0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaległy urlop wypoczynkowy - tylko do końca września!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pomocą przy udzielaniu wolnego powinien być plan urlopów, ustalony przez pracodawcę przy poszanowaniu uwag pracowników i wzięciu pod uwagę utrzymania normalnego toku działalności. Pracownicy o gotowym planie urlopów, uwzględniającym zaległy urlop, informowani są w sposób określony w konkretnej firmie. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego leży w gestii pracodawcy. Urlop wypoczynkowy, także zaległy urlop, nie może być przez pracownika rozpoczęty samodzielnie, bez konsultacji z nim. Przed rozpoczęciem urlopu należy złożyć przełożonemu odpowiedni wniosek informujący o okresie, w którym osoba zatrudniona chce wykorzystać urlop.

Przesunięcie urlopu na inny termin

Niekiedy jednak zdarzają się sytuacje, w których pracownik chce zmienić termin zaplanowanego wcześniej urlopu - według przepisów kodeksu pracy może to uczynić w odpowiednio umotywowanym wniosku. Termin urlopu może też zostać przeniesiony ze względu na szczególne potrzeby firmy - np. wtedy, gdy absencja zatrudnionego przyczyniłaby się do silnego zaburzenia toku pracy.

Pracodawca musi przesunąć urlop wypoczynkowy na późniejszy termin, jeżeli pracownik nie jest w stanie odbyć go w ustalonym czasie ze względu na przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy, takie jak:

  • czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Zaległy urlop w kodeksie pracy

W przypadku umowy na czas określony lub wypowiedzenia umowy przez pracodawcę pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop w okresie wypowiedzenia - o ile w tym czasie przełożony mu go udzieli. W tej sytuacji czas udzielonego wolnego (wyłączając zaległy urlop) nie może być dłuższy niż wymiar określony w artykule 1551 kodeksu pracy. W odmiennych przypadkach pracodawca nie może zmuszać osoby zatrudnionej do wzięcia urlopu wypoczynkowego, gdyż udziela się go tylko na życzenie pracownika. 

Zaległy urlop powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września kolejnego roku.

Zaległy urlop a rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli pracownik, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę, nie wykorzystał urlopu, można rozwiązać w następujący sposób:

W praktyce jednak pracodawcy wybierają raczej pierwszą z tych opcji. Należy zaznaczyć, iż jeżeli pracownik zostanie wysłany na zaległy urlop w trakcie okresu wypowiedzenia, ale nie wykorzysta go w całości, pracodawca musi mu wypłacić świadczenie pieniężne za pozostałą liczbę dni urlopu. Pracodawca nie zawsze musi wypłacać ekwiwalent - nie jest do tego zobowiązany, jeśli strony podpiszą porozumienie, że zaległy urlop zostanie wykorzystany w trakcie stosunku pracy opierającego się na nowej, następnej umowie o pracę, którą zawarto z tym samym pracodawcą od razu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej. 

Pracodawca nie może wypłacić pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli nie następuje rozwiązanie umowy o pracę.

Zaległy urlop w orzecznictwie

Aktualne orzecznictwo nakazuje pracownikom akceptację wykorzystania zaległego urlopu w kolejnym roku wówczas, gdy taka jest wola pracodawcy. Jeśli podwładny odmówi, naruszy tym samym podstawowe obowiązki pracownicze w obszarze respektowania ustalonej organizacji w pracy - grozi to karą porządkową opisaną w artykule 108 kodeksu pracy. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119). Czytamy w nim, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten ostatni nie wyraża na to zgody.

Podobne twierdzenie znajdziemy także w wyroku z dnia 2 września 2003 r. (sygn. akt I PK 403/02, OSNP 2004/18/310). Mówi on, że urlop zaległy, niewykorzystany według planu urlopów, powinien być podwładnemu udzielony najpóźniej do końca pierwszego kwartału kolejnego roku - dziś datą graniczną jest 30 września. W opisywanej sytuacji pracodawca nie musi ustalać wspólnie z podwładnym terminu skorzystania z wolnego, ale musi udzielić mu urlopu w czasie przewidzianym przez przepisy. 

Nieudzielenie przysługującego urlopu wypoczynkowego lub nieuzasadnione zmniejszenie jego wymiaru jest zagrożone karą grzywny, gdyż art. 282 ust. 1 pkt 2 kodeksu karnego określa taki proceder jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów