0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychód z umowy o dzieło osoby fizycznej - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych, którą zawiera się w sytuacji, gdy praca wykonawcy ma prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu (np. sporządzenie projektu architektonicznego, stworzenie strony internetowej, napisanie programu komputerowego etc.). Zapłata, którą się otrzymuje, jest wynagrodzeniem za wypracowany rezultat i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Jak należy rozliczyć przychód z umowy o dzieło? To zależy. Od czego? Wyjaśniamy poniżej.

Przychód z umowy o dzieło - rozliczanie: podstawowe zasady

Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania umowy o dzieło określa Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT). Sposób rozliczania przychodu w tym wypadku zależy od kilku aspektów, w tym m.in. od:

  • wysokości należności określonej w umowie o dzieło,
  • statusu podmiotu będącego zamawiającym.

Przychód z umowy o dzieło zawartej z firmą 

W przypadku gdy zamawiającym jest firma lub jednostka organizacyjna, przychód z umowy o dzieło należy traktować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).

Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie na rachunek urzędu skarbowego podatku od przychodu od umowy o dzieło jest zamawiający. Jako płatnik jest on zobowiązany wpłacić - w zależności od wysokości wynagrodzenia:

  • zaliczkę na podatek dochodowy (obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT),
  • zryczałtowany podatek dochodowy (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

Należy pamiętać, że inaczej wygląda rozliczanie przychodów z umowy o dzieło, jeżeli są one uzyskiwane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W takim wypadku wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Dla zamawiającego oznacza to brak obowiązku odprowadzania zaliczki do urzędu skarbowego na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku.

Przychód z umowy o dzieło - zaliczki

W sytuacji gdy kwota wynagrodzenia określonego na umowie o dzieło przekracza 200 zł, zamawiający ma obowiązek pobrać i przekazać na konto urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy odpowiadającą 17% dochodu.

Obliczanie dochodu przy umowie o dzieło: przychód z umowy o dzieło (po wyłączeniu świadczeń zwolnionych z PIT na podstawie art. 21 ustawy o PIT) - zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT).

Co więcej, zamawiający jest zobowiązany do przekazania wykonawcy umowy o dzieło oraz urzędowi skarbowemu (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy) imiennej informacji PIT-11 za dany rok kalendarzowy. Druga strony umowy ma obowiązek ujęcia kwot z tego druku w swoim zeznaniu rocznym (jako przychody z działalności wykonywanej osobiście).

Przychód z umowy o dzieło - zryczałtowany podatek

W sytuacji gdy kwota wykazana na umowie o dzieło nie przekracza 200 zł (i umowa ta nie jest zawarta z pracownikiem), zamawiający jest zobowiązany pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 17% Oblicza się go od przychodu, którego nie pomniejsza się w tym przypadku o koszt jego uzyskania.

Co ważne, przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu wykonawca dzieła nie wykazuje w zeznaniu rocznym, w związku z czym zamawiający nie ma obowiązku wystawienia PIT-11.

Przychód z umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną

Umowa o dzieło może zostać zawarta również przez dwie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Uzyskany w ten sposób przychód zalicza się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

W takim wypadku ani zamawiający, ani wykonawca dzieła nie musi odprowadzać zaliczki lub zryczałtowanego podatku. Dochody uzyskane z umowy o dzieło rozlicza się w zeznaniu rocznym (“Inne źródła…”). Podatnik (wykonawca) składa je (i jednocześnie wpłaca kwotę podatku wynikającą z zeznania) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągną dochód.

Wykonawca dzieła uzyskujący przychody z innych źródeł ma również możliwość samodzielnego wpłacania miesięcznych zaliczek na PIT na rachunek właściwego US do 20 dnia następnego miesiąca.

Podsumowując, sposób rozliczenia przychodu z umowy o dzieło osiąganego przez osobę fizyczną zależy od tego, kto jest zamawiającym (osoba fizyczna nieprowadząca działalności czy firma) oraz od wysokości kwoty wykazanej na umowie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów