Poradnik Przedsiębiorcy

Credit note w WNT - co to jest i jak zaksięgować notę kredytową?

Podstawowym dokumentem korygującym w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami jest nota kredytowa, czyli credit note. W Polsce uznaje się ją za fakturę korygującą. Jak poprawnie zaksięgować credit note w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – na czym polega?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Dokonując zakupu towarów od kontrahentów unijnych, polscy podatnicy zobowiązani są do rozliczenia VAT z tytułu takiej transakcji. Oznacza to, że wykazują podatek VAT należny i naliczony, a więc transakcja taka jest neutralna pod kątem podatku VAT.

Ponadto, aby transakcja została uznana za WNT, należy spełnić poniższe warunki:

  • nabywcą towarów musi być podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty bądź osoba prawna niebędąca podatnikiem, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika;
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, lecz nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, które stanowią przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Credit note, czyli faktura korygująca WNT

Kiedy dokonujemy zakupów w krajach UE, co do zasady kontrahenci unijni w celu skorygowania danej transakcji nie wystawiają faktur korygujących, a credit note. Jest to odpowiednik polskiej faktury korygującej. W związku z tym należy traktować je na równi. Przepisy nie regulują, w jaki sposób i w jakim okresie należy rozliczać dokumenty korygujące WNT. Kwestię tę jednak wyjaśniają interpretacje wydane przez organy podatkowe.

Credit note przy WNT – jak rozliczać?

Zgodnie z opinią organów podatkowych sposób rozliczenia korekty WNT jest zależny od okoliczności, które spowodowały konieczność wystawienia korekty (credit note).

Credit note wystawiona ze względu na udzielony rabat lub uznaną reklamację

W sytuacji, gdy korekta (credit note) została wystawiona w wyniku uznania reklamacji czy obniżenia ceny wynikającej z udzielenia rabatu, to powinna zostać zaksięgowana w miesiącu otrzymania korekty.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 12 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-130/14/LG, w której to czytamy:
"(…) w sytuacji otrzymania od dostawcy dokumentu korygującego wystawionego w przypadku obniżenia ceny z tytułu reklamacji jakościowych oraz obniżenia ceny z tytułu udzielonych rabatów - powinien on dokonać korekty obrotu i odpowiadającemu mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym otrzymuje od dostawcy unijnego dokument korygujący(…)".

Dodatkowo dokonanie korekty w miesiącu otrzymania faktury korygującej jest poprawne również w sytuacji, gdy ostateczna cena zakupionych towarów znana jest dopiero po wystawieniu faktury pierwotnej, na której zastosowano cenę szacunkową. Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2014 r., nr ILPP4/443-26/14-4/BA:
"(...) po dokonaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (wystawieniu faktur dokumentujących dokonane przez kontrahentów dostawy) zmianie ulegają wartości nabywanych towarów. Fakt ten jest dokumentowany przez danego dostawcę wystawioną fakturą korygującą. Spółka w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie wie o ile obniżona lub podwyższona będzie cena towarów, które nabywa. Wobec tego fakt zmiany ceny nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów, jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez danego dostawcę." (...) Spółka jest/będzie zobowiązana do rozliczenia korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i naliczonego z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu otrzymania faktury korygującej, na której dostawca towarów potwierdzi istnienie okoliczności powodujących konieczność korekty pierwotnie dokonanej transakcji. Obniżenie lub podwyższenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w dacie otrzymania faktury korygującej."

Omawiane stanowiska zostały uregulowane w ramach SLIM VAT 2 i tym samym art. 29a ust 15a ustawy o VAT określa że Credit note w WNT:

  • będzie musiała zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym wykazano pierwotną transakcję - jeśli korekta spowodowana przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość) ;

  • będzie rozliczana na bieżąco, w deklaracji za miesiąc zaistnienia przyczyny korekty - jeśli korekta spowodowana przyczynami zaistniałymi już po dokonaniu transakcji (np. udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta).

Korekta WNT spowodowana zwrotem towaru

Jeśli faktura korygująca wystawiana jest w związku ze zwrotem towaru, powinna być rozliczona w miesiącu jego dokonania.

Powyższe stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej 9 lipca 2014 r., nr IBPP4/443-150/14/PK, zgodnie z którą:
"(…) Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania dokumentów korygujących (faktury, noty) uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Tym samym, gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy, obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zwrotu towarów.(…)"

Credit note a błędy ilościowe w dostawie towarów

Natomiast w sytuacji, gdy faktura korygująca zostanie wystawiona ze względu na błąd ilościowy w dostawie towarów, to korektę taką należy zaksięgować w miesiącu rozliczenia pierwotnej transakcji.

Takie rozwiązanie wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 12 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-130/14/LG.:
"(…) w przypadku otrzymania od dostawcy unijnego dokumentu korygującego dot. korekty ilości towarów, gdy ilość zafakturowana nie odpowiada ilości otrzymanej w rzeczywistości - powinien dokonać korekty obrotu i odpowiadającemu mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym pierwotnie powstał obowiązek podatkowy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (…)."

Korekta błędnej ceny wykazanej na fakturze pierwotnej dokumentującej WNT

W przypadku, kiedy faktura korygująca (credit note) została wystawiona z powodu błędnej ceny wykazanej na fakturze pierwotnej, to w celu jej zaksięgowania należy również cofnąć się do okresu, w którym została ujęta faktura pierwotna.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej 25 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-131/14/LG:
"(…) jeżeli wystawione przez dostawcę unijnego faktury (noty) korygujące związane są z pomyłką w cenie, tj. korekty faktur spowodowane są faktem, że pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, który istniał już w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży, to Wnioskodawca powinien dokonać korekty obrotu i podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z korygowaną transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (co do zasady będzie to miesiąc wystawienia przez dostawcę unijnego faktury pierwotnej) i stosownie skorygować deklarację podatkową za ten miesiąc, stosując kurs waluty odpowiedni dla faktury pierwotnej."

Faktura korygująca WNT a właściwy kurs do przeliczeń

Podatnik, który otrzyma fakturę korygującą z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WNT) wystawionej w walucie obcej, może zastanawiać się, jaki kurs powinien zostać zastosowany do przeliczeń korekty na złotówki. Otóż w przypadku korekty WNT w walucie obcej należy zastosować kurs właściwy dla rozliczenia pierwotnej transakcji, czyli dla faktury pierwotnej, a nie dla korekty.

Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT1-2.4012.93.2017.1.RS wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z 26 czerwca 2017 r., zgodnie z którą:
"Przeliczenia na złote kwot wykazanych na fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej Spółka powinna dokonać – zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy – według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego."

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy faktura korygująca została wystawiona z powodu rabatu po transakcyjnego, podwyższenia ceny lub zwrotu towaru z przyczyn powstałych po dokonaniu zakupu (np. reklamacja lub zwrot nadwyżki towaru). Wówczas przeliczeniu na złotówki podlega faktura korygująca, na co wskazuje ww. interpretacja:
"Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych opisanych w punkcie d), korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania, a przeliczenia na złote kwot wykazanych na fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej należy dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej."