Poradnik Przedsiębiorcy

Rejestracja do VAT - wszystko co warto wiedzieć

Jak wynika z obowiązujących przepisów podatników VAT możemy podzielić na:

 • zwolnionych oraz
 • czynnych.

Podatnik zwolniony z VAT

Co do zasady jednostki rozpoczynające prowadzenie działalności są podmiotowo zwolnione z VAT. Jedynym wyjątkiem są czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, które obligują podmiot do złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R .

Generalnie podmioty zwolnione podmiotowo z VAT nie muszą składać deklaracji rejestrującej, ani informować urzędu skarbowego o korzystaniu z tego przywileju.

Rejestracja do VAT odbywa się poprzez złożenie formularz VAT-R. Zgłoszenie rejestracyjne obowiązkowo składa ten podatnik, który chce zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Zgłoszenie to powinno być dokonane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Czynny podatnik VAT

Przedsiębiorca staje się czynnym podatnikiem VAT w momencie:

 • przekroczenia granicznej kwoty obrotu wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 113. ust. 1. ustawy o VAT:
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 • wykonywania czynności wykluczających z prawa do zwolnienia podmiotowego a wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (m.in.: dostawa wyrobów z metali szlachetnych, dostawa nowych środków transportu, usługi prawnicze, usługi doradcze, usługi jubilerskie itd.)
 • wykonywania czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (m.in. dostawa towarów/ świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, WDT, WNT).

Rejestracja do VAT

W celu rejestracji należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym druk VAT-R. Zgłoszenia można dokonać w następujących terminach (art. 96 ustawy o VAT):

 • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5;
 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 4a znowelizowanej ustawy o VAT, której zmiany z weszły w życie od 1 stycznia 2017, urząd skarbowy zanim dokona rejestracji podatnika, w pierwszej kolejności dokona weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym i może nie dokonać rejestracji do VAT podmiotu, bez zawiadamiania o tym fakcie, jeśli:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • podmiot ten nie istnieje, lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.
 • z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
 • wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Do końca roku 2016, aby zarejestrować się do VAT wystarczyło jedynie złożyć formularz zgłoszeniowy. Urząd nie dokonywał weryfikacji, tylko rejestrował do VAT podmiot przedstawiony na formularzu zgłoszeniowym.