0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy zlecenie i umowy o dzieło?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców - w ramach alternatywy dla trwałego stosunku pracy - korzysta z bardziej elastycznych umów cywilnoprawnych. W tym celu zawierane są z pracownikami, a nawet kontrahentami firmy, umowy zlecenie (zobowiązujące do starannego wykonania określonych czynności) i umowy o dzieło, w których najważniejszy jest efekt pracy - dzieło. Czy łatwo je wypowiedzieć? Przekonaj się czytając poniższy artykuł jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenie i umowy o dzieło!

Wypowiedzenie umowy zlecenie - raz, dwa i po sprawie?

Umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdym czasie i przez obie strony - zleceniodawcę i zleceniobiorcę, co oznacza, że wygasa ze skutkiem natychmiastowym. W momencie jej rozwiązania na zleceniodawcy ciąży obowiązek zwrócenia wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca w celu wykonania zlecenia i wypłaty należnej mu części wynagrodzenia za wykonanie dotychczasowych czynności. Zakładając jednak, że zerwanie umowy nie było uzasadnione ważnym powodem,  strona inicjująca będzie musiała naprawić powstałą “szkodę”. W przypadku zleceniodawcy, za stratę można uznać wydatki poniesione na realizację zlecenia lub inny uszczerbek majątkowy, powstały w efekcie zaniechania współpracy. Zleceniobiorca ponosi szkodę w wyniku utraty wynagrodzenia za niewykonane czynności.

Wypowiedzenie umowy o dzieło - możliwe tylko pod określonymi warunkami

W umowach o dzieło najważniejsze jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu (napisanie artykułu, stworzenie projektu architektonicznego, wybudowanie domu). Zatem przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego “produktu” (niekoniecznie osobiście), zlecający natomiast do zapłacenia wynagrodzenia z jego tytułu. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić za porozumiem stron lub w konkretnych przypadkach, które reguluje Kodeks cywilny. Poniżej znajdują się przykłady sytuacji uprawniających do podjęcia takiego kroku.

 • Przed ukończeniem dzieła zamawiający może zrezygnować ze współpracy z wykonawcą pomimo braku zarzutów. Odstępując od umowy nie ma konieczności podawania przyczyny, jednak ustalone wcześniej wynagrodzenie musi zostać uregulowane.
 • W wyniku wad lub sprzecznego z umową wykonawstwa, w trakcie jej trwania.
 • Przez opóźnienia, o ile prawdopodobieństwo niewyrobienia się z pracami jest duże. Nie wymaga ponaglania wykonawcy. W tym przypadku jednak świadczenia już spełnione (np. częściowa zapłata) powinny zostać zwrócone zlecającemu zadanie.
 • Z powodu znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. Przyjmującemu zamówienie nie wolno żądać większej od wcześniej umówionej zapłaty, jeśli dodatkowe prace wykonane zostały bez porozumienia z drugą stroną.
 • Gdy wykonanie dzieła grozi wykonującemu rażącą stratą, o czym zdecydować może jedynie sąd.
 • Wskutek niezdolności do pracy lub śmierci przyjmującego zamówienie.
 • Po odebraniu dzieła z powodu wady wykrytej w momencie odbioru dzieła lub po fakcie i braku czasu na ich usunięcie.
Zamawiający nie powinni jednak zbyt pochopnie reagować na pierwsze uchybienia wykonawców i od razu odstępować od współpracy. W takiej sytuacji muszą liczyć się z zarzutem bezzasadności natychmiastowego rozwiązania umowy.

Roszczenia w ramach umowy o dzieło przedawniają się po upływie okresu dwóch lat, licząc od dnia, w którym dzieło zostało lub miało być oddane. 

Umowy cywilnoprawne w  systemie wFirma 

System wFirma.pl służy do rozliczania płac, z tym wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie czy umów o dzieło. Oprócz generowania rachunków użytkownik może również zbiorczo naliczyć pensje, a umożliwia to lista wypłat dla umów cywilnoprawnych.

Dodawanie umowy zlecenie w programie odbywa się z poziomu zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

wypowiedzenie umowy zlecenie

 

 

System jest skonstruowany tak, aby maksymalnie ułatwić pracę użytkownikowi, dlatego dodawanie umowy zlecenia w wFirma.pl jest wyjątkowo proste. Kolejne etapy związane z rozliczeniem zleceniobiorcy również są wyjątkowo intuicyjne i nie powinny sprawiać najmniejszej trudności. Umowę oraz jej zakończenie można dowolnie edytować. 

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy wypowiedzenie umowy zlecenia musi być na piśmie?

  Może być do tego wykorzystana zarówno forma ustna jak i pisemna.
 • Istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania zawartej umowy poprzez jej wypowiedzenie. Zasady wypowiadania umów zlecenia określa art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów