Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie AC samochodu a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność, w której wykorzystuję firmowy samochód osobowy. Chciałbym wykupić ubezpieczenie AC samochodu. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych?

Adrian, Lubomia

 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem i jeżeli dotyczy pojazdu osobowego, podlega pewnemu ograniczeniu. Podkreślić należy, że ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Jeżeli wartość użytkowanego w działalności samochodu osobowego nie przekracza 150 tys. zł. (dla samochodów silnikowych) lub 225 tys. zł. (dla samochodów elektrycznych), do kosztów firmowych można zaliczyć całą wartość ubezpieczenia. Natomiast jeżeli wartość pojazdu przyjęta przez ubezpieczyciela przekracza 150 tys. zł./225 tys. zł. to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł./225 tys. zł. pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, można ująć w kosztach.

Do końca 2018 roku wskazany limit wynosił 20 tys euro, przeliczone na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Limit wylicza się według schematu:

(150 tys. zł lub 225 tys. zł. / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

Przykład 1.

Pan Adam 1 lutego 2019 r. zawarł umowę ubezpieczenia dla. pojazdu osobowego (silnikowego), stanowiącego firmowy środek trwały, którego wartość przyjęta do ubezpieczenia wynosiła 175 tys. zł. Jaki koszt ubezpieczenia samochodu podatnik w tej sytuacji może zaliczyć do kosztów firmowych jeśli wartości z dokumentu polisy wynosiły: AC (4000 zł.) OC (1000 zł.)

Limit ubezpieczenia AC: 150 000 zł./175 000 zł. x 4000 zł. = 3428,57 zł

Wartość polisy podlegająca ujęciu w KPIR: 3428,57 zł + 1000 zł = 4428,57 zł.

Pan Adam do kosztów podatkowych może zaliczyć 4428,57 zł. z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej.