Prawo do urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, nie podlega ona przepisom Kodeksu pracy. W związku z powyższym, czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

Charakterystyka umowy zlecenie

Zawierając umowę zlecenia, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności na rzecz zleceniodawcy. Nie obowiązują go cechy zatrudnienia takie jak na podstawie umowy o pracę, czyli wykonywanie pracy określonej przez pracodawcę i pod jego kierownictwem, stały wymiar czasu pracy i określone miejsce wykonywania pracy. Dlatego też ten rodzaj umowy cywilnoprawnej wykazuje większą swobodę pracy.

Umowa zlecenie nie może być wykonywana tak jak umowa o pracę, czyli zachowując cechy stosunku pracy, takie jak praca po 8 godzin dziennie, w określonym miejscu i porze, pod kierownictwem pracodawcy.

Umowę zlecenie sporządza się w formie pisemnej i zawiera się w niej m.in.:

  • opis wykonywanych przez zleceniobiorcę czynności,
  • wyznaczenie terminu wykonania umowy,
  • wskazanie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu jego zapłaty,
  • ustalenie, która ze stron dostarcza materiały potrzebne do wykonania zlecenia,
  • określenie odpowiedzialności zleceniobiorcy,
  • zawarcie dodatkowych ustaleń pomiędzy stronami.

Jeśli potrzebujesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Zleceniobiorca nie podlega przepisom Kodeksu pracy, w związku z tym nie obowiązują go prawa i obowiązki określone w Kodeksie pracy, w tym także prawo do urlopu wypoczynkowego. Swoboda zawierania umów pozwala jednak na dowolne ukształtowanie ustaleń umowy.

Dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami a prawo do urlopu wypoczynkowego

Pojęcie urlopu wypoczynkowego odnosi się wyłącznie do Kodeksu pracy, dlatego w takim przypadku można w treści umowy zawrzeć informację o odpłatnej przerwie, która będzie przysługiwała zleceniobiorcy oraz adnotację, że przerwa ta nie będzie skutkowała obniżeniem wynagrodzenia z tytułu umowy. Dzięki takiemu zapisowi w umowie cywilnoprawnej zleceniobiorca będzie miał prawo do urlopu wypoczynkowego.

W przypadku umowy cywilnoprawnej nie obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie pracy, a co za tym idzie, zatrudniony ma tylko takie uprawnienia, jakie wynikają z treści umowy zlecenie.

Podsumowując, zleceniobiorcy przysługują uprawnienia, jakie zostaną zawarte w treści umowy zlecenie. Nie bierze się pod uwagę uprawnień pracowniczych zawartych w Kodeksie pracy. Aby zleceniobiorca mógł mieć prawo do urlopu wypoczynkowego, w treści umowy należy zawrzeć informację o możliwości przerwy w świadczeniu usług na rzecz zleceniodawcy, które nie skutkowałoby obniżeniem wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie ma charakter stosunku pracy, zleceniobiorca może wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie zaistnienia wspomnianego stosunku pracy w miejscu umowy cywilnoprawnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów