0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Credit note w WNT - co to jest i jak zaksięgować notę kredytową?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym dokumentem korygującym w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami jest nota kredytowa, czyli credit note. W Polsce uznaje się ją za fakturę korygującą. Jak poprawnie zaksięgować credit note w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – na czym polega?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Dokonując zakupu towarów od kontrahentów unijnych, polscy podatnicy zobowiązani są do rozliczenia VAT z tytułu takiej transakcji. Oznacza to, że wykazują podatek VAT należny i naliczony, a więc transakcja taka jest neutralna pod kątem podatku VAT.

Ponadto, aby transakcja została uznana za WNT, należy spełnić poniższe warunki:

  • nabywcą towarów musi być podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty bądź osoba prawna niebędąca podatnikiem, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika;
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatnikiem podatku VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, lecz nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, które stanowią przedmiot wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Credit note, czyli faktura korygująca WNT

Kiedy dokonujemy zakupów w krajach UE, co do zasady kontrahenci unijni w celu skorygowania danej transakcji nie wystawiają faktur korygujących, a credit note. Jest to odpowiednik polskiej faktury korygującej. W związku z tym należy traktować je na równi. Przepisy nie regulują, w jaki sposób i w jakim okresie należy rozliczać dokumenty korygujące WNT. Kwestię tę jednak wyjaśniają interpretacje wydane przez organy podatkowe.

Credit note przy WNT – jak rozliczać?

SLIM VAT 2 uregulował kwestię wykazania Credit not przy WNT. Według przepisu wprowadzonego przez SLIM VAT 2 zgodnie z art. 29a ust. 15a ustawy o VAT:

W przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT o:

  • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  • wartość zwróconych towarów i opakowań (jeżeli podatnik nie dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru);
  • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W sytuacji gdy miał miejsce zwrot towaru bądź reklamacja (które stanowią nową okoliczność niemożliwą do przewidzenia w chwili dokonania transakcji) faktura korygująca WNT powinna być rozliczona w pliku JPK_V7 za okres, w którym dokonano zwrotu. Oznacza to, że w miesiącu dokonania zwrotu należy zmniejszyć podstawę opodatkowania dokonanego WNT, przy czym oczywiście musi temu towarzyszyć zmniejszenie podatku należnego oraz podatku naliczonego, jeżeli podatek należny został odliczony.

Natomiast w przypadku gdy przyczyną korekty jest błąd lub pomyłka to wówczas korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym pierwotnie została ujęta faktura korygowana.

Faktura korygująca WNT a właściwy kurs do przeliczeń

Podatnik, który otrzyma fakturę korygującą z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WNT) wystawionej w walucie obcej, może zastanawiać się, jaki kurs powinien zostać zastosowany do przeliczeń korekty na złotówki. Otóż w przypadku korekty WNT w walucie obcej należy zastosować różny kurs w zależności od rodzaju korekty, co przedstawia poniższa tabela:

in minus (błąd pierwotny i nowa okoliczność)przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli kurs, jaki został zastosowany przy ewidencji faktury pierwotnej)
in plus (błąd pierwotny)przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli kurs, jaki został zastosowany przy ewidencji faktury pierwotnej)
in plus (nowa okoliczność) przeliczenia należy dokonać według kursu właściwego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów