Poradnik Przedsiębiorcy

Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy trzeba uzgadniać z pracownikiem?

Rozwiązanie umowy o pracę często budzi wiele negatywnych emocji, szczególnie gdy jest to decyzja jednej ze stron - pracownika lub pracodawcy. Wówczas jedynym sensownym wyjściem na uniknięcie napiętej atmosfery jest zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zatrudnionej osoby. Co mówią na ten temat przepisy?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - kiedy można zastosować?

Do końca 2015 roku przepisy prawa pracy nie regulowały pojęcia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zastosowanie miały tutaj raczej wyroki sądowe i powszechne praktyki stosowane przez przedsiębiorców. Jednakże wraz z nowelizacją kodeksu pracy od 22 lutego 2016 roku unormowano tę kwestię. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, jednak warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest wypowiedzenie umowy po pracę, a zwolnienie dotyczy jedynie okresu wypowiedzenia.

Przy zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy nie ma znaczenia:
- czas, na jaki była zawarta umowa,
- staż pracy u danego pracodawcy,
- to, która ze stron wypowiedziała umowę.

Jak zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wpływa na wynagrodzenie?

Za cały okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy osoba zatrudniona zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pomimo nieobecności w pracy pracownik otrzyma pensję liczoną w taki sam sposób jak za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że na wysokość wypłaty za czas zwolnienia prócz wynagrodzenia zasadniczego będą wpływ miały również inne składniki, wśród których można wymienić:

  • premie regulaminowe,
  • prowizje,
  • dodatki za nadgodziny,
  • dodatki za pracę w nocy,
  • dodatki stażowe, funkcyjne itp.

W przypadku dodatkowych składników wynagrodzenia brany jest pod uwagę okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

Pracodawca musi pamiętać również, że przy rozwiązaniu umowy o pracę trzeba także rozstrzygnąć kwestię urlopu wypoczynkowego pracownika. Dlatego zanim podejmie się decyzję o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, najlepiej będzie w pierwszej kolejności wysłać taką osobę na urlop wypoczynkowy. Przełożony nie może bowiem udzielić urlopu w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzysta pozostałego mu urlopu, konieczne będzie naliczenie mu dodatkowego świadczenia w postaci ekwiwalentu za urlop.

Odwołanie ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Poprzednie założenia dawały pracodawcy możliwość odwołania zwolnienia oraz przywrócenia pracownika do pracy. Było to niezwykle kłopotliwe szczególnie w przypadku, gdy zatrudniony podpisał już umowę z inną firmą i chciał podjąć w niej pracę. Pracodawca został jednak pozbawiony takiego przywileju - po decyzji o zwolnieniu nie ma prawa żądać, aby pracownik ponownie podjął się pracy w jego zakładzie. Nie niesie to tym samym żadnych konsekwencji dla pracownika - w czasie zwolnienia może rozpocząć karierę zawodową u innego pracodawcy.

Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy trzeba konsultować z pracownikiem?

Przed zmianami zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy mogło mieć miejsce, o ile pracownik wyraził na to zgodę i musiało to być podyktowane szczególnym interesem pracodawcy. Nowe przepisy stanowią wyraźnie, że nie trzeba już porozumienia stron w tej kwestii, bowiem decydujący głos należy tutaj do pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest jedynie uprawnieniem pracodawcy - nie jest on zobligowany do jego zastosowania.

Co ważne, pracodawca powinien przekazać podwładnemu informację dotyczącą zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia w formie pisemnej.