Poradnik Przedsiębiorcy

Opieka nad dzieckiem - zasady przyznawania urlopu

Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku kalendarzowego dwa płatne dni zwolnienia z pracy na sprawowanie opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat. Kiedy pracownik może skorzystać z takiego zwolnienia? Czy jest ono płatne? Czytając poniższy artykuł dowiesz się, kiedy i na jakich warunkach przysługuje opieka nad dzieckiem.

Darmowy wniosek o opiekę nad dzieckiem - wzór do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o opiekę nad dzieckiem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o opiekę nad dzieckiem.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Opieka nad dzieckiem – zasady przyznawania

Art. 188 Kodeksu pracy (kp) reguluje możliwość udzielenia zwolnienia od pracy udzielanego rodzicom potocznie zwane jest ono opieką z tytułu wychowania dziecka. Zwolnienie to przysługuje na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia. Oznacza to, że nie trzeba uzasadniać wniosku składanego pracodawcy. Natomiast w przypadku dziecka chorego, które nie ukończyło 14 lat, rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy jeśli otrzymał zwolnienie lekarskie.

Art. 188 Kodeksu pracy
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

W celu uzyskania dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie czasu wolnego. Decyzja o przyznaniu urlopu stoi jednak po stronie pracodawcy. Warto pamiętać, że nie powinien on odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma ku temu ważnych i obiektywny powodów.

Dwa dni opieki nad dzieckiem – liczone w dniach czy w godzinach?

Pracownikowi przysługuje zwolnienie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Dwudniowe zwolnienie może być wykorzystane łącznie albo rozdzielnie, ponieważ nie ma limitów ilości dokonywanych zwolnień. Oznacza to, że pracownik może skorzystać np. z jednej godziny opieki. Nie ma również przeszkód, aby pracownik skorzystał z tego zwolnienia bezpośrednio po innej nieobecności w pracy, np. po urlopie wypoczynkowym.

Wymiar zwolnienia przysługuje niezależnie od liczby dzieci, które posiada pracownik.
W pierwszym wniosku, który został złożony w danym roku kalendarzowym, pracownik określa, czy chce skorzystać ze zwolnienia w godzinach czy w dniach. Jeżeli w pierwszym wniosku wskaże, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będzie mógł wystąpić o udzielenie wolnego w godzinach.

Opieka nad dzieckiem - zasady przyznawania urlopu

Opieka nad dzieckiem – kto otrzyma dodatkowe wolne?

Warto wiedzieć, że dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługują niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy udzielane jest ono w wymiarze godzinowym i ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowo niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Zwolnienie to przysługuje zatrudnionemu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w 2020 roku urlopu na opiekę nad dzieckiem, traci do nich prawo w 2021 roku. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

Pozbawienie wychowującego władzy rodzicielskiej skutkuje utratą przez pracownika uprawnienia do korzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Warto wiedzieć, że ilość dni wolnych od pracy nie zwiększa się w przypadku, gdy pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko. Pracownik utraci prawo do dni wolnych wraz z ukończeniem przez dziecko 14. roku życia. W przypadku zatrudnienia w różnych miejscach pracownik w każdym zakładzie pracy nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem mają również rodzice rozwiedzeni lub będący w związkach nieformalnych, jednak limit dwóch dni dotyczy osobno każdego związku, z którego pochodzą dzieci. Jak wspomniano powyżej, zwolnienia nie można udzielić pracownikowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej.

Opieka nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy w systemie wFirma.pl

Za czas opieki nad dzieckiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W systemie wFirma.pl po wprowadzeniu informacji na temat takiego zwolnienia wynagrodzenie za ten czas zostanie obliczone automatycznie. Wprowadzenie nieobecności odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ. W oknie dodania nieobecności należy wybrać datę oraz jako rodzaj "urlop opieka nad dzieckiem". Tak wprowadzoną opiekę nad dzieckiem należy zapisać.

Opieka nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy w systemie wFirma.pl

Po wprowadzeniu informacji na temat nieobecności w wygenerowanej w systemie liście płac (KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC) zostanie uwzględniona opieka nad dzieckiem i policzone będzie wynagrodzenie za ten czas. Dzięki czemu wyliczanie wynagrodzenia pracowników będzie szybkie i bardzo łatwe!