Poradnik Przedsiębiorcy

Opieka nad dzieckiem - zasady przyznawania urlopu

Każdemu pracownikowi przysługują w ciągu roku kalendarzowego dwa płatne dni zwolnienia z pracy na sprawowanie opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat. Kiedy pracownik może skorzystać z takiego zwolnienia? Czy jest ono płatne? Czytając poniższy artykuł dowiesz się, kiedy i na jakich warunkach przysługuje opieka nad dzieckiem.

Darmowy wniosek o opiekę nad dzieckiem - wzór do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o opiekę nad dzieckiem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Poradnik przedsiębiorcy - wniosek o opiekę nad dzieckiem.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Opieka nad dzieckiem – zasady przyznawania

Art. 188 Kodeksu pracy (kp) reguluje możliwość udzielenia zwolnienia od pracy udzielanego rodzicom potocznie zwane jest ono opieką z tytułu wychowania dziecka. Zwolnienie to przysługuje na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia. Oznacza to, że nie trzeba uzasadniać wniosku składanego pracodawcy. Natomiast w przypadku dziecka chorego, które nie ukończyło 14 lat, rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy jeśli otrzymał zwolnienie lekarskie.Art. 188 Kodeksu pracy
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

W celu uzyskania dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie czasu wolnego. Decyzja o przyznaniu urlopu stoi jednak po stronie pracodawcy. Warto pamiętać, że nie powinien on odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma ku temu ważnych i obiektywny powodów.

Dwa dni opieki nad dzieckiem – liczone w dniach czy w godzinach?

Pracownikowi przysługuje zwolnienie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Dwudniowe zwolnienie może być wykorzystane łącznie albo rozdzielnie, ponieważ nie ma limitów ilości dokonywanych zwolnień. Oznacza to, że pracownik może skorzystać np. z jednej godziny opieki. Nie ma również przeszkód, aby pracownik skorzystał z tego zwolnienia bezpośrednio po innej nieobecności w pracy, np. po urlopie wypoczynkowym.Wymiar zwolnienia przysługuje niezależnie od liczby dzieci, które posiada pracownik.W pierwszym wniosku, który został złożony w danym roku kalendarzowym, pracownik określa, czy chce skorzystać ze zwolnienia w godzinach czy w dniach. Jeżeli w pierwszym wniosku wskaże, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będzie mógł wystąpić o udzielenie wolnego w godzinach.

Opieka nad dzieckiem – kto otrzyma dodatkowe wolne?

Warto wiedzieć, że dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługują niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy udzielane jest ono w wymiarze godzinowym i ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatkowo niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Zwolnienie to przysługuje zatrudnionemu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w 2018 roku urlopu na opiekę nad dzieckiem, traci do nich prawo w 2019 roku. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego pracownik nie może w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

Przeczytaj więcej na temat opieki nad dzieckiem:
Opieka na dziecko do lat 14 a zatrudnienie w trakcie roku
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem - kiedy przysługują?
Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje?

Pozbawienie wychowującego władzy rodzicielskiej skutkuje utratą przez pracownika uprawnienia do korzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Warto wiedzieć, że ilość dni wolnych od pracy nie zwiększa się w przypadku, gdy pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko. Pracownik utraci prawo do dni wolnych wraz z ukończeniem przez dziecko 14. roku życia. W przypadku zatrudnienia w różnych miejscach pracownik w każdym zakładzie pracy nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem mają również rodzice rozwiedzeni lub będący w związkach nieformalnych, jednak limit dwóch dni dotyczy osobno każdego związku, z którego pochodzą dzieci. Jak wspomniano powyżej, zwolnienia nie można udzielić pracownikowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej.

Opieka nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy w systemie wFirma.pl

Za czas opieki nad dzieckiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W systemie wFirma.pl po wprowadzeniu informacji na temat takiego zwolnienia wynagrodzenie za ten czas zostanie obliczone automatycznie. Wprowadzenie nieobecności odbywa się w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ. W oknie dodania nieobecności należy wybrać datę oraz jako rodzaj "urlop opieka nad dzieckiem". Tak wprowadzoną opiekę nad dzieckiem należy zapisać.

Opieka nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy w systemie wFirma.pl

Po wprowadzeniu informacji na temat nieobecności w wygenerowanej w systemie liście płac (KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC) zostanie uwzględniona opieka nad dzieckiem i policzone będzie wynagrodzenie za ten czas. Dzięki czemu wyliczanie wynagrodzenia pracowników będzie szybkie i bardzo łatwe!