinna być udokumentowana fakturą VAT. Przepisy nie przewidują żadnych specyficznych regulacji w tym zakresie, co oznacza, że należy stosować reguły ogólne co do terminu wystawiania faktur.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ponadto zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Przykład 1.

Firma dokonała dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec. Dostawa miała miejsce 10 września. Faktura została wystawiona 20 września. W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy dla WDT?

Obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia faktury, czyli 20 września. 

Przykład 2.

Firma dokonała dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec. Dostawa miała miejsce 10 września. Faktura została wystawiona 20 października. W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy dla WDT?

Obowiązek podatkowy powstał 15 października.

Przykład 3.

Firma dokonała dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec. Dostawa miała miejsce 10 września. Faktura została wystawiona 8 września. W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy dla WDT?

Obowiązek podatkowy powstał 8 września.

Wystawienie faktury dokumentującej WDT po terminie ustawowym nie generuje negatywnych skutków dla sprzedawcy, ponieważ przepisy wskazują, że maksymalnym terminem powstania obowiązku podatkowego jest 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy.

Wystawienie faktury po terminie a prawo do zastosowania zerowej stawki VAT

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT dla czynności WDT sprzedawca może zastosować preferencyjną stawkę 0% VAT. Możliwość zastosowania takiej stawki została jednak zastrzeżona pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w tym przepisie.

Zgodnie z jego brzmieniem wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem, że:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy ma w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;
  • podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

W kontekście powyższego przepisu należy zastanowić się, czy dowodem potwierdzającym wywiezienie towarów z kraju i dostarczenie ich do nabywcy jest faktura VAT.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz ust. 11 ustawy o VAT ww. dowodami są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z przedstawionego katalogu wynika, że faktura nie została wskazana jako dokument potwierdzający wywóz towarów i ich otrzymanie przez nabywcę.

Wystawienie faktury dokumentującej WDT po terminie pozostaje bez wpływu na prawo podatnika do zastosowania zerowej stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Podsumowując, podatnik ma prawo wykazać daną transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów objętą stawką 0%, o ile otrzymał stosowne dokumenty potwierdzające, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Takim dokumentem potwierdzającym nie jest faktura VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów