0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumentowanie sprzedaży przez podmiot zwolniony z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Drobni przedsiębiorcy, na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, mogą zostać zwolnieni z podatku VAT. Zwolnienia takie umownie można podzielić na dwie grupy - te, które dotyczą pewnych czynności (zwolnienie przedmiotowe) oraz te, które dotyczą podmiotu dokonującego sprzedaży (zwolnienie podmiotowe). Sprawdź, czy podmiot zwolniony z VAT ma obowiązek wystawiać faktury!

Zwolnienie z VAT 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust.1 ww. ustawy zwalnia się z podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych. Należy podkreślić, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.  

Ustawa określa jednak pewne wyjątki. W myśl art. 113 ust. 13 zwolnień nie stosuje się m.in. do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   1. energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   2. wyrobów tytoniowych,
   3. samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Podmiot zwolniony z VAT a faktura 

W myśl art. 106b ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej:

 1. sprzedaż, w tym dostawę towarów i świadczenie usług dokonywane na rzecz innego podatnika, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz innego podmiotu niż wyżej wymieniony,

 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) na rzecz podmiotów innych niż wymienione w punkcie pierwszym (np. niepodatników),

 4. otrzymanie w całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 (z wyjątkiem sytuacji, w której zapłata dotyczy WDT lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadku szeroko pojętych mediów).

Sprzedaż zwolniona z VAT

W ustawie znajdziemy regulację, na podstawie której podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w momencie, gdy dana sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek ją wystawić. Żądanie takie jest bezskuteczne, jeżeli nastąpi po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Do końca 2013 roku podatnicy zwolnieni z VAT mieli obowiązek wystawienia faktury, ale tylko w momencie, w którym dokonali zgłoszenia rejestracyjnego i zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni. Od początku 2014 roku na mocy nowych przepisów faktury mogą wystawiać również podatnicy zwolnieni z VAT, którzy nie złożyli zgłoszenia rejestracyjnego.

Elementy faktury bez VAT 

 • data wystawienia;

 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją,

 • kwota należności ogółem.

Dodatkowo na fakturze bez VAT muszą się znajdować:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku lub

 • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów albo takie świadczenie usług lub

 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów