0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy długość urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi jest uzależniona od okresu zatrudnienia oraz posiadanego wykształcenia. Limit roczny urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni - jeżeli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat - lub 26 dni - jeżeli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat. Co ważne za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Na jakich zasadach liczone jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim?

Udzielenie urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz na urlopie rodzicielskim, po zakończeniu tych urlopów ma prawo do przedłużenia okresu przebywania z dzieckiem, wykorzystując urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może odmówić pracownicy udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, nawet jeżeli pracownik wnioskuje o całość urlopu wypoczynkowego, czyli z uwzględnieniem urlopu bieżącego i zaległego.

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego następującego bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim nie ma wpływu na przysługującą liczbę dni urlopu wypoczynkowego, gdyż urlopy związane z rodzicielstwem nie skracają pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski traktuje się jako okres wydajnej pracy, za który pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Przerwa pomiędzy urlopem rodzicielskim a urlopem wypoczynkowym

Jeżeli po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem pracownik wróci do pracy - nawet na jeden dzień, wówczas po złożeniu wniosku o urlop wypoczynkowy pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia tego urlopu.

Również w przypadku, gdy pracownik bezpośrednio po urlopie rodzicielskim skorzysta z przysługujących mu 2 dni opieki na dziecko, zwalnia pracodawcę z obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, gdyż nastąpiła przerwa pomiędzy urlopem rodzicielskim a urlopem wypoczynkowym.

Jeżeli od momentu zakończenia urlopu rodzicielskiego do momentu rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego następuje przerwa, wówczas pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na urlop wypoczynkowy pracownika.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim?

Aby wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim należy:

  • Ustalić postawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, pamiętając że:
    • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej  uwzględniane są w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu, w którym korzysta z urlopu,
    • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.
  • Wyliczyć stawkę za jedną godzinę urlopu poprzez podzielenie ustalonej podstawy wynagrodzenia urlopowego przez nominalny czas pracy obowiązujący w miesiącu przebywania na urlopie.
  • Obliczoną stawkę za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Co do zasady w sytuacji gdy pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie i korzysta przez część miesiąca z urlopu rodzicielskiego, wówczas przy pomniejszeniu stałego wynagrodzenia za okres tego urlopu stosuje się dzielenie przez 30. Zasady tej nie stosuje się jednak, jeżeli pracownik nie przepracuje w danym miesiącu ani jednego dnia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów