0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biznes w Internecie - jak go założyć i rozwijać?

Wielkość tekstu:

Podmiot, chcący prowadzić biznes w internecie, staje przed trudnymi wyborami związanymi głównie z formalnościami przy zakładaniu firmy, a w konsekwencji także z jej prowadzeniem.

Biznes w internecie - wybór formy opodatkowania

Zasady ogólne

Zasadom ogólnym podlegają ci podatnicy, którzy nie złożyli we właściwym US stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności lub tez zadeklarowali chęć rozliczania się w formie podatku na zasadach ogólnych.

Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 18 i 32 %.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT- 36.

Podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L.

W tym przypadku należy złożyć do właściwego US w terminie nieprzekraczającym 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego, ma na to czas do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności (nie później niż do dnia uzyskania przychodu).

Wadą tej formy jest przede wszystkim ograniczone prawo do korzystania z ulg i preferencji (np. brak możliwości rozliczania się z współmałżonkiem).

Ryczałt

Osoby fizyczne mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Niewątpliwą zaletą tej formy jest to, że podatnicy nie muszą prowadzić ewidencji związanej z kosztami. Dodatkowo są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy prowadzić działalność wymieniona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a wartość opodatkowania zależeć będzie od rodzaju działalności.

Biznes w internecie a KPIR

Forma prowadzenia ewidencji księgowej jest równie ważna jak wybór opodatkowania podatkiem dochodowym. Wyróżnić tutaj można następujące przypadki:

 • podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym maja obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, muszą prowadzić podatkową księgę przychodów rozchodów lub księgi rachunkowe w sposób zapewniający m.in. ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za poprzedni rok podatkowy.

Biznes w internecie a siedziba firmy

Rozpoczynając działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu należy sprawdzić, czy nie doprowadzi to zmiany sposobu jego użytkowania. Rozumie się przez to przekształcenie obiektu budowlanego lub jego części poprzez podjęcie działalności zmieniającej warunki m. in.: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, ochrony środowiska. W przypadku firm funkcjonujących w Internecie charakter nieruchomości wykorzystywanej do tej pory na potrzeby mieszkalne może zmienić przeznaczenie jej części na magazyn. Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy zgłosić właściwemu organowi.

Z wykorzystaniem lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej wiążą się również opłaty z tytułu podatku od nieruchomości. W przypadku, kiedy lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na cele prowadzenie działalności, ale powierzchnie te służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one podlegały stawce podatku jak dla budynków mieszkalnych. W pozostałych przypadkach stawka ta jest określana dla lokali związanych z działalnością gospodarczą- podatek jest wówczas kosztem uzyskania przychodu.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu, może za koszt uzyskania przychodu uznać czynsz, opłaty za energię, wodę lub odsetki od kredytu mieszkalnego. Należy pamiętać, że kwoty te uwzględnia się jedynie do wielkości odpowiadającej proporcjonalnemu udziałowi wykorzystywanej w działalności powierzchni do powierzchni mieszkaniowej ogółem.

Biznes w internecie i e-faktura

E- faktury mogą być znaczącym udogodnieniem w realizacji transakcji sprzedaży, zwłaszcza gdy realizowana jest ona za pośrednictwem Internetu. Faktury elektroniczne muszą spełnić przede wszystkim warunek autentyczności pochodzenia oraz integralności treści. Oznacza to, że należy mieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy czy tez wystawcy faktury. Poza tym w szczególności trzeba wykorzystać w fakturze podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) oraz elektroniczna wymianę danych EDI. Dodatkowo konieczne jest, aby były przechowywane w takiej formie, aby możliwy był łatwy i szybki dostęp do nich (np. w przypadku kontroli skarbowej).

Ważne jest, że faktury mogą być przesyłane droga elektroniczną tylko i wyłącznie za zgodą obu stron transakcji.

Biznes w internecie i podpis elektroniczny 

Przy wystawianiu e-faktur niezbędnym elementem jest podpis elektroniczny. Są to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, co do zasady posiadają taką samą ważność pod względem skutków prawnych jak dokumenty opatrzone podpisami własnoręcznymi.

Podpis elektroniczny można uzyskać w:

 • Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. www.cencert.pl,
 • Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA – www.kir.com.pl,
 • CERTUM – Powszechnym Centrum Certyfikacji Unizeto Technologies SA www.unizeto.pl i www.certum.pl,
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.pwpw.pl,
 • MobiCert Sp. z o. o. www.mobicert.pl.

Binzes w internecie i e-rachunek

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani- na życzenie kupującego- wystawić dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Takim dokumentem może być rachunek. Powinien on zawierać co najmniej:

 • dane osobowe i adresowe sprzedawcy oraz nabywcy,
 • datę wystawienia,
 • numer rachunku (w kolejności chronologicznej),
 • dane dotyczące sprzedawanego towaru lub usługi,
 • ogólną kwotę należności (słownie oraz liczbowo).

Obecnie, w związku ze zniesieniem obowiązku umieszczania czytelnego podpisu oraz pieczęci, sprzedający ma możliwość przesłania kupującemu e- rachunku w formacie PDF drogą mailową.

Udogodnienie takie przysługuje jedynie podatnikom zwolnionym z VAT, czyli tym, u których wartość sprzedaży opodatkowanej za poprzedni rok nie przekroczyła łącznie kwoty 150 000zł. Zwolnienia tego nie stosuje się do importu towarów i usług, WNT oraz do dostaw, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

Biznes w internecie a kasy fiskalne

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, maja obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie ustawodawca przewidział zwolnienie z tego obowiązku, jeśli przedsiębiorca spełni następujące warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za dostawę towaru w całości dokonywana jest na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczy zapłata,
 • prowadzona jest ewidencja dowodów zapłaty, na podstawie której można określić tożsamość kupującego,
 • podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed 1 stycznia 2011.

Niespełnienie jednego z w/w warunków oznacza brak możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie podlega również ograniczeniom związanym z wysokością obrotów. Obecnie limit ten wynosi 20 000 zł w pierwszym roku prowadzenia działalności (40 000 zł w drugim) i dopiero po jego przekroczeniu należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów