0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z błędną nazwą nabywcy a JPK_VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dokonywanych na rynku transakcjach gospodarczych dość często zdarza się, że sprzedawca wystawi fakturę z błędnymi danymi nabywcy. Czy należy wykazać taką fakturę w Jednolitym Pliku Kontrolnym dla potrzeb VAT? Jak powinien postąpić nabywca i sprzedawca, jeżeli zauważony zostanie błąd w danych nabywcy na fakturze i czy należy wykazać taką fakturę w JPK_VAT? Poznaj postępowanie odnośnie do przypadku – faktura z błędną nazwą nabywcy a JPK_VAT!

Faktura z błędnymi danymi nabywcy – jak skorygować?

Faktura z błędną nazwą nabywcy, adresem lub NIP, może zostać skorygowana na dwa sposoby:

  1. Nabywca może wystawić notę korygującą, wykazując prawidłowe dane. Nota wymaga akceptacji po stronie sprzedawcy.
  2. Sprzedawca może wystawić fakturę korygującą, ujmując prawidłowe dane nabywcy. Faktura korygująca dane formalne nie wywołuje skutków podatkowych, powoduje jedynie zmianę danych kontrahenta na poprawne, lecz nie “wyzerowuje” wartości transakcji.

Niezależnie od tego, czy aktualizacja danych nabywcy nastąpi na podstawie noty czy faktury korygującej powinna być uwzględniona zarówno w dokumentach sprzedawcy, jak i nabywcy. Warunkiem poprawy danych formalnych jest, aby faktura z błędnymi danymi nabywcy wykazywała transakcję, która faktycznie miała miejsce, a także pozwalała na identyfikację stron transakcji, wówczas błąd dotyczy jedynie danych formalnych, a niezmienna pozostaje wartość faktury.

Czy faktura z błędną nazwą nabywcy pozbawia prawa do odliczenia VAT?

Ujęcie błędnej nazwy nabywcy na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia VAT naliczonego, pod warunkiem, że nabyte towary bądź usługi posłużą do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Wówczas nabywca wykaże taką fakturę w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT. Odliczenie VAT może nastąpić w terminie przewidzianym w ustawie o VAT, nawet gdy poprawa błędu poprzez otrzymanie faktury korygującej lub wystawienie noty korygującej i akceptacja jej przez dostawcę towaru lub usługi nie zostanie dopełniona we wskazanym terminie.

Co do zasady odliczenie VAT od dokonanego zakupu następuje w okresie, gdy podatnik otrzymał fakturę zakupu lub dokument celny (art. 86 ust. 10b). Jeżeli jednak podatnik nie odliczył podatku VAT naliczonego w tym terminie, to może tego dokonać w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, z wyłączeniem przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy).

Faktura z błędną nazwą nabywcy - wykaz w JPK_VAT

Nabywca i sprzedawca wykaże fakturę z błędną nazwą nabywcy zarówno w ewidencji VAT, jak i JPK_VAT, błąd formalny nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu faktycznie zrealizowanej transakcji.

Od strony sprzedawcy, jeżeli w wyniku błędu lub pomyłki została wystawiona faktura z błędną nazwą nabywcy, lecz nie została jeszcze wykazana w JPK_VAT, to należy ją ująć już z prawidłowymi danymi w okresie powstania obowiązku podatkowego. Jednak jeżeli JPK_VAT za miesiąc, którego dotyczy dana faktura, został już złożony wraz z wykazaniem błędnych danych nabywcy, to sprzedawca powinien złożyć korektę JPK_VAT, wykazując poprawne dane. Jak wskazuje odpowiedź w tej sprawie opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów, korektę należy przeprowadzić w następujący sposób:
(...) sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT. W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT powinny zostać ujęte oba wystawione dokumenty - zarówno faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy, jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy.

Zapisy powyższe można byłoby zastąpić jednym poprawnym zapisem, jedynie w sytuacji gdy wszystkie zdarzenia (wystawienie faktury pierwotnej oraz korygującej) miały miejsce w jednym okresie rozliczeniowym, jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT. W sytuacji, gdy opisywana zmiana dotycząca danych nabywcy nastąpiła już po złożeniu JPK_VAT, należy postąpić tak jak opisano powyżej, czyli wykazać oba wystawione dokumenty.

W sytuacji drugiej wykazanej w stanowisku MF, gdy zmiana danych nabywcy nastąpiła po złożeniu JPK_VAT, w ramach skorygowania błędnych danych nabywcy na wystawionej fakturze, aby nie powielić wartości transakcji, należy dokonać w korekcie JPK_VAT dwóch wpisów:

  • faktura VAT pierwotna z błędną nazwą nabywcy powinna być ujęta z kwotami w wartości ujemnej (pod numerem faktury pierwotnej),
  • faktura korygująca z prawidłowymi danymi nabywcy podana w wartości faktycznej transakcji (pod numerem faktury VAT korygującej).

Natomiast nabywca nie będzie miał utrudnień w sytuacji, gdy na fakturze kosztowej pojawią się jego błędne dane. Nie ma obowiązku składania korekty JPK_VAT, gdyż w pozycjach faktur kosztowych nabywca nie wykazuje swoich danych, a jedynie dane sprzedawcy wraz z pozostałymi pozycjami z otrzymanej faktury. Jednak jeśli błąd na otrzymanej fakturze pojawiłby się w danych sprzedawcy (nazwa, adres lub NIP), wówczas należałoby wykazać jego poprawne dane, postępując w ten sam sposób, jak w przypadku opisanym powyżej, od strony sprzedawcy.

Co ciekawe, w przypadku, gdy błąd na fakturze dotyczy adresu nabywcy, a pozostałe dane (NIP i nazwa) są prawidłowe, zdaniem Ministerstwa Finansów nie ma obowiązku złożenia korekty JPK_VAT. Wystarczy wystawienie faktury korygującej bądź noty korygującej i przechowywanie jej wraz z fakturą pierwotną w dokumentacji firmy. Zdanie na ten temat przedstawia odpowiedź opublikowana na stronie MF:
Czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeśli nie było zmiany w wartościach tylko np. danych nabywcy (innych niż NIP)?

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

Jak sporządzić korektę JPK_VAT w systemie wFirma.pl?

Po dodaniu prawidłowych wpisów, które zostaną ujęte w rejestrach VAT, można w prosty sposób sporządzić korektę JPK_VAT w systemie wFirma.pl. Wystarczy w tym celu przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i wybrać opcję DODAJ JPK VAT. Następnie należy wskazać odpowiedni okres sporządzenia pliku oraz cel jego złożenia jako KOREKTA DEKLARACJI.

Faktura z błędną nazwą nabywcy - wykazanie w JPK VAT

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów