Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej

Spółka cywilna kończąca działalność gospodarczą nie zawsze zamyka rozliczenia na plusie. Gdy wysokość kosztów przewyższała wartość przychodów, w ostatniej deklaracji VAT może wystąpić podatek VAT do zwrotu. Wtedy trzeba pamiętać o dodatkowych obowiązkach, które należy spełnić. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

Likwidacja działalności przez wspólników

Przy likwidacji spółki cywilnej należy przede wszystkim dokonać odpowiednich zgłoszeń w urzędach. Każdy ze wspólników powinien z osobna dokonać zmiany wpisu lub wyrejestrowania w CEIDG (w zależności czy zamierza prowadzić jednoosobową działalność czy rezygnuje z jej prowadzenia w ogóle). Konieczne jest zatem złożenie druku CEIDG-1 w przeciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.

Przy likwidacji spółki cywilnej należy dodatkowo m.in.:

  • wykreślić ją z rejestru REGON za pomocą druku RG-OP,

  • złożyć do urzędu skarbowego aktualizację druku NIP-2,

  • wyrejestrować spółkę z VAT za pomocą druku VAT-Z.

Remanent likwidacyjny dla VAT

Jednym z ważnych obowiązków, który wynika z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Będzie on mieć wpływ na zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

W spisie z natury należy ująć wszystkie towary, przy zakupie których przysługiwało prawo do VAT i na dzień likwidacji znajdują się na stanie firmy oraz przedstawiają wartość użytkową. Przede wszystkim należy zliczyć towary handlowe i materiały, których spółka nie zdążyła sprzedać. Co ważne, pod pojęciem towarów rozumie się również środki trwałe i wyposażenie.

Spis z natury powinien zawierać następujące elementy:

  • nazwę towaru,

  • ilość,

  • cenę nabycia towarów (albo towarów podobnych) lub koszt wytworzenia w przypadku braku ceny nabycia - z tym że cena ta jest uaktualniana o obecną wartość rynkową, jeśli uległa ona zmianie od momentu zakupu,

  • wartość netto,

  • stawkę podatku VAT,

  • kwotę podatku VAT.

W remanencie nie ujmuje się towarów czy sprzętów, od których nie przysługiwało przedsiębiorcy odliczenie VAT. Co ważne, podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Uwaga!

Jeśli remanent likwidacyjny dla celów VAT będzie zerowy, można spodziewać się, że organ skarbowy sprawdzi, czy na deklaracjach VAT z poprzednich lat nie było wykazywanych zakupów środków trwałych. Jeśli bowiem nie zostały one sprzedane lub zlikwidowane, to powinny zostać wykazane w remanencie wg ich aktualnej ceny rynkowej.

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej - deklaracja

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, jak wypełnić deklarację VAT-7/VAT-7K, aby otrzymać zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

Wartość VAT ze spisu z natury w przypadku VAT-7 (wersja 17) ujmuje się w polu 36. Jeśli w polu numer 56 zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (czyli większe zakupy od sprzedaży), to należy ją ująć w polu 57 jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy, a także wskazać termin zwrotu VAT.