Poradnik Przedsiębiorcy

Płynność finansowa w czasach kryzysu

Wahania w gospodarce i wiszące nad przedsiębiorcami widmo kryzysu nie wpływają pozytywnie na płynność finansową firm. Planowane zmiany w przepisach podatkowych mają na celu złagodzenie nieco zatorów płatniczych, jednakże zanim zaczną one dawać pierwsze efekty, warto poszukać na własną rękę sposobów na zwiększenie płynności finansowej swojej firmy.

Na brak gotówki - kredyt

Kredyt to jedna z najpopularniejszych metod zwiększenia kapitału własnego firmy. Dobrze wybrany, elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy może okazać się sporą pomocą podczas przejściowych trudności w działalności. Przez wzgląd na fakt, że na rynku usług finansowych można spotkać się z mnogością różnych ofert, warto zastanowić się, która z nich będzie dla firmy najlepsza - zarówno pod kątem dostarczanego kapitału, jak i możliwości jego spłaty.

Aby sfinansować bieżące potrzeby działalności, przedsiębiorca ma do wyboru kredyty gotówkowe, obrotowe albo w postaci linii kredytowej. W zależności od wyboru, bank przekazuje kapitał w jednej sumie, wypłaca go w transzach albo też opłaca przedłożone przez podatnika faktury. W przypadku linii kredytowej na rachunku bankowym przedsiębiorcy wyznaczany jest określony umową limit, z którego może w razie potrzeby korzystać, a który jest odnawiany wraz ze spłatą nawet niewielkiej części zadłużenia.

Umowy kredytowe mogą być zawierane na dłużej, ale w przypadku poszukiwania rozwiązania na zatory płatnicze warto wziąć pod uwagę kredyty obejmujące krótsze okresy - np. do jednego roku. Spłacać zobowiązanie podatnik może także w wybranej przez siebie formie. Obok klasycznej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych istnieje alternatywa w postaci tzw. spłaty balonowej - w czasie spłacania kredytu regulowane są tylko odsetki, natomiast kwota samego kapitału oddawana jest bankowi na zakończenie umowy, w wysokości całej jej sumy. Decydując się natomiast na wspomnianą już wcześniej linię kredytową, kredytobiorca spłaca na bieżąco zadłużenie, zwiększając sobie tym samym ponownie limit możliwej do wykorzystania sumy, aż do zakończenia całej umowy.

Brak gotówki mimo kredytu? Spróbuj konsolidacji!

Oprócz wymienionych wcześniej kredytów krótkookresowych, branych w celu zlikwidowania przejściowych problemów finansowych, przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się także na inne, długookresowe kredyty - np. inwestycyjne - których spłata może być obciążona niejednolitym oprocentowaniem.

W takiej sytuacji pomocne może być skorzystanie z konsolidacji kredytów. Mechanizm ten polega na spłacie jednej raty zamiast kilku (często do różnych banków) oraz najczęściej także na wydłużeniu czasu spłaty. Tym samym miesięczne raty staną się niższe, w większości przypadków zmniejszona zostaje także wysokość odsetek. Dzięki temu, mimo iż kredyt regulowany będzie przez dłuższy okres czasu, przedsiębiorca posiada na bieżąco większą ilość gotówki. Kredyt natomiast jest nadal regularnie spłacany.

Leasing zwrotny - jak odmrozić gotówkę?

Majątek firmy to nie tylko gotówka, ale też - a często przede wszystkim - maszyny, nieruchomości, pojazdy, czyli posiadane przez przedsiębiorstwo środki trwałe. Jednakże w sytuacji podbramkowej tak zamrożony majątek wydaje się być nieprzydatny.

Oczywiście, zawsze jakimś wyjściem jest sprzedaż środka trwałego. Najczęściej jednak przedsiębiorcy zależy na posiadanej maszynie czy pojeździe, ponadto - zbycie spowodowane nagłym kryzysem zazwyczaj wiąże się z możliwością uzyskania kwoty znacznie niższej niż ta, na którą wskazywałaby wartość rynkowa maszyny.

W takiej sytuacji dobrym wyjściem jest leasing zwrotny. Mechanizm ten polega na sprzedaży środka trwałego firmie leasingowej, jednakże dzięki zawarciu długoterminowej umowy leasingu dotychczasowy właściciel nadal może dany sprzęt wykorzystywać w ramach prowadzonych przez siebie działań. Zatem z jednej strony przedsiębiorcy udaje się pozyskać pożądane środki gotówkowe, z drugiej natomiast nadal może używać w firmie niezbędnego dlań sprzętu.

Oczywiście, leasing zwrotny nie jest bezpłatny. W zamian za to, że przedsiębiorca wykorzystuje w firmie środek trwały, którego umowa leasingowa dotyczy, konieczne jest odprowadzanie rat czy dokonanie jednorazowej opłaty. Koszty korzystania z takiej maszyny w rezultacie najczęściej przekraczają kwotę, którą udało się z leasingu zwrotnego uzyskać. Jednakże mimo to w sytuacji, gdy przedsiębiorca naprawdę pilnie potrzebuje gotówki, rozwiązanie to może być lepsze niż wspomniana już pospieszna sprzedaż.

Krótsze terminy płatności

Jeśli założyć, że wszyscy kontrahenci terminowo regulują swoje należności, to krótszy termin płatności będzie oznaczał większą płynność finansową dla sprzedawcy, natomiast dłuższy - dla nabywcy.

W sytuacji, gdy firmie grozi utrata płynności finansowej warto jest spróbować wynegocjować bardziej korzystne dla siebie terminy płatności. Takie rozwiązanie będzie szczególnie efektywne w sytuacji, gdy przedsiębiorca był dotychczas rzetelnym kontrahentem i zdobył zaufanie swoich partnerów biznesowych. Warto zatem pamiętać o nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji biznesowych, ponieważ w sytuacji trudnej mogą one okazać się naprawdę niezastąpione.

Faktoring na długi

Najczęściej brak płynności finansowej jest związany także z faktem, że kontrahenci zalegają z opłacaniem zobowiązań. W takiej sytuacji nie trzeba od razu zwracać się do windykacji (jak wskazano w poprzednim akapicie, dobre relacje z kontrahentami to coś, o co warto dbać). Wartościowym rozwiązaniem w tym przypadku może okazać się faktoring.

Mianem faktoringu określane są transakcje handlowe, w wyniku których zaległe wierzytelności przejmowane są od podatnika przez wyspecjalizowane instytucje finansowe - faktorów. Zawierając umowę faktor deklaruje odzyskanie należności od dłużnika i przekazanie ich na konto wierzyciela - potrącając oczywiście odpowiednią prowizję. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że jeśli faktorowi nie uda się odzyskać wierzytelności, to samodzielnie pokrywa on jej kwotę, pomniejszoną o prowizję, zwracając tym samym zaległość wierzycielowi.

Płynność finansowa, nawet w czasach kryzysu nie musi być jedynie nieosiągalnym marzeniem. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów przedsiębiorca może zapewnić sobie większą stabilność i przetrwać okresy problemowe. Co ważne, to wybrać narzędzie najlepiej dopasowane do firmy i do jej obecnej sytuacji.