Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Sprawę rozpoczynamy od złożenia pozwu, który podlega obowiązkowej opłacie. Jest to jeden z najbardziej oczywistych rodzajów kosztów, którego zwrotu możemy domagać się w sądzie. Istnieje jednak szeroki katalog innych opłat, o zwrot których strona wygrana może wnioskować. Jakie są zatem inne koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Koszty w postępowaniu cywilnym ponosi przegrany. Jednak nie wszystkie wydatki poniesione w związku z prowadzeniem sprawy będą zwracane osobie, która wygrała sprawę. Kwestię obowiązku strony, która przegrała sprawę, czyli zwrotu kosztów przeciwnikowi na jego żądanie, reguluje art. 98 kodeksu postępowania cywilnego. Wlicza się w to koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, reprezentację adwokata i jego wynagrodzenie (jednak nie wyższe niż stawki opłat określone odrębnymi przepisami), wysokość kosztów stawiennictwa strony, utraconego zarobku oraz inne wydatki poniesione w toku sprawy (koszty biegłego), w tym także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach różni się. W zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od 30 zł do nawet 100.000 zł.  Sposób naliczania opłaty został tak skonstruowany, by zniechęcić obywateli do prowadzenia fikcyjnych procesów.

Rodzaje kosztów sądowych 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych są rodzajem kosztów procesowych, których zwrotu możemy się domagać. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. określa zasady i tryb pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta określa również zasady ich zwrotu, wysokości oraz  przypadki, w których można zwolnić się od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz sposób ich umarzania. Możliwe jest również rozłożenie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych.

Zwrot kosztów sądowych obejmuje opłaty i wydatki poniesione w związku ze wszczęciem i prowadzeniem sprawy. Oznacza to, że należy w pierwszej kolejności ponieść wydatki osobiście i domagać się ich zwrotu wraz z rozstrzygnięciem sprawy.

Opłaty sądowe podlegają w szczególności pozwy, apelacje i zażalenia, skargi kasacyjne, sprzeciwy od wniosku, zarzuty od nakazu, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, skarga o wznowienie postępowania, skarga na czynności komornika, wnioski o wydanie: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, kopii.

Wyróżniamy 3 rodzaje opłat sądowych:

  1. stałą

  2. stosunkową

  3. podstawową

1) opłatę stała pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Wysokość opłaty w zależności od sprawy wynosi od 30 zł do 5000 zł.

2) opłatę stosunkową pobiera się w sprawach majątkowych, wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu (WPS) lub wartości zaskarżenia. Wysokość opłaty w zależności od sprawy wynosi od 30 zł do 100 000 zł

Do rodzaju opłat stosunkowych należy również opłata tymczasowa. Tego rodzaju opłatę wnosi się w sprawach o prawa majątkowe, gdy nie można ustalić WPS w chwili ich wszczęcia. Wysokość opłaty tymczasowej określa się w granicach od 30 zł do 1000 zł, w postępowaniach grupowych od 100 zł do 10 000 zł.

3) opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Wysokość opłaty w zależności od sprawy ustala sąd, nie może być ona niższa niż 30 zł.

Wysokość opłaty sądowej różni się również w zależność od rodzaju sprawy, co wiąże się z wysokością kosztów podlegających zwrotowi.

W przypadku:

  1. pozwów i pozwów wzajemnych oraz wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego należy uiścić 100% opłaty sądowej.

  2. wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym należy uiścić 75% opłaty sądowej.

  3. sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty należy uiścić 50% opłaty sądowej.

  4. pozwu w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznego pozwu w postępowaniu nakazowym należy uiścić 25% opłaty sądowej.

  5. interwencji ubocznej oraz zażalenia należy uiścić 20% opłaty sądowej.

Jeśli wysokość opłaty po obliczeniu odpowiednich proporcji będzie niższa niż stawka minimalna, należy uiścić najniższą przewidzianą stawkę.

Przykładowo gdy 5% WPS wynosi 25 zł w przypadku pozwu wniesionego w sprawach majątkowych, należy uiścić koszty sądowe w wysokości 30 zł, tak jak przewiduje minimalna opłata sądowa.

Ważne!

Wysokość opłaty poniesionej w związku ze złożeniem powództwa jest uzależniona od rodzaju sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Jak uiszczane są koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Niezależnie od tego, w jaki sposób opłaciliśmy sprawę w sądzie, możemy domagać się jej zwrotu. Istnieje kilka możliwości uiszczenia opłaty sądowej, można tego dokonać poprzez:

  1. znaki sądowe - czyli “znaczki” o odpowiedniej wartości naklejane na pismo, które składa się później w sądzie, zakupione w kasie sądu lub niektórych bankach

  2. dokonanie wpłaty pieniężnej w kasie sądu - w tym przypadku niezbędne jest już posiadanie gotowego pozwu, który posłuży do wypełnienia pokwitowania wpłaty przez pracowników kasy sądu