0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka cywilna kończąca działalność gospodarczą nie zawsze zamyka rozliczenia na plusie. Gdy wysokość kosztów przewyższała wartość przychodów, w ostatniej deklaracji VAT może wystąpić podatek VAT do zwrotu. Wtedy trzeba pamiętać o dodatkowych obowiązkach, które należy spełnić. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wygląda zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej.

Likwidacja działalności przez wspólników

Przy likwidacji spółki cywilnej należy przede wszystkim dokonać odpowiednich zgłoszeń w urzędach. Każdy ze wspólników powinien z osobna dokonać zmiany wpisu lub wyrejestrowania w CEIDG (w zależności czy zamierza prowadzić jednoosobową działalność czy rezygnuje z jej prowadzenia w ogóle). Konieczne jest zatem złożenie druku CEIDG-1 w przeciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.

Przy likwidacji spółki cywilnej należy dodatkowo m.in.:

 • wykreślić ją z rejestru REGON za pomocą druku RG-OP,

 • złożyć do urzędu skarbowego aktualizację druku NIP-2,

 • wyrejestrować spółkę z VAT za pomocą druku VAT-Z.

Remanent likwidacyjny dla VAT

Jednym z ważnych obowiązków, który wynika z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT, jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Będzie on mieć wpływ na zwrot VAT w przypadku likwidacjispółkicywilnej.

W spisie z natury należy ująć wszystkie towary, przy zakupie których przysługiwało prawo do VAT i na dzień likwidacji znajdują się na stanie firmy oraz przedstawiają wartość użytkową. Przede wszystkim należy zliczyć towary handlowe i materiały, których spółka nie zdążyła sprzedać. Co ważne, pod pojęciem towarów rozumie się również środki trwałe i wyposażenie.

Spis z natury powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę towaru,

 • ilość,

 • cenę nabycia towarów (albo towarów podobnych) lub koszt wytworzenia w przypadku braku ceny nabycia - z tym że cena ta jest uaktualniana o obecną wartość rynkową, jeśli uległa ona zmianie od momentu zakupu,

 • wartość netto,

 • stawkę podatku VAT,

 • kwotę podatku VAT.

W remanencie nie ujmuje się towarów czy sprzętów, od których nie przysługiwało przedsiębiorcy odliczenie VAT. Co ważne, podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Uwaga!

Jeśli remanent likwidacyjny dla celów VAT będzie zerowy, można spodziewać się, że organ skarbowy sprawdzi, czy na deklaracjach VAT z poprzednich lat nie było wykazywanych zakupów środków trwałych. Jeśli bowiem nie zostały one sprzedane lub zlikwidowane, to powinny zostać wykazane w remanencie wg ich aktualnej ceny rynkowej.

Zwrot VAT w przypadku likwidacji spółki cywilnej - deklaracja

Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, jak wypełnić deklarację VAT-7/VAT-7K, aby otrzymać zwrot VAT w przypadku likwidacji spółkicywilnej.

Wartość VAT ze spisu z natury w przypadku VAT-7 (wersja 17) ujmuje się w polu 36. Jeśli w polu numer 56 zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (czyli większe zakupy od sprzedaży), to należy ją ująć w polu 57 jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy, a także wskazać termin zwrotu VAT.

Do wyboru pozostają:

 • 180 dni - w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie występowała żadna sprzedaż; konieczne jest złożenie uzasadnienia wraz ze stosowanym powszechnie wnioskiem VAT-ZZ.

 • 60 dni - jest to podstawowy termin ubiegania się o zwrot podatki VAT,

 • 25 dni - termin przyspieszony, przysługuje, jeśli wszystkie faktury zakupu składające się na kwotę odliczonego podatku VAT zostały opłacone; dodatkowo należy złożyć wniosek VAT-ZT, wraz ze zmianą przepisów w 2017 roku dostępność tego terminu została mocno uszczuplona.

Ważne!

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, zostały zaostrzone przepisy dotyczące zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. Powinny zostać spełnione następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Dodatkowe dokumenty przy ostatniej deklaracji VAT spółki cywilnej

W przypadku, gdy spółka cywilna składa ostatnią deklarację VAT, w której wykazywana jest nadwyżka podatku do zwrotu, trzeba pamiętać, że nie będzie on dokonywany jak zwykle na rachunek bankowy spółki. W tym przypadku bowiem zwrot trafia bezpośrednio na konta wspólników. Do ostatniej deklaracji należy dodatkowo załączyć:

 • ksero umowy spółki oraz ewentualne aneksy, z których będą wynikały udziały wspólników,

 • pisma podpisane przez każdego ze wspólników, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana przysługująca do zwrotu część podatku VAT.

Dopiero na podstawie kompletu dostarczonych dokumentów podatek może zostać zwrócony wspólnikom.

Podsumowując, przy przygotowaniu ostatniej deklaracji VAT zlikwidowanej spółki cywilnej należy pamiętać o ujęciu wartości podatku VAT z likwidacyjnego spisu z natury oraz o dołączeniu dokumentów dodatkowo wymaganych przez urząd skarbowych. Są nimi umowa spółki oraz pisma od wspólników ze wskazaniem ich własnych rachunków bankowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów