0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CEPiK - jak sprawdzić, czy pojazd jest kradziony?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

System CEPiK powstał w latach 2003-2010. W roku 2004 uruchomiono centralną ewidencję pojazdów, zaś w 2005 roku – centralną ewidencję kierowców. Do końca 2010 roku CEPiK był rozbudowywany o kolejne elementy, takie jak np. aplikacja do przekazywania danych przez stacje kontroli pojazdów oraz danych o wydanych zaświadczeniach do przewozu towarów. W latach 2017 i 2018 system był modernizowany w ramach Programu CEPiK 2.0, którego głównym celem jest dostarczenie usług związanych z pojazdem dla obywateli i przedsiębiorców.

Czym jest CEPiK?

Skrót CEPiK to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców utworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zgodnie z nazwą CEPiK zawiera:

 • centralną ewidencję pojazdów,

 • centralną ewidencję kierowców.

Dzięki CEPiK można uzyskać dane o pojazdach lub kierowcach – sprawdzić ilu pojazd miał właścicieli, jaka jest jego historia, czy brał udział w kolizjach, jaki ma przebieg oraz daty poszczególnych rejestracji.

Skąd i jakie dane ma CEPiK?

Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazują w różnym trybie i terminach zobowiązane do tego instytucje, np. organy zajmujące się rejestracją pojazdów, stacje kontroli pojazdów czy Policja.

Centralna Ewidencja Pojazdów zawiera m.in.:

 • informacje o pojeździe,

 • datę rejestracji pojazdu,

 • dane właściciela (posiadacza pojazdu),

 • informacje o zdarzeniach takich jak:

  • kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie,
  • wybicie numeru nadwozia lub numeru silnika,
  • zatrzymanie dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
  • termin następnego badania technicznego,
 • informacje o ubezpieczeniu OC, w tym dane takie jak:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (lub adres siedziby),
  • nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
  • nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
  • datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  • datę rozwiązania umowy.

Centralna Ewidencja Kierowców zawiera m.in.:

 • informacje o kierowcy,

 • informacje o zdarzeniach takich jak:

  • zatrzymanie prawa jazdy oraz jego zwrócenie,

  • cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,

  • utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,

  • zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie usługi oferuje system CEPiK?

Jedną z usług CEPiK jest możliwość sprawdzenia historii pojazdu. Dzięki tej bezpłatnej usłudze można zweryfikować, czy to, co mówi sprzedawca auta, jest zgodne z informacjami zawartymi w ewidencji.

Po wpisaniu odpowiednich danych pojazdu (numer rejestracji, VIN, daty pierwszej rejestracji) w systemie, CEPiK generuje raport z informacjami na temat danego samochodu (poniżej znajdują się fikcyjne dane).  

 

Cepik - jak sprawdzić pojazd?

Uwaga!
Dane do CEPiK wprowadzają różne instytucje. Na jakość wprowadzanych do systemu informacji może mieć wpływ wiele czynników, takich jak różne systemy informatyczne, z których korzystają podmioty wprowadzające dane czy błąd ludzki, przez co informacje zawarte w systemie nie zawsze mogą dokładnie pokrywać się z historią pojazdu.

W związku z powyższym otrzymane w ramach raportu informacje nie powinny być jedynym kryterium decyzji o zakupie pojazdu – mogą one jednak znacząco pomóc kupującemu w ocenie oferty.

Pozostałe bezpłatne usługi CEPiK to m.in.:

 • bezpieczny autobus – możliwość sprawdzenia informacji na temat autobusu – jego stanu technicznego, liczby miejsc czy tego, czy posiada OC;

 • punkty karne online – możliwość sprawdzenia posiadanych punktów karnych;

 • wniosek o udostępnienie danych – możliwość uzyskania danych na temat pojazdu, właściciela lub kierowcy;

 • wniosek o dane statystyczne – możliwość uzyskania informacji statystycznych na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Statystyki można wykorzystać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji pojazdów

Zakres danych, jakie można uzyskać z ewidencji pojazdów, to m.in.: nr rejestracyjny, numer VIN, marka i model pojazdu, rok produkcji, data pierwszej rejestracji w kraju i za granicą, pojemność i moc silnika.

Aby uzyskać dane na temat pojazdu lub kierowcy, należy:

 • złożyć wniosek do odpowiedniej ewidencji (pojazdu lub kierowcy),

 • wnieść opłatę w wysokości 30,40 zł,

 • wskazać we wniosku interes osoby zgłaszającej w otrzymaniu tych informacji.

Jeśli chcemy uzyskać informacje na swój temat, wystarczy jedynie złożyć wniosek – bez konieczności wnoszenia opłaty oraz uzasadniania.

Wniosek można pobrać ze strony cepik.gov.pl. Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami w nim zawartymi oraz wypełnić każde wymagane pole.

Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną lub on-line z użyciem podpisu elektronicznego.

Do Centralnej Ewidencji Kierowców można również złożyć wniosek o udostępnienie danych statystycznych – w tym wypadku dane są udostępniane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji konkretnego pojazdu lub kierowcy. Uzyskane dane można wykorzystać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Opłata za taki wniosek jest uzależniona od zakresu prac informatycznych niezbędnych do tego, aby takie dane przygotować. Wysokość opłaty jest podawana wnioskodawcy w odpowiedzi na jego wniosek.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji kierowców

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji kierowców należy przygotować samodzielnie –  nie ma określonego wzoru formularza. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, że chcemy uzyskać dane z Centralnej Ewidencji Kierowców,

 • dane podmiotu wnioskującego,

 • zakres informacji, jakie chcemy uzyskać,

 • podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych,

 • wiarygodnie uzasadnioną potrzebę uzyskania danych,

 • do jakich celów chcemy uzyskać informacje z CEK,

 • informacje, które pozwolą na wyszukanie w CEK żądanych danych.

Wniosek można wysłać pocztą tradycyjną lub przez internet z użyciem podpisu elektronicznego. Wysłanie wniosku podlega opłacie w kwocie 30,40 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Cyfryzacji  z dopiskiem „CEK –- opłata za udostępnienie danych”.

Czym jest nowy CEPiK 2.0?

System CEPiK 2.0 częściowo zaczął działać w listopadzie 2017 roku. Ulepszony CEPiK 2.0 został wzbogacony o nowe funkcje, takie jak m.in.:

 • ewidencja posiadaczy kart parkingowych,

 • szerszy zakres informacji o danych technicznych,

 • szerszy zakres informacji o ubezpieczeniu pojazdu,

 • profil kandydata na kierowcę,

 • dane o instruktorach i egzaminatorach prawa jazdy.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów