Poradnik Przedsiębiorcy

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie

W dzisiejszych czasach pracodawcy bardzo często decydują się na zatrudnianie uczniów szkół wyższych w ramach umowy zlecenia. Dzieje się tak, ponieważ zatrudnienie studenta wiąże się ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy.

Zatrudnienie studenta a składki ZUS

Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów na umowę zlecenie przede wszystkim ze względu na fakt, iż w takim przypadku nie mają obowiązku odprowadzania za takiego pracownika składek ZUS. Zgodnie z przepisami bowiem uczące się osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z tych składek. Po ukończeniu tego wieku zatrudnieni studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych jak wszyscy zleceniobiorcy.

Dowodem potwierdzającym status ucznia szkoły wyższej jest:

  • zaświadczenie z dziekanatu bądź
  • oświadczenie zleceniobiorcy o posiadaniu statusu studenta. 

Uznaje się że nie powinno wykonywać się ksera legitymacji studenckiej w celu potwierdzenia statusu studenta.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, osoby studiujące mogą do 26. roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców. Jeżeli jednak nie mają takiej możliwości, powinny wnioskować o objęcie takim ubezpieczeniem przez uczelnię.

Wyjątkiem od zwolnienia z odprowadzania składek ZUS jest sytuacja, gdy zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenia łączy się równocześnie z pozostawaniem w stosunku pracy u tego samego pracodawcy. W takim przypadku umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. Pracodawca musi z tego tytułu odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Należy jednak pamiętać, iż na obowiązek opłacania składek do ZUS nie wpływa fakt, iż student jednocześnie zatrudniony jest w innym zakładzie na podstawie umowy o pracę. W dalszym ciągu w miejscu, gdzie zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia, pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS.

Czy przy zatrudnianiu studenta ma znaczenie wysokość wynagrodzenia minimalnego?

Od 2016 roku umowy zlecenie dla osób, które nie osiągają z innych tytułów kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, muszą być obowiązkowo oskładkowane. Nie dotyczy to jednak umów zawartych ze studentami. Oznacza to więc, że zatrudniony student może otrzymywać wynagrodzenie w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie otrzymuje natomiast za wykonane zlecenie.

Zatrudnienie studenta a prawa, które mu przysługują

Studenci powinni zwracać uwagę na to, aby zleceniodawca nie próbował ich nadmiernie wykorzystać, ponieważ często można spotkać się z takimi sytuacjami. Ponadto zleceniodawcy w przypadku umowy zlecenia nie są związani przepisami dotyczącymi:

  • udzielania urlopu wypoczynkowego,
  • wypłaty wynagrodzenia za okres choroby,
  • ochrony przed wypowiedzeniem umowy.

Zatrudnieni studenta jest opłacalne, nie opłaca się w ich przypadku składek ZUS. dodatkowo osoby do 26 roku życia nie opłacają podatku, dlatego taka forma zatrudnienia powoduje że w ich przypadku kwota brutto jest równa kwocie netto.