0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Złom w świetle ustawy o VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem jest również przedsiębiorca nabywający złom w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. Mowa jest tutaj o osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub o osobie fizycznej wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą, u której wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł (w ciągu całego roku lub proporcjonalnie do liczby miesięcy, jeśli zaczęli działalność w trakcie roku obrotowego),
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą),
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, czyli nie dotyczy towarów używanych, za które uważa się towary, od nabycia których minęło 6 miesięcy, a przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Definicja złomu

Zasadniczą kwestią dla zastosowania właściwego sposobu rozliczania podatku od towarów i usług, jest ustalenie, czy dany towar mieści się w pojęciu złomu. Ustawa o VAT nie przedstawia dokładnej definicji złomu. Definicję złomu na potrzeby ustawy o VAT wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 2 maja 2011 roku (PT3/033/2/188/LWA/11/569). Zgodnie z tą  interpretacją przez złom na potrzeby ustawy o VAT należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych. Złomem w tym rozumieniu są także zużyte akumulatory ołowiane lub ich części. Pojęcie złomu nie obejmuje za to m.in. zużytych baterii i pojazdów. Załącznik nr 11 do ustawy o VAT zawiera wykaz towarów zaliczających się do poszczególnych grup złomu.

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1.

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2.

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali- wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3.

38.11.51.0

Odpady szklane

4.

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5.

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6.

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7.

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

8.

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom

Rozliczenie podatku VAT w handlu złomem

18 marca 2011 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o VAT w zakresie przepisów obrotu złomem. Zgodnie z tą nowelizacją od 1 kwietnia 2011 r. w przypadku handlu złomem obowiązuje mechanizm samo-opodatkowania. W tym przypadku to nabywca złomu staje się odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT. Oznacza to, iż dostawca nie wykazuje na swoich fakturach należnego podatku VAT lecz fakturuje dostawę złomu w kwocie netto. To nabywca musi opodatkować nabywane przedmioty oraz zadeklarować i rozliczyć podatek VAT. Tym samym nabywca jest zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną. Podatek VAT ujmowany jest zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży. Obowiązek podatkowy oraz prawo odliczenia podatku naliczonego powstają w tym samym okresie rozliczeniowym. Podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić dostawcy. Nabycie złomu funkcjonuje za zasadach podobnych do WNT - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy też importu usług. Wystawia się fakturę wewnętrzną a transakcja staje się neutralna podatkowo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów