0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja do VAT - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z obowiązujących przepisów podatników VAT możemy podzielić na zwolnionych oraz czynnych. Co do zasady podatnik sam decyduje czy chce być czynnym podatnikiem czy korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli spełnione są odpowiednie warunki wskazane w ustawie. W artykule omówimy kiedy konieczna jest rejestracja do VAT.

Podatnik zwolniony z VAT

Co do zasady jednostki rozpoczynające prowadzenie działalności są podmiotowo zwolnione z VAT. Jedynym wyjątkiem są czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, które obligują podmiot do złożenia formularza VAT-R .

Generalnie podmioty zwolnione podmiotowo z VAT nie muszą składać deklaracji rejestrującej, ani informować urzędu skarbowego o korzystaniu z tego przywileju.

Rejestracja do VAT odbywa się poprzez złożenie formularz VAT-R. Zgłoszenie rejestracyjne obowiązkowo składa ten podatnik, który chce zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Zgłoszenie to powinno być dokonane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Czynny podatnik VAT

Przedsiębiorca staje się czynnym podatnikiem VAT w momencie:

 • przekroczenia granicznej kwoty obrotu wymienionej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 113. ust. 1. ustawy o VAT:
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 • wykonywania czynności wykluczających z prawa do zwolnienia podmiotowego a wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (m.in.: dostawa wyrobów z metali szlachetnych, dostawa nowych środków transportu, usługi prawnicze, usługi doradcze, usługi jubilerskie itd.)
 • wykonywania czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT (m.in. dostawa towarów/ świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, WDT, WNT).

Rejestracja do VAT

W celu rejestracji należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym druk VAT-R. Zgłoszenia można dokonać w następujących terminach (art. 96 ustawy o VAT):

 • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5;
 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 4a ustawy o VAT, urząd skarbowy zanim dokona rejestracji podatnika, w pierwszej kolejności dokona weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym i może nie dokonać rejestracji do VAT podmiotu, bez zawiadamiania o tym fakcie, jeśli:

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • podmiot ten nie istnieje, lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.
 • z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
 • wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów