0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towary objęte odwrotnym obciążeniem - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dość często zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć towary objęte odwrotnym obciążeniem. Jest to mechanizm, który nakłada szczególny sposób naliczenia i odprowadzenia podatku VAT. W artykule wyjaśniamy jakie towary zostały objęte tą procedurą i na czym dokładnie ona polega.

Odwrotne obciążenie - co to takiego?

Odwrotne obciążenie to mechanizm rozliczania podatku VAT polegający na tym, że dla wybranych grup towarów odpowiedzialność za podatek VAT z danej transakcji sprzedaży przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę. Pełną listę towarów dla transakcji krajowych, co do których stosuje się opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 do ustawy o VAT. Od 01 stycznia 2017 roku załącznik ten zostanie poszerzony m.in. o następujące towary:

  • srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

  • platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

  • elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory (jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł).

Zatem, jak wynika z powyższych rozważań przy transakcjach dotyczących nabycia towarów wykazanych w załączniku nr 11 - to kupujący musi rozliczyć należny podatek VAT. Wówczas sprzedawca wystawia fakturę bez określenia stawki oraz wartości podatku VAT, umieszczając jedynie informację “odwrotne obciążenie podatkiem VAT”.

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów na zasadzie odwrotnego obciążenia zobowiązani są do składania dodatkowej informacji podsumowujących dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27. Deklarację VAT-27 można składać tylko za okresy miesięczne i tylko w formie elektronicznej. Przy czym nie ma obowiązku składania tzw. pustych deklaracji, czyli deklaracji za miesiąc w którym nie wystąpiła sprzedaż objęta odwrotnym obciążeniem.

Sprzedawca składa informację podsumowującą do 25. dnia kolejnego miesiąca. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację,

  • imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towary lub usługi,

  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług.

Odwrotne obciążenie - jak rozliczać?

Jak zostało już wyjaśnione, nabywca towarów objętych odwrotnym obciążeniem musi rozliczyć podatek VAT. Jednak na sposób, w jaki należy tego dokonać, będzie miało wpływ to, czy kupującym jest podatnik czynny, czy też zwolniony.

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, będą zobowiązani ustalać, czy sprzedaży dokonują na rzecz podatnika VAT czynnego, czy też podatnika VAT zwolnionego. Bowiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia przy sprzedaży wyżej wymienionych towarów, ma zastosowanie tylko do sytuacji gdy:

  • dokonującym dostawy towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie z VAT ze względu na obroty do 200 tys. PLN),
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,  zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT).

 

WAŻNE!

Dostawca towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia jest zobowiązany wykazać się należytą starannością przy sprawdzaniu statusu nabywcy (czy jest to podatnik czynny, zwolniony, czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), gdyż od tego zależy, kto rozlicza podatek należny od tej transakcji.

Czynny podatnik VAT a towary objęte odwrotnym obciążeniem

Tylko w sytuacji, gdy nabywcą tych towarów będzie podatnik VAT czynny, sprzedaż będzie podlegała procedurze odwrotnego obciążenia.

 

WAŻNE!

Odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie jedynie wtedy, gdy nabywca będzie czynnym podatnikiem VAT

 

Jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wówczas rozliczenia powinien dokonać na właściwej dla niego deklaracji podatkowej - VAT-7, lub VAT-7K. Kwotę będącą podstawą opodatkowania oraz należny podatek musi wykazać w części C. w pozycji zatytułowanej "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy (wypełnia nabywca)".

W sytuacji, kiedy zakup jest związany z działalnością opodatkowaną, istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia wspomnianych towarów. Wówczas kwotę podatku należy wykazać w części D.2. w pozycji zatytułowanej "Nabycie towarów i usług pozostałych“.

Dostawca natomiast wypełniając deklarację VAT wykazuje jedynie kwotę dokonanej transakcji w części C. w pozycji „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy (wypełnia dostawca)”. Nie wykazuje natomiast podatku VAT należnego. 

Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do wpłaconej zaliczki na towary objęte odwrotnym obciążeniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów