Poradnik Przedsiębiorcy

8 sposobów na dofinansowanie dla firm

W początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa może wystąpić problem ze zgromadzeniem potrzebnego kapitału. W tej sytuacji może się okazać, że oszczędności czy pożyczka od rodziny nie wystarczą. Trzeba wówczas szukać innych źródeł dofinansowania dla firm. Jakich? przedstawiamy 8 sposobów na dofinansowanie dla firm.

Dotacje z Unii 2014-2020

W latach 2014-2020 przedsiębiorcy i samorządy, to  najwięksi beneficjenci funduszy unijnych. Na rozwój przedsiębiorstw w tych 7 latach przeznaczono 20 mld euro.

Pięć głównych funduszy unijnych wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. 
 • Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. 
 • Fundusz Spójności  - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Poza tym Unia wprowadziła cztery instrumenty finansowe:

 • JASPERS i JASMINE - finansują wsparcie techniczne przy przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych,
 • JEREMIE2 - ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostęp do mikrofinansowania,
 • JESSICA2 - wspomaga rozwój obszarów miejskich.

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami:

Zrównoważony rozwój  - wyżej są oceniane te wnioski o dofinansowanie, w których rozwój gospodarczy regionu nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.

Równość szans - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans. Oznacza to zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.  

Społeczeństwo informacyjne  - realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Poza wyżej wymieniunymi  funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 • Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro),
 • Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro),
 • Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro),
 • Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy

Niewielką część opłacanych składek społecznych trafia do Funduszu Pracy, który stanowi jedno ze źródeł dotacji na założenie działalności gospodarczej. Środkami tymi zarządzają poszczególne urzędy pracy. Dotacje z FP są przeznaczane dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Jednakże aby móc ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioskodawca musi spełnić szereg warunków - m.in. takich jak:

 1. 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:

  • nie prowadził działalności gospodarczej ani nie miał wpisu do CEIDG;
  • był w tym czasie zarejestrowany jako bezrobotny, nie odmówił (bez uzasadnionej przyczyny) przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych ani z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy;
  • do tej pory nie otrzymał z FP lub z innych środków publicznych dotacji na założenie firmy;
 2. w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 3. nie ma nieopłaconych składek ZUS w związku z prowadzoną poprzednio działalnością gospodarczą lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego;

 4. nie ma długu i innych zobowiązań w bankach lub innych instytucjach finansowych (chyba że regularnie je spłaca);

 5. nie złożył wniosków o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Bezrobotny, który wyrazi chęć ubiegania się o uzyskanie dotacji na otwarcie firmy, musi złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek (zawierający biznesplan przyszłej działalności), pamiętając o zachowaniu odgórnych terminów.