0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej - z czym się wiąże?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o dzieło zawierana jest w celu wytworzenia konkretnego dobra, może mieć ono charakter materialny (naprawa, przeróbka sprzętu) lub niematerialny (porada prawna). Stronami w podpisywanej umowie są wykonawca (osoba przyjmująca zamówienie) oraz zlecającym (osobą zlecająca wykonanie dzieła). Wykonanie dzieła jest zawsze odpłatne. Umowa cywilnoprawna jaką jest, jak sama nazwa wskazuje regulowana jest kodeksem cywilnym. Dowiedz się, kiedy umowa o dzieło w działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem oraz jakie wynikają z niej skutki podatkowe.

Umowa o dzieło - cechy

Osoba, która decyduje się na wykonanie dzieła, ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Wykonawca może przekazać stworzenie dzieła innej osobie (chyba że umowa mówi inaczej). Poprawnie skonstruowana umowa o dzieło powinna zawierać:

  • określenie stron umowy - osobę zlecającą dzieło i wykonującą,
  • określenie przedmiotu umowy o dzieło,
  • wynagrodzenie,
  • termin wykonania dzieła,
  • inne ustalenia (opcjonalnie),
  • podpisy obu stron

Wynagrodzenie za wykonane dzieło może przyjąć dwie formy:

  • ryczałtową - z góry ustalona kwota wynagrodzenia,
  • kosztorysową - wynagrodzenie ustala się na podstawie spisu prac wchodzących w zakres wykonania dzieła oraz ich koszty.

Strony mogą uzgodnić, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w całości po przekazaniu dzieła, albo w częściach, po wykonaniu kolejnych etapów, określonych w umowie.

Jeśli do wykonania dzieła potrzebne są materiały, to co do zasady dostarcza je przyjmujący zamówienie, a ich koszt powinien zostać uwzględniony w wynagrodzeniu. Strony mogą jednak umówić się inaczej i materiały zostaną dostarczone przez zamawiającego. Wówczas przyjmujący - jako fachowiec - powinien ocenić ich jakość i przydatność, a po zakończeniu pracy złożyć rachunek oraz zwrócić niezużytą część. Jeśli zdarzy się, że dostarczony materiał jest wadliwy lub złej jakości, wykonawca dzieła powinien natychmiast zgłosić ten fakt zamawiającemu. Jeśli bowiem skorzysta on z wadliwego materiału, na nim będzie następnie spoczywała odpowiedzialność za niedociągnięcia dzieła z tytułu rękojmi.

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, to znaczy, że szczegółowo opisuje ją Kodeks cywilny.

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Przychód uzyskany z tytułu umowy o dzieło przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym należy pomniejszyć o ustalone koszty jego uzyskania. Istnieją dwie stawki procentowe:

  • 20%, gdy twórca nie przenosi na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich,
  • 50%, gdy wykonanie dzieła wiąże się z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Przykład 1.

Twórca opracowuje scenariusz warsztatów dla zleceniodawcy. Przedsiębiorca, będzie mógł z niego swobodnie korzystać, przeprowadzając warsztaty. Zgodnie ze scenariuszem - obowiązuje stawka 50%. Jeżeli natomiast twórca przeprowadza warsztaty i nie przekazuje przedsiębiorcy prawa do wykorzystywania swojego scenariusza, obowiązuje stawka 20%. Przedsiębiorca nie będzie mógł więcej zorganizować takiego samego warsztatu.

Warto zaznaczyć, że jeśli dzieło wykonuje osoba niebędąca ze zlecającym w stosunku pracy, a kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, stosuje się stawkę 12%. Nie trzeba tutaj udowadniać kosztów, podatek jest płacony przez zlecającego. 

Umowa o dzieło w działalności gospodarczej

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, może spotkać się z ofertą zatrudnienia na umowę o dzieło. Nie ma przeszkód, aby zawarła umowę poza prowadzoną przez siebie działalnością - problem pojawia się w sytuacji, gdy umowa dotyczy czynności stanowiących przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej.

Składki ZUS a umowa o dzieło

Jeśli umowa o dzieło jest zawierana z pracownikiem niepozostającym ze zlecającym w stosunku pracy, to nie występuje obowiązek odprowadzania składek ZUS. Natomiast, gdy umowa o dzieło zostaje zawarta z własnym pracownikiem, pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS z tytułu stosunku pracy - umowa o dzieło nie ma w tym wypadku znaczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów