Poradnik Przedsiębiorcy

Samochód osobowy w leasingu - rozliczenie VAT

Zmiany w podatku VAT od kwietnia 2014 r. to kwestia znana prawdopodobnie każdemu podatnikowi, szczególnie, jeżeli wykorzystuje w działalności gospodarczej samochody osobowe. Jak wiadomo, prawo do odliczenia podatku VAT od tego typu pojazdów samochodowych uległo znacznym modyfikacjom. Co istotne, zmiany dotyczyły również samochodów osobowych użytkowanych w firmie na podstawie umowy leasingu, gdyż obecnie nie obowiązują żadne przepisy przejściowe. Jak rozliczyć samochód osobowy w leasingu?

Co do zasady podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, jeżeli są one wykorzystywane na potrzeby działalności opodatkowanej. Innymi słowy, prawo do odliczeń mają czynni podatnicy VAT, w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form użytkowania pojazdów w przedsiębiorstwie jest leasing operacyjny. Wpływ na dany wybór mogą mieć niższe koszty w porównaniu do tradycyjnego kredytu, a także mniej formalności do spełnienia przez podatnika.

Istota leasingu operacyjnego samochodu osobowego - i nie tylko - polega na wypożyczeniu przez firmę leasingową pojazdu do użytkowania w przedsiębiorstwie podatnika na okres, który nie może być krótszy niż 40% długości normatywnego okresu amortyzacji. W przypadku samochodów osobowych normatywny okres amortyzacji wynosi pięć lat, zatem minimalny okres umowy leasingu nie może być krótszy niż dwa lata.

Samochód osobowy w leasingu - odliczenie VAT

Obecnie zasady rozliczania podatku VAT przy samochodach w leasingu nie zależą już od wykorzystanego limitu odliczenia. Zgodnie z zasadami od 1 kwietnia 2014 r. odliczenie VAT od samochodów osobowych w leasingu jest możliwe na dwa sposoby w zależności od sposobu ich użytkowania w firmie.

Jeżeli pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i niezwiązanych z prowadzoną działalnością (czyli w sposób mieszany), wówczas podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy. Co istotne, nie obowiązuje już żaden limit kwotowy, zatem podatnik do końca trwania okresu leasingu operacyjnego będzie mógł odliczać połowę podatku VAT z każdej otrzymanej od leasingodawcy faktury. Ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa.

Natomiast w sytuacji, gdy samochód osobowy w leasingu służy przedsiębiorcy jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej - nabywa on prawo do pełnego odliczenia podatku VAT nie tylko od rat leasingowych, ale także pozostałych wydatków, w tym również paliwa. Jednak wyłączne wykorzystywanie samochodu w ramach przedsiębiorstwa podatnik musi odpowiednio udowodnić oraz udokumentować, czyli:

  • zgłosić do urzędu skarbowego pojazd jako firmowy na formularzu VAT-26,
  • prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT,
  • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

Co istotne, powyższe zasady obowiązują także podatników, którzy zawarli umowy leasingu na samochody osobowe przed wejściem w życie zmian przepisów w 2014 roku. W odniesieniu do tych podatników również będzie istotny sposób wykorzystywania pojazdu w działalności gospodarczej. Jest to zdecydowanie pozytywna informacja dla osób, które wykorzystały przysługujący limit odliczenia podatku od rat leasingowych oraz innych opłat do wysokości 6.000 zł. Dlaczego? Otóż obecnie wszyscy mogą odliczać podatek VAT w wysokości zależnej od sposobu użytkowania pojazdu w działalności - wspomniane 50% lub 100%.

Od stycznia 2019 roku zmianie uległ sposób rozliczania pojazdów osobowych na gruncie podatku dochodowego, o czym więcej w artykule: Leasing samochodów osobowych - zmiany od 1 stycznia 2019 roku!

Księgowanie rat leasingowych w systemie wFirma.pl 

Aby zaksięgować fakturę za ratę leasingu operacyjnego należy w pierwszej kolejności wprowadzić pojazd do firmy, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu.

Następnie po wprowadzeniu pojazdu w celu zaksięgowania faktury należy skorzystać zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO, gdzie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola. W polu Pojazd należy wybrać pojazd finansowany leasingiem i zapisać.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym a system

Dokument zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki zgodnie z prawem do ujęcia wydatku w kosztach oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z prawem do odliczenia VAT.