0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Do 30 września pracownik powinien odebrać zaległy urlop za 2019 rok!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo, będące jednocześnie obowiązkiem, do wykorzystania przysługujących mu dni urlopowych za dany rok kalendarzowy. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika uzależniony jest od wykształcenia oraz stażu pracy osoby zatrudnionej i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni na rok. Często jednak zdarza się sytuacja, kiedy to pracownikowi nie udaje się wykorzystać pełnej puli urlopu w roku, za który jest on należny. W takiej sytuacji niewykorzystane dni wolne zostają dodane do puli urlopowej za kolejny rok, jednakże przepisy określają, do kiedy pracownik ma obowiązek wybrać zaległy urlop wypoczynkowy.

Do kiedy należy wybrać zaległy urlop?

Wedle powszechnie obowiązujących norm pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop za dany rok w tym właśnie okresie. Niekiedy jednak sytuacja przedsiębiorstwa wymusza na nim ograniczenie wykorzystywania dni urlopowych w danym czasie, zdarza się również, że sam pracownik nie chce wybrać przysługującego mu za ten rok urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystany limit urlopu przechodzi na poczet kolejnego roku kalendarzowego.

Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za rok ubiegły do maksymalnie 30 września br., a to oznacza, że zaległy urlop za 2019 rok powinien zostać wykorzystany do końca września 2020 roku.

Co istotne, pracodawca udzielający pracownikowi zaległego urlopu, którego bieg rozpocznie się 30 września, spełni wymagania określone przepisami Kodeksu pracy.

Art. 168 Kodeksu pracy
Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167(2).

Niewykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września nie powoduje natychmiastowej utraty dni urlopowych. Jednak należy pamiętać że roszczenie o urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Ekwiwalent za zaległy urlop – czy to możliwe?

Urlop wypoczynkowy jest to, jak zostało to już wcześniej określone, zarówno prawo, jak i obowiązek pracownika, a to oznacza, że nie ma on możliwości z niego zrezygnować. Pracownik nie ma również prawa zrzec się urlopu na poczet innej osoby.

Prawo nie dopuszcza możliwości wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop pracownikowi. Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, gdy znajduje się on w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, o czym więcej można przeczytać w artykule: Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu – kary

Czy na pracodawcę, który nie udzieli zaległego urlopu pracownikowi, może zostać nałożona kara? Jak najbardziej.

Zgodnie z przepisami prawa nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu należnego tej osobie, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym, za jakie grozi do 30 000 zł kary, które może nałożyć na przedsiębiorcę sąd.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien zostać wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik nie wykorzysta tego urlopu, pracodawca nie może wypłacić mu ekwiwalentu, a sam może narazić się na karę grzywny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów