0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacja otrzymana z ARiMR – skutki podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy mogą otrzymywać finansowanie z różnych organizacji rządowych w ramach wielu istniejących programów pomocowych. Jednym z takim przypadków jest dotacja otrzymana z ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). W niniejszym artykule zastanowimy się, jakie skutki podatkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wywołuje dotacja otrzymana z ARiMR.

Dotacja otrzymana z ARiMR w świetle przepisów podatkowych

Rozpoczynając rozważania, należy w pierwszej kolejności odnieść się do przepisów regulujących status dotacji na gruncie podatków dochodowych. Trzeba zauważyć, że otrzymane dotacje są dla podatnika przysporzeniem majątkowym, w związku z czym konieczne staje się ustalenie, czy mamy w tym przypadku do czynienia z przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Na początku podkreślmy, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy PIT przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są dotacje i subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez przedsiębiorcę na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z przepisami o podatku dochodowym dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Kluczowy w kontekście analizowanego zagadnienia jest wyjątek (zastrzeżenie) ustanowiony w art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. W konsekwencji dotacje otrzymane od agencji wykonawczych w ogóle nie stanowią przychodu podatkowego.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o możliwych zwolnieniach podatkowych w zakresie dotacji. Przykładowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT zwolnione od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W zależności zarówno od źródła pochodzenia dofinansowania, jak i od podmiotu przyznającego, dotacja może być całkowicie zwolniona od podatku, jak również może w ogóle nie stanowić przychodu podatkowego.
 

Kwalifikacja dotacji z ARiMR

W przypadku analizy dotacji otrzymanej z ARiMR, kluczową informacją jest fakt, że ARiMR stanowi agencję wykonawczą. To zatem oznacza, że zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy PIT, wskazujący, że tego rodzaju przysporzenie majątkowe nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem wbrew obiegowej opinii nie znajdzie tu zastosowanie zwolnienie od podatku. Tego rodzaju przysporzenie zostało bowiem całkowicie wyłączone z kategorii przychodu podatkowego.

Takie też stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 lutego 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.423.2017.2.KS, gdzie wskazano, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest agencją wykonawczą, a zatem otrzymana od niej pomoc finansowa nie będzie stanowić przychodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej z uwagi na treść art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy PIT. Skoro zatem uzyskana pomoc finansowa nie stanowi przychodu podatkowego to nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT.

Dotacja otrzymana z ARiMR to przysporzenie, które nie stanowi przychodu podatkowego. Warto zatem zapamiętać, że choć efekt finansowy jest ten sam, to jednak nie jest to przychód zwolniony od podatku.

Wydatki sfinansowane dotacją z ARiMR

Kolejna bardzo ważna kwestia, która często rodzi wątpliwości, odnosi się do kwalifikowania wydatków sfinansowanych dotacją. Problematyczne jest, czy tego rodzaju wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Z uwagi na fakt, że dotacja z ARiMR nie stanowi przychodu podatkowego, to jednocześnie brak jest możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które ową dotacją zostały sfinansowane.

Powyższa teza wynika przede wszystkim z treści art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT, który podaje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Skoro zatem dotacja otrzymana z ARiMR nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, to również wydatki sfinansowane taką dotacją nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Podatnik otrzymał dotację z ARiMR. Z otrzymanych środków zakupił wyposażenie potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji dotacja nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu i jednocześnie wydatek na zakup wspomnianego wyposażenia nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Takie samo podejście prezentują organy podatkowe. Jako przykład można wskazać treść interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.651.2018.2.GG. 

Jak natomiast wygląda kwestia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych za środki otrzymane z dotacji? W tym zakresie konieczne jest sięgnięcie do treści art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy PIT, gdzie ustanowiono, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych zwróconej podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W konsekwencji wydatek na nabycie środka trwałego zwrócony w formie dotacji powoduje, że od tak zakupionego środka trwałego nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

Przykład 2.

Podatnik nabył środek trwały o wartości 100 000 zł. W 80% jego nabycie zostało sfinansowała dotacja otrzymana z ARiMR. To oznacza, że jedynie w części niepokrytej dotacją istnieje możliwość amortyzacji środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych podatnik będzie mógł dokonywać jedynie od wartości 20 000 zł.

Na marginesie możemy dodać, że analogiczne reguły obowiązywałyby w przypadku, gdyby dotacja była zwolniona od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT. Wydatek sfinansowany dotacją zwolnioną od podatku nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 56 ustawy PIT.

Wydatki sfinansowane dotacją z ARiMR nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Reguła ta dotyczy zarówno nabycia środków trwałych, jak i zakupu wyposażenia.

Dotacja otrzymana z ARiMR w księgach podatkowych

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie ujmują w niej dotacji po stronie przychodów w kolumnie nr 8 „Pozostałe przychody”. W podatkowej księdze umieszcza się bowiem te zdarzenia gospodarcze, które generują powstanie zobowiązania podatkowego i wpływają na ustalenie wysokości podatku. Skoro natomiast dotacja otrzymana z ARiMR nie stanowi przychodu, to nie powinna być w tym miejscu wpisywana.

Podobnie prezentuje się zagadnienie ujmowania w księdze wydatków sfinansowanych dotacją. Zgodnie z objaśnieniami w kolumna nr 13 „Pozostałe koszty” jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10–12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Jak już ustaliliśmy, tego rodzaju wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na mocy art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT.

Dotacji z ARiMR oraz wydatku nią pokrytego podatnik nie wpisuje w KPiR w pozycjach dotyczących przychodu oraz kosztu. Tego rodzaju zdarzenia gospodarcze może ewentualnie ująć w kolumnie nr 17 „Uwagi”.

Podsumowując, wskazać należy, że okoliczność otrzymania dotacji z ARiMR jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Otrzymane przysporzenie nie stanowi w ogóle przychodu podatkowego, podobnie jak wydatkowanie środków na zakup składników związanych z działalnością gospodarczą nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów