Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie AC samochodu a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność, w której wykorzystuję firmowy samochód osobowy. Chciałbym wykupić ubezpieczenie AC samochodu. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów firmowych?

Adrian, Lubomia

 

Ubezpieczenie AC samochodu jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem i jeżeli dotyczy pojazdu osobowego, podlega pewnemu ograniczeniu. Podkreślić należy, że ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Jeżeli wartość użytkowanego w działalności samochodu osobowego nie przekracza 150 tys. zł. do kosztów firmowych można zaliczyć całą wartość ubezpieczenia. Natomiast jeżeli wartość pojazdu przyjęta przez ubezpieczyciela przekracza 150 tys. zł. to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł. pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, można ująć w kosztach.

Do końca 2018 roku wskazany limit wynosił 20 tys euro, przeliczone na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Limit wylicza się według schematu:

(150 tys. zł. / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

Przykład 1.

Pan Adam 1 lutego 2019 r. zawarł umowę ubezpieczenia dla. pojazdu osobowego, stanowiącego firmowy środek trwały, którego wartość przyjęta do ubezpieczenia wynosiła 175 tys. zł. Jaki koszt ubezpieczenia samochodu podatnik w tej sytuacji może zaliczyć do kosztów firmowych jeśli wartości z dokumentu polisy wynosiły: AC (4000 zł.) OC (1000 zł.)

Limit ubezpieczenia AC: 150 000 zł./175 000 zł. x 4000 zł. = 3428,57 zł

Wartość polisy podlegająca ujęciu w KPIR: 3428,57 zł + 1000 zł = 4428,57 zł.

Pan Adam do kosztów podatkowych może zaliczyć 4428,57 zł. z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej.