Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej

Spółka cywilna kończąca działalność gospodarczą nie zawsze zamyka rozliczenia na plusie. Gdy wysokość kosztów przewyższała wartość przychodów, w ostatniej deklaracji VAT może wystąpić podatek VAT do zwrotu. Wtedy trzeba pamiętać o dodatkowych obowiązkach, które należy spełnić. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

Likwidacja działalności przez wspólników

Przy likwidacji spółki cywilnej należy przede wszystkim dokonać odpowiednich zgłoszeń w urzędach. Każdy ze wspólników powinien z osobna dokonać zmiany wpisu lub wyrejestrowania w CEIDG (w zależności czy zamierza prowadzić jednoosobową działalność czy rezygnuje z jej prowadzenia w ogóle). Konieczne jest zatem złożenie druku CEIDG-1 w przeciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.

Przy likwidacji spółki cywilnej należy dodatkowo m.in.:

 • wykreślić ją z rejestru REGON za pomocą druku RG-OP,

 • złożyć do urzędu skarbowego aktualizację druku NIP-2,

 • wyrejestrować spółkę z VAT za pomocą druku VAT-Z.

Remanent likwidacyjny dla VAT

Jednym z ważnych obowiązków, który wynika z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Będzie on mieć wpływ na zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

W spisie z natury należy ująć wszystkie towary, przy zakupie których odliczono VAT i na dzień likwidacji znajdują się na stanie firmy oraz przedstawiają wartość użytkową. Przede wszystkim należy zliczyć towary handlowe i materiały, których spółka nie zdążyła sprzedać. Co ważne, pod pojęciem towarów rozumie się również środki trwałe i wyposażenie.

Spis z natury powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę towaru,

 • ilość,

 • cenę nabycia towarów (albo towarów podobnych) lub koszt wytworzenia w przypadku braku ceny nabycia - z tym że cena ta jest uaktualniana o obecną wartość rynkową, jeśli uległa ona zmianie od momentu zakupu,

 • wartość netto,

 • stawkę podatku VAT,

 • kwotę podatku VAT.

W remanencie nie ujmuje się towarów czy sprzętów, od których nie przysługiwało przedsiębiorcy odliczenie VAT.

Uwaga!

Jeśli remanent likwidacyjny dla celów VAT będzie zerowy, można spodziewać się, że organ skarbowy sprawdzi, czy na deklaracjach VAT z poprzednich lat nie było wykazywanych zakupów środków trwałych. Jeśli bowiem nie zostały one sprzedane lub zlikwidowane, to powinny zostać wykazane w remanencie wg ich aktualnej ceny rynkowej.

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej - deklaracja

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, jak wypełnić deklarację VAT-7/VAT-7k, by otrzymać zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

Wartość VAT ze spisu z natury w przypadku VAT-7 (wersja 17) ujmuje się w polu 36. Jeśli w polu numer 56 zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (czyli większe zakupy od sprzedaży), to należy ją ująć w polu 57 jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy, a także wskazać termin zwrotu VAT. Do wyboru pozostają:

 • 25 dni - termin przyspieszony, przysługuje, jeśli wszystkie faktury zakupu składające się na kwotę odliczonego podatku VAT zostały opłacone; dodatkowo należy złożyć wniosek VAT-ZT,

 • 60 dni - jest to podstawowy termin ubiegania się o zwrot podatki VAT,

 • 180 dni - w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie występowała żadna sprzedaż; konieczne jest złożenie uzasadnienia wraz ze stosowanym powszechnie wnioskiem  VAT-ZZ.

Dodatkowe dokumenty przy ostatniej deklaracji VAT spółki cywilnej

W przypadku, gdy spółka cywilna składa ostatnią deklarację VAT, w której wykazywana jest nadwyżka podatku do zwrotu, trzeba pamiętać, że nie będzie on dokonywany jak zwykle na rachunek bankowy spółki. W tym przypadku bowiem zwrot trafia bezpośrednio na konta wspólników. Do ostatniej deklaracji należy dodatkowo załączyć:

 • ksero umowy spółki oraz ewentualne aneksy, z których będą wynikały udziały wspólników,

 • pisma podpisane przez każdego ze wspólników, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana przysługująca do zwrotu część podatku VAT.

Dopiero na podstawie kompletu dostarczonych dokumentów podatek może zostać zwrócony wspólnikom.

Podsumowując, przy przygotowaniu ostatniej deklaracji VAT zlikwidowanej spółki cywilnej należy pamiętać o ujęciu wartości podatku VAT z likwidacyjnego spisu z natury oraz o dołączeniu dokumentów dodatkowo wymaganych przez urząd skarbowych. Są nimi umowa spółki oraz pisma od wspólników ze wskazaniem ich własnych rachunków bankowych.