0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwa jest dopłata do wypoczynku z ZFŚS na zaległy urlop?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród prawnych wymogów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego Kodeks pracy (kp) wymienia obowiązek dochowania terminów, do których upływu należy umożliwić pracownikowi wykorzystanie urlopu. Ich przekroczenie powodować może różnego rodzaju komplikacje, a wśród nich nawet pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Właściwe wywiązywanie się z obowiązku udzielania urlopów wypoczynkowych ma również wpływ na poprawność innych związanych z tym działań pracodawcy, do których należy dofinansowanie wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Czy dopłata do wypoczynku z ZFŚS na zaległy urlop również przysługuje pracownikom?

Dopłata do wypoczynku w regulaminie ZFŚS

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – dalej: ustawa – zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy działalność socjalna obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Popularnym świadczeniem, często wymienianym w regulaminach ZFŚS, są dopłaty do wypoczynku nazywane też „wczasami pod gruszą”. Ich wysokość powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 1 ustawy. W praktyce pracodawcy ustalają zazwyczaj przedziały wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika, którym przyporządkowane są konkretne kwoty dopłat, a warunkiem otrzymania dopłaty jest wykorzystanie w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze; najczęściej wymaga się 14-dniowego nieprzerwanego wypoczynku.

Świadczenie urlopowe

Od „wczasów pod gruszą”, czyli świadczenia, które można przewidzieć w regulaminie ZFŚS, należy odróżnić świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców nietworzących omawianego funduszu. Jak stanowi art. 3 ust. 3 ustawy, pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć ZFŚS lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 ustawy – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia, wyjąwszy pracowników młodocianych, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy).

W 2024 roku wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika pełnoetatowego wynosi:

  • w przypadku zatrudnienia w normalnych warunkach pracy – 2417,14 zł;

  • w przypadku zatrudnienia w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze – 3222,86 zł;

  • w przypadku pracownika młodocianego w pierwszym, drugim i trzecim roku nauki – odpowiednio: 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

W myśl art. 3 ust. 5 i 5a ustawy świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Najpierw urlop zaległy, potem bieżący

W art. 163 kp sformułowano zasadę, że urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalanym przez pracodawcę. Pracodawca może nie ustalić planu urlopów, jeżeli wyraziła na to zgodę zakładowa organizacja związkowa; z oczywistych względów zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Jeżeli pracodawca nie ustalił planu urlopów, musi terminy poszczególnych urlopów każdorazowo uzgadniać z pracownikami.

Z różnych względów urlopy nie zawsze są wykorzystywane w terminach wcześniej zaplanowanych lub uzgodnionych. W szczególności przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, a także z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Ponadto urlop nie rozpoczyna się w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Pracodawca może też odwołać pracownika z urlopu, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (patrz art. 164, 165, 167 kp).

Kodeks pracy zawiera dwa przepisy mające zapobiec zwłoce w udzielaniu urlopów. Zgodnie z art. 161 pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Przekroczenie tego terminu powoduje, że urlop niewykorzystany staje się tzw. urlopem zaległym. Nie rodzi to jednak dla pracodawcy negatywnych następstw, o ile dochowa on terminu określonego w drugim przepisie, art. 168, zgodnie z którym urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli pracodawca tego nie uczyni, naraża się na karę grzywny od 1000 zł do 30 000 zł z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 kp).

W wyroku Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 roku (II PK 199/12) stwierdzono: „[…] kolejność wykorzystania urlopu wynika z ustawy, tzn. w pierwszej kolejności pracownik wykorzystuje urlop zaległy a dopiero po nim urlop bieżący. Nawet gdyby pracodawca kierował się określoną praktyką (zwyczajem) lub na podstawie indywidualnego zarządzenia wymagał, żeby pracownicy w pierwszej kolejności korzystali z urlopu bieżącego, a dopiero potem z urlopu zaległego, to byłoby to sprzeczne z przepisami prawa o urlopach wypoczynkowych. […] Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego z przekroczeniem granicznego terminu z art. 168 kp (z wyjątkiem określonych w ustawie sytuacji uzasadniających przesunięcie urlopu na termin późniejszy), to oznacza to, że przepisy o udzielaniu urlopów nie są przestrzegane. Przeczy to więc zapatrywaniu […], że w pierwszej kolejności udziela się urlopu bieżącego, a nie zaległego. Taka kolejność pogłębiałaby jedynie wskazaną nieprawidłowość”.

Przykład 1.

Z przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2023 rok wynoszącego 26 dni do 31 grudnia 2023 roku pracownikowi udzielono 21 dni urlopu. 1 stycznia 2024 roku pracownik nabył prawo do kolejnych 26 dni urlopu. W związku z tym ma do wykorzystania w 2024 roku w sumie 31 dni urlopu wypoczynkowego (5 dni urlopu zaległego + 26 dni urlopu bieżącego). Udzielając pracownikowi urlopu, pracodawca powinien wykorzystywane dni zaliczać najpierw na poczet urlopu zaległego, do jego wyczerpania (5 dni), a następnie – na poczet urlopu bieżącego (26 dni).

Jak nie określać zasad finansowania wypoczynku pracowników?

W przywołanym wyżej wyroku Sądu Najwyższego wskazano, że w przypadku, gdy pracownik ma do wykorzystania zarówno urlop zaległy, jak i bieżący, to z całokształtu przepisów o urlopach wypoczynkowych wynika norma nakazująca pracodawcy udzielenie zawsze najpierw urlopu zaległego, a w dalszej kolejności – bieżącego. Prowadzi to do wniosku, że w regulacjach dotyczących udzielania pracownikom dopłat do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” czy też świadczenia urlopowego nie można od tej zasady odstąpić. W szczególności za niedopuszczalne należy uznać wprowadzenie w regulaminie ZFŚS postanowienia, zgodnie z którym pracodawca miałby np. udzielać dopłaty do wypoczynku tylko pod warunkiem, że pracownik wykorzystuje urlop bieżący, a nie zaległy, lub że najpierw ma obowiązek wykorzystać urlop bieżący, a następnie zaległy.

O tym, że ustalenie takiego warunku byłoby działaniem na niekorzyść pracownika, świadczy choćby to, iż prowadziłoby ono do ograniczenia możliwości dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy w zakresie prawa do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 291 § 1 kp roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zatem – mając na względzie treść art. 168 kp –  termin roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego za dany rok rozpoczyna swój bieg 30 września. Jeżeli pracownik musiałby wykorzystywać najpierw urlop za bieżący rok, a dopiero po jego wykorzystaniu urlop zaległy – za rok wcześniejszy (lata wcześniejsze) – to mogłoby dojść do tego, że wskutek zwlekania z udzieleniem pracownikowi urlopu zaległego termin roszczenia pracownika w tym zakresie uległby przedawnieniu (pracownik nie miałby kiedy wykorzystać urlopu zaległego, gdyż wciąż udzielano by mu urlopu bieżącego).

Dopłata do wypoczynku z ZFŚS na zaległy urlop – podsumowanie

W odniesieniu do omawianego zagadnienia prezentowane są też niekiedy poglądy, w których myśl to pracownik powinien jasno wskazać, z którego urlopu – zaległego czy bieżącego – zamierza w danym przypadku skorzystać. Pogląd ten mógłby, być może, zostać uznany za trafny na gruncie prawa cywilnego, jednak w dziedzinie prawa pracy, którego celem jest przede wszystkim ochrona pracownika jako ekonomicznie słabszej strony stosunku pracy, za zasadny należy uznać pogląd głoszący, że w każdym przypadku przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego należy zachować kolejność: najpierw urlop zaległy, a następnie – bieżący.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów