0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z podatku - nowe zasady wsparcia dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła również nowe zasady przyznawania pomocy oraz preferencji dla przedsiębiorców planujących dokonywanie nowych przedsięwzięć gospodarczych. Ustawa zmienia dotychczasowe zasady, na których przyznawane jest zwolnienie z podatku, w związku z czym ważne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich warunków.

Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne?

Dotychczas działający mechanizm przyznawania ulg podatkowych, opierał się na funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Strefy te, to wyodrębnione obszary na terytorium Polski.

Podstawową zmianą, która została wprowadzona ustawą z 10 maja 2018 roku jest możliwość przyznania pomocy wszystkim przedsiębiorcom zamierzającym podjąć nowe inwestycje. W rezultacie zlikwidowano ograniczenie terytorialne, dzięki czemu każdy przedsiębiorca z dowolnego miejsca Polski, będzie mógł ubiegać się o przyznanie pomocy. Jest to zmiana zasadnicza, bowiem dotychczasowy obszar objęty wsparciem w ramach SSE wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. 

Jak skorzystać z pomocy dla inwestujących przedsiębiorców?

Nie tylko zmiana zasięgu terytorialnego jest nowością wprowadzoną na mocy nowej ustawy. Zmianie uległo wiele przepisów regulujących podstawowe zasady korzystania z dotychczasowych form pomocy.

Przede wszystkim należy wskazać, że zwolnienie z podatku dochodowego, będzie przysługiwało podatnikowi w związku z poniesieniem wydatków na nową inwestycję. Ustawa w art. 2 pkt 1 wskazuje, że przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą, dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zwolnienie z podatku, będzie musiał wystąpić z wnioskiem do właściwego ministra do spraw gospodarki o wydanie decyzji o wsparciu.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, decyzji o wsparciu nie wydaje się przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, prawomocnie ukaranemu za przestępstwo przeciwko środowisku oraz przedsiębiorcy, będącemu osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli wspólnikiem lub członkiem zarządu tych podmiotów jest osoba, która została prawomocnie ukarana za takie przestępstwo.

Art. 15 ustawy określa, że decyzja o wsparciu wskazuje okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić, dotyczące:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę, w związku z nową inwestycją przez określony czas, określonej liczby pracowników;

 • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;

 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę, nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;

 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;

 • kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;

 • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana, z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Co istotne, prawomocna decyzja jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w ciągu 14 dnia od dnia kiedy stała się ona prawomocna. Decyzje wydawane są na czas oznaczony, który nie może być krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Czy możliwe jest uchylenie wsparcia dla przedsiębiorców?

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 ustawy minister właściwy do spraw gospodarki uchyli decyzję o wsparciu, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w powyższej decyzji;

 • rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu;

 • nie usunął uchybień w realizacji warunków, o których mowa wyżej, stwierdzonych w toku kontroli.

W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej. Wielkość zwrotu określa naczelnik urzędu skarbowego. Od tej kwoty liczy się odsetki jak od zaległości podatkowych.

Zwolnienie z podatku – co się zmienia?

Dodatkowo wprowadzono również zmiany w treści przepisów ustawy PIT oraz CIT. W obu ustawach, dodano bowiem zastrzeżenie (art. 17 ust. 6c ustawy CIT oraz art. 21 ust. 5cc ustawy PIT), że zwolnienie z podatku dochodowego nie będzie mieć zastosowania jeśli:

 1. Osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, następuje w związku z zawarciem umowy, lub dokonaniem innej czynności prawnej oraz wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego.

 2. Czynności, o których mowa wyżej, nie mają rzeczywistego charakteru.

 3. Podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów