Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Na czym polega cash pooling?

Cash pooling jest metodą zarządzania finansami, która została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach działających w ramach grup kapitałowych oraz mających rozbudowaną strukturę organizacyjną. Naturalną rzeczą jest, że pomiędzy poszczególnymi podmiotami występują różnice pod względem zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny, czyli kredyt. Jest to jednak drogie rozwiązanie - wiąże się z koniecznością zapłaty często niemałych odsetek. Cash pooling jest alternatywą dla kredytu i stanowi wykorzystanie właśnie tych naturalnych różnic między przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.

Jak działa cash pooling?

Cash pooling w dużym skrócie polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych jednej spółki z nadwyżek wypracowanych przez inną spółkę z grupy. Mechanizm ten opiera się na przesyłaniu zasobów pieniężnych spółek na jedno wspólne konto, którym zarządza pool leader (np. bank lub podmiot wchodzący w w skład grupy kapitałowej). Jego zadaniem jest takie rozplanowanie posiadanych środków, by pokryte zostały ewentualne braki na kontach.

Owo rozdzielanie zasobów fachowo nazywane jest kompensatą sald i może przyjąć jedną z dwóch dostępnych form:

  • zero balancing cash pooling (koncentracja środków na rachunku), czyli rzeczywistego przesyłania pieniędzy między rachunkami grupy kapitałowej (nadwyżki z kont poszczególnych spółek przesyłane są na wspólne konto, a następnie rozdziela się je na konta, na których występuje niedobór),
  • notional cash pooling (kompensowanie odsetek), czyli wirtualne przesyłanie środków, które polega na tym, że przesyłany jest nie pieniądz, ale stosowane jest naliczanie odsetek w oparciu na całkowitym bilansie wszystkich podmiotów uczestniczących w cash poolingu.

Czy cash pooling to forma pożyczki?

Powyższe pytanie jest kluczowe, ponieważ w przypadku pożyczki czy darowizny może zajść konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sposób organizacji cash poolingu, czyli najpierw gromadzenie środków na jednym koncie, a następnie przesyłanie ich do poszczególnych podmiotów, nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że zachodzi tu umowa o pożyczce. Przede wszystkim nie można mówić o  określonej kwocie oraz deklaracji jej zwrotu, co jest nieodłącznym elementem takiej umowy. Co więcej, żaden z podmiotów biorących udział w tej “transakcji” nie ma świadomości przeznaczenia ani pochodzenia przesyłanych środków.

W związku z powyższym przedsiębiorcy będący stronami umowy cash pooling-u nie są zobowiązani do opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Cash pooling a VAT

 Kolejną kwestię budzącą wątpliwości stanowi konieczność płacenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług finansowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż spółki uczestniczące w umowie cash poolingu nie świadczą sobie żadnych usług - to bank, jako pool leader, zajmuje się wszelkimi rozliczeniami i przesyłaniem środków między kontami. Jego działania również nie będą podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ usługi pośrednictwa finansowego korzystają ze zwolnienia z VAT (art. 43 ustawy o VAT).

Jak widać - cash pooling jest bardzo korzystną formą zarządzania płynnością finansową spółek działających w ramach jednej grupy kapitałowej. Pozwala on na uniknięcie potencjalnych kosztów związanych z występowaniem niedoborów na koncie, a jednocześnie zapewnia maksymalizację zysków z odsetek ze zgromadzonego kapitału.