0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędy i omyłki w wyroku sądowym - co podlega sprostowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Masz w ręce wyrok sądowy, jego uzasadnienie albo postanowienie sądu, w którym widzisz niedokładności i błędy rachunkowe i pisarskie? Musisz je poprawić, składając odpowiednie sprostowanie. Pamiętaj jednak, że to nie to samo co apelacja, która ma prowadzić do zmiany decyzji sądu, Sprostowanie poprawia błędy i omyłki w wyroku sądowym. Zobacz, jakie błędy wymagają sprostowania, gdzie je złożyć i jakim rygorom podlega.

Błędy i omyłki w wyroku sądowym – co podlega sprostowaniu?

Zgodnie z art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego znajduje się informacje o tym, jakie błędy i omyłki w wyroku sądowym podlegają sprostowaniu:

  • niedokładności,
  • błędy rachunkowe,
  • błędy pisarskie,
  • inne oczywiste błędy i omyłki w wyroku sądowym.

By błąd podlegał sprostowaniu poprzez złożenie wniosku, musi być oczywisty np. literówka w imieniu, czy nazwisku, zła nazwa sądu orzekającego, błąd w nazwie miejsca zamieszkania, błędnie podana data wydania wyroku itp. Błąd tego rodzaju jest od razu dostrzegalny zarówno dla sądu, jak i dla stron oraz wynika wprost z treści zapadłego orzeczenia, które podlega sprostowaniu.

Na co zwrócić uwagę?

Często zdarza się, że błędy i omyłki w wyroku sądowym można znaleźć już we wstępie do dokumentu np. przeinaczony adres sądu, błędny zapis danych osobowych – Marek (imię) Jurek (nazwisko) zostają zamienione miejscami. Omyłki zdarzają się także w danych osobowych protokolanta, czy sędziego. W takim przypadku mówimy o błędach pisarskich. Kwalifikujemy do nich:

  • niewłaściwe użycie wyrazu,
  • błąd gramatyczny,
  • mylna pisownia,
  • niezamierzone pominięcie kilku lub jednego wyrazu.

Kolejną grupą błędów i omyłek w wyroku sądowym są tzw. inne oczywiste pomyłki. Są to: nieścisłości, usterki, np. wydanie orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym w postaci wyroku, a nie w postaci zwykłego postanowienia.

Błędy i omyłki w wyroku sądowym mogą mieć także charakter rachunkowy. Są to niedopatrzenia w działaniach matematycznych np. przy sumowaniu wierzytelności do zapłacenia przez dłużnika, które zostały wymienione jako elementy roszczenia. W takich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku o sprostowanie, lecz może okazać się to bardziej zawiłe, ponieważ, np. jeśli w pozwie o zapłatę wierzyciel wymienia kwotę roszczenia oraz koszty procesu i w treści wyroku sąd zasądził jedynie kwotę roszczenia, pomijając koszty procesowe, to zgodnie z art. 351 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel powinien złożyć wniosek o uzupełnienie treści wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesowych w danej wysokości.

Skutkować to powinno wydaniem przez sąd postanowienia zawierającego rozstrzygnięcie o pominiętych kosztach procesowych, zgodnych z żądaniem zawartym w pozwie wierzyciela. Jeśli sąd zasądzi niższe koszty od tych w pozwie, to należy złożyć np. zażalenie.

Błędy i omyłki w wyroku sądowym – wniosek o sprostowanie

Złożenie wniosku o sprostowanie błędów i omyłek w wyroku sądowym to postępowanie o charakterze wnioskowym. Dokument ten należy złożyć możliwie najszybciej po wydaniu przez sąd orzeczenia zawierającego niedopatrzenia. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w wyroku, postanowieniu, nakazie zapłaty kieruje się na podstawie art. 350 k.p.c. W dokumencie należy dokładnie przedstawić, na czym polega omyłka i jakie powinno być brzmienie prawidłowego zapisu. Wniosek składa się w sądzie, który wydał orzeczenie zawierające błędy, a w jego treści można wnieść o doręczenie odpisu poprawionego wyroku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów