Poradnik Przedsiębiorcy

Kara za niezłożenie JPK VAT - czy można jej uniknąć?

Przepisy podatkowe dotyczące obowiązku wysyłki plików JPK VAT nie określają wprost, jaka grozi kara za niezłożenie JPK VAT w terminie. Raporty te są bowiem obowiązkowymi informacjami podatkowymi, w związku z tym niezłożenie JPK lub wysyłka pliku z błędami będzie skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny.

Podmioty zobowiązane do wysyłki JPK VAT 

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, mają obowiązek przekazywania do właściwego urzędu skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku utworzonego poprzez własny system informatyczny, którego forma i układ jest zgodny ze wzorem narzuconym przez Ministra Finansów. Co więcej, do comiesięcznej wysyłki JPK VAT zostali zobligowani zarówno podatnicy składający deklarację VAT za okresy miesięczne, jak i kwartalne.Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, pliki JPK VAT należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

Kara za niezłożenie JPK VAT

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK VAT w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez organ skarbowy jako naruszenie obowiązków podatkowych. Kara za niezłożenie JPK VAT została określona w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl przepisów, podatnik który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. Co ważne, niezłożenie pliku JPK VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Grzywna za niezłożenie w terminie informacji podatkowej

 

wysokość kary

przestępstwo skarbowe

700 zł - 20 160 000 zł*

wykroczenie skarbowe

grzywna orzekana przez sąd

210 zł - 42 000 zł*

grzywna nakładana mandatem karnym

do 4200 zł*

* według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 roku (2100 zł brutto)

Kto podlega karze za niezłożenie JPK VAT w terminie?

Karze za niezłożenie JPK VAT w terminie lub przesłanie pliku zawierającego informacje niezgodne ze stanem faktycznym podlega co do zasady osoba, która jest odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe i sprawozdawcze. W związku z tym kara za niezłożenie JPK VAT może zostać nałożona na właścicieli jednoosobowych firm, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, kierowników lub inne osoby, na które został nałożony obowiązek wysyłki JPK VAT, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową.

Problemy napotykane przy wysyłce JPK VAT

Najczęstszym problemem, jaki napotykają podatnicy podczas wdrażania JPK VAT w przedsiębiorstwie, są problemy techniczne związane z brakiem odpowiedniego oprogramowania w firmie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest powołanie się na art. 48 Ordynacji podatkowej. Jeśli złożymy wniosek o odroczenie terminu wysyłki JPK VAT, urząd może wydać decyzję pozytywną w tej sprawie. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to kwestia uznaniowa, a wniosek musi być złożony przed upływem ostatecznego terminu wysyłki pliku.

Próbując uniknąć kary za niezłożenie JPK VAT w terminie, podatnicy dokonują wysyłki “zerowego” JPK VAT. Trzeba jednak pamiętać, że Kodeks karny skarbowy nakłada wyższe sankcje za składanie nieprawdziwych informacji podatkowych niż w przypadku braku takiej informacji. Wysyłając deklarację VAT, urząd posiada kompletne dane dotyczące transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku tym dane zawarte w zerowym JPK VAT nie będą zgodne z kwotą wskazaną w wysłanej do urzędu deklaracji VAT.

Kara za niezłożenie JPK VAT w wyznaczonym terminie może zostać nałożona na podatnika również w sytuacji, gdy złoży on czynny żal. Instytucja czynnego żalu ma bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy organ skarbowy nie jest świadomy tego, że podatnik nie dopełnił należycie nałożonych na niego obowiązków podatkowych. Niewysłanie JPK VAT w terminie lub wskazanie w nim kwot niezgodnych ze złożoną deklaracją VAT uniemożliwia skuteczne odwołanie się do instytucji czynnego żalu.

Podsumowując, rozwiązaniem dla podatników mających problemy z dostosowaniem systemu informatycznego, np. przez wzgląd na jego koszty, jest próba złożenia wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że wydanie przez urząd decyzji pozytywnej jest kwestia uznaniową. W związku z tym niezłożenie JPK VAT w terminie lub wykazanie w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny.