Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest równowartością niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik. Ekwiwalent pieniężny dotyczy zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Jak więc ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, gdy pracodawca musi wypłacić należności za urlop zaległy oraz bieżący?

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pracownik może otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacji, gdy jest to spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują podpisania kolejnego stosunku pracy. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi zostać wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok, nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie trwania stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop ma swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Omawiane prawo stanowi podstawę do rozliczenia należności, jakie ma zagwarantowane pracownik ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą. Jest to równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik.

Obliczenie ekwiwalentu za urlop na przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego. Sposób obliczania współczynnika do wyliczenia ekwiwalentu reguluje przepis § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet jeżeli jest to urlop przeniesiony z roku poprzedniego. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę i stosowany jest wskaźnik dotyczący roku, w którym to prawo nabył. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę. Dniem jego wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W tym dniu pracownik zamiast prawa do urlopu nabywa prawo do ekwiwalentu. Istotny jest rok nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i właśnie z tego roku należy zastosować współczynnik ekwiwalentu.

Przykład 1.

Umowa o pracę zostanie rozwiązana z pracownikiem z końcem stycznia. Pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 5 dni urlopu wypoczynkowego (2 dni za 2021 r. i 3 dni za 2022). Pracownik był zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem w wysokości 3900 zł brutto.

Ustalając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2022 r., należy przyjąć współczynnik obowiązujący w 2022 roku, tj. 20,92.

Wyliczenie ekwiwalentu za jeden dzień:

3900 zł : 20,92 = 186,42 zł

Wyliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę:

186,42 zł : 8 h = 23,30 zł

Wyliczenie ekwiwalentu za 5 dni niewykorzystanego urlopu - 40 godzin

23,30zł x 40 h = 932 zł

Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 932 zł.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w systemie wFirma!

System posiada funkcję automatycznego wyliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy na podstawie danych płacowych. Ekwiwalent wystarczy dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ, następnie wybrać z listy EKWIWALENT ZA URLOP. O czym więcej: Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w systemie wFirma!

Dzięki czemu zostanie on uwzględniony na liście płac. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów