Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacja na ryczałcie. Uważaj na konsekwencje podatkowe!

Pomysł na biznes nie wystarczy by uruchomić prężnie funkcjonującą firmę. Jedną z podstawowych kwestii, o których należy pamiętać, zakładając własną działalność, staje się kapitał. Jest on niezwykle istotny zwłaszcza w początkowej fazie, gdzie konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu czy towarów. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się w urzędzie pracy o dotację na uruchomienie własnego biznesu. Muszą przy tym pamiętać, że otrzymanie dotacji poza tym, że obliguje przedsiębiorcę do prowadzenia firmy przez okres minimum np. 2 lat, wymaga również odpowiedniego rozliczenia na gruncie podatkowym.

Dotacja ze środków Funduszu Pracy

Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy jasno wskazuje, że:

„Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.”

Dotacja a przychód z działalności

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.”

Przedsiębiorca, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, o której mowa we wspomnianym art.46, musi pamiętać, że w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowi ona przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy:

„Wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Reasumując powyższe informacje, wspomniana dotacja nie stanowi przychodu z działalności w części przeznaczonej na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku środków pochodzących z Funduszu Pracy w części przypadającej na inne niż wyżej wymienione wydatki, co do zasady stanowi przychód, ale zwolniony od podatku dochodowego.

Wszystko bowiem zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Dotacja zwolniona od podatku dochodowego a forma opodatkowania

Skala podatkowa i podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym sprawa jest dość oczywista, bowiem bezspornie podlegają oni wszelkim regulacjom ujętym w ustawie o podatku dochodowym.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powinni pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Mianowicie o jednym z podstawowych aktów prawnych – ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz o tym, że podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi przychód, a nie dochód.

Jak do kwestii przychodu z działalności gospodarczej podchodzi ustawa? Otóż w jej treści nie znajdziemy definicji przychodu z działalności gospodarczej. W zakresie tym informacji należy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak już w kwestii zwolnień art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest dość precyzyjny:

„Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.”

W wyżej przytoczonej regulacji nie ma jednak mowy o art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalnia dotację (jako przychód z działalności) od podatku dochodowego.

Uwaga!

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymaną dotację opodatkowuje jedynie w tej części, w jakiej nie dotyczy ona zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpowiednią stawką jest 3% (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach podatkowych, czego przykładem jest interpretacja wydana 24 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który jednoznacznie stwierdza, że:

„(…) otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w części nieprzeznaczonej na wydatki inwestycyjne (nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.

Zatem przychód z tytułu dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątkowych niestanowiących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3,0% przychodów.

Natomiast kwota dotacji przeznaczona na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, na podstawie cytowanego powyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem nie podlega również opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(…)”.

Karta podatkowa

Podmioty opodatkowane na zasadzie karty podatkowej nie płacą podatku do otrzymanej dotacji. Bowiem w tym przypadku wysokość podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego jest ustalany z samym organem podatkowym w oparciu o ustawowo określone stawki.