Poradnik Przedsiębiorcy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest równowartością niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik. Ekwiwalent pieniężny dotyczy zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Jak więc ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, gdy pracodawca musi wypłacić należności za urlop zaległy oraz bieżący?

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacji, gdy jest to spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi zostać wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok, nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop ma swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Omawiane prawo stanowi podstawę do rozliczenia należności, jakie ma zagwarantowane pracownik ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą. Jest to równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik.

Obliczenie ekwiwalentu za urlop na przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego. Sposób obliczania współczynnika do wyliczenia ekwiwalentu reguluje przepis § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i stosowany jest wskaźnik dotyczący roku, w którym to prawo nabył. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Dniem jego wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W tym dniu pracownik zamiast prawa do urlopu nabywa prawo do ekwiwalentu. Istotny jest rok nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i właśnie z tego roku należy zastosować współczynnik ekwiwalentu.

Przykład 1.

Umowa o pracę zostanie rozwiązana z pracownikiem z końcem stycznia. Pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 5 dni urlopu wypoczynkowego (2 dni za 2020 r. i 3 dni za 2021). Pracownik był zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem w wysokości 3200 zł brutto.

Ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2021 r., należy przyjąć współczynnik obowiązujący w 2021 roku, tj. 21,00.

Wyliczenie ekwiwalentu za jeden dzień:

3200 zł : 21,00 = 152,38 zł

Wyliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę:

152,38 zł : 8 = 19,05 zł

Wyliczenie ekwiwalentu za 5 dni niewykorzystanego urlopu - 40 godzin

19,05 zł x 40 = 762 zł

Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 762 zł.