Poradnik Przedsiębiorcy

Dotacja na ryczałcie. Uważaj na konsekwencje podatkowe!

Pomysł na biznes nie wystarczy by uruchomić prężnie funkcjonującą firmę. Jedną z podstawowych kwestii, o których należy pamiętać, zakładając własną działalność, staje się kapitał. Jest on niezwykle istotny zwłaszcza w początkowej fazie, gdzie konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu czy towarów. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się w urzędzie pracy o dotację na uruchomienie własnego biznesu. Muszą przy tym pamiętać, że otrzymanie dotacji poza tym, że obliguje przedsiębiorcę do prowadzenia firmy przez okres minimum np. 2 lat, wymaga również odpowiedniego rozliczenia na gruncie podatkowym.

Dotacja ze środków Funduszu Pracy

Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy jasno wskazuje, że:

„Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.”

Dotacja a przychód z działalności

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.”

Przedsiębiorca, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, o której mowa we wspomnianym art.46, musi pamiętać, że w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowi ona przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy:

„Wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Reasumując powyższe informacje, wspomniana dotacja nie stanowi przychodu z działalności w części przeznaczonej na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku środków pochodzących z Funduszu Pracy w części przypadającej na inne niż wyżej wymienione wydatki, co do zasady stanowi przychód, ale zwolniony od podatku dochodowego.

Wszystko bowiem zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Dotacja zwolniona od podatku dochodowego a forma opodatkowania

Skala podatkowa i podatek liniowy

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym sprawa jest dość oczywista, bowiem bezspornie podlegają oni wszelkim regulacjom ujętym w ustawie o podatku dochodowym.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powinni pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Mianowicie o jednym z podstawowych aktów prawnych – ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz o tym, że podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi przychód, a nie dochód.

Jak do kwestii przychodu z działalności gospodarczej podchodzi ustawa? Otóż w jej treści nie znajdziemy definicji przychodu z działalności gospodarczej. W zakresie tym informacji należy szukać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.