0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozwiązanie umowy zlecenie - powody wypowiedzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenia to jedna z najczęstszych form zatrudnienia. Gwarantuje ona zarówno większą swobodę pracownikowi, w zakresie realizacji pracy, jak i samemu zleceniodawcy, analizując ten aspekt z perspektywy uwarunkowań prawnych dotyczących między innymi możliwości wcześniejszego zakończenia współpracy. Czy rozwiązanie umowy zlecenie może zostać zrealizowane poprzez wypowiedzenie umowy jednej ze stron? Kiedy następuje rozwiązanie umowy zlecenie z okresem wypowiedzenia? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Kiedy uznaje się umowę zlecenie za zakończoną?

W przypadku zachowania przez osobę wykonującą zlecenie należytej staranności ryzyko wynikające z wykonania umowy ponosi zleceniodawca. Cechą charakterystyczną umowy zlecenia jest staranność wykonywania określonej usługi, nie zaś osiągnięcie określonego efektu.

Umowa zlecenie zostaje uznana za zakończoną w momencie:

  • wykonania przedmiotu umowy,
  • rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia.

Istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania zawartej umowy poprzez jej wypowiedzenie. Zasady wypowiadania umów zlecenia określa art. 746 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powołanym przepisem zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W przypadku odpłatnej umowy zlecenie zleceniodawca zobowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. 

Zleceniobiorca również może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę.

Strony nie mogą się zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Rozwiązanie umowy zlecenie przez wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy zlecenie może mieć miejsce w różnych okolicznościach i może nieść ze sobą różne skutki. Tematyka ta została zobrazowana na poniższym diagramie:

Rozwiązanie umowy zlecenie - powody wypowiedzenia

Pojęcie ważny powód może być niejednoznacznie rozumiane. Zdarzenia mające wpływ na rozwiązanie umowy zlecenie mogą być spowodowane zmianą miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, zmianą profilu działalności zleceniodawcy, czy też utratą przez zleceniodawcę kontraktu, który miał związek z wykonywanym zleceniem. Ważnym powodem może być również nieprawidłowe wykonywanie umowy przez zleceniobiorcę. Jeżeli umowa zlecenia zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, niesie to za sobą skuteczne rozwiązanie umowy, jednak strona, która odstąpiła bez ważnego powodu, jest zobowiązana zrekompensować drugiej stronie straty wynikające z rozwiązania umowy.

Kiedy następuje rozwiązanie umowy zlecenie z okresem wypowiedzenia

Co do zasady umowa zlecenie może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, jednak jeżeli strony umowy wyrażają wolę ustanowienia okresu wypowiedzenia, mogą zamieścić odpowiedni zapis w treści umowy. Taki zapis może także zostać wprowadzony aneksem. Uprawnienie do wypowiedzenia zlecenia może zostać ograniczone w umowie, jednak nie jest dopuszczalne całkowite wykluczenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Ograniczenie wypowiedzenia może mieć na celu określenie terminu wypowiedzenia. Wprowadzenie terminu wypowiedzenie powinno mieć odzwierciedlenie w długości zawartej umowy. Okres wypowiedzenia musi być adekwatny do czasu trwania umowy.

Przy ustalaniu terminu wypowiedzenia nie są stosowane zasady liczenia terminów, jak w przypadku umowy o pracę - przepisy Kodeksu pracy nie mają w tym wypadku zastosowania. Zasady liczenia terminów stosuje się zgodnie z Kodeksem cywilnym, który omawia tę kwestię w art. 110 - 116. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było -  w ostatnim dniu tego miesiąca.

Rozwiązanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl pozwala na kompleksowe rozliczenia zleceniobiorców, w tym generowanie dla nich różnego rodzaju dokumentów. Wśród nich można wyróżnić również druk dotyczący zakończenia tej umowy. Aby go wygenerować wystarczy przejść do KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » UMOWY zaznaczyć umowę i wybrać DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Rozwiązanie umowy zlecenie - generowanie w wFirma

Po pojawieniu się okna wystarczy wpisać datę podpisania zakończenia i faktyczną datę zakończenia umowy. Wtedy pojawi się wpis, który wystarczy zaznaczyć, wybrać DRUKUJ, a zostanie pobrany na dysk komputera.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów