0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kara za niezłożenie JPK VAT - czy można jej uniknąć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy podatkowe dotyczące obowiązku wysyłki plików JPK V7 nie określają wprost, jaka grozi kara za niezłożenie JPK V7 w terminie. Raporty te są bowiem obowiązkowymi informacjami podatkowymi, w związku z tym niezłożenie JPK lub wysyłka pliku z błędami będzie skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny.

Podmioty zobowiązane do wysyłki JPK V7 

Wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, mają obowiązek przekazywania do właściwego urzędu skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku utworzonego poprzez własny system informatyczny, którego forma i układ jest zgodny ze wzorem narzuconym przez Ministra Finansów. Co więcej, do comiesięcznej wysyłki JPK V7 zostali zobligowani zarówno podatnicy rozliczający się za okresy miesięczne, jak i kwartalne.

Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, pliki JPK V7 należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

Kara za niezłożenie JPK V7

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK V7 w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez organ skarbowy jako naruszenie obowiązków podatkowych. Kara za niezłożenie JPK V7 została określona w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl przepisów, podatnik który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. Co ważne, niezłożenie pliku JPK V7 w formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Grzywna za niezłożenie w terminie informacji podatkowej

 

wysokość kary

przestępstwo skarbowe

933,33 zł -  26.880.000 zł*

wykroczenie skarbowe

grzywna orzekana przez sąd

 

280 zł - 56.000 zł*

grzywna nakładana mandatem karnym

do 5.600 zł*

* według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku (2800 zł brutto)

Kto podlega karze za niezłożenie JPK V7w terminie?

Karze za niezłożenie JPK V7 w terminie lub przesłanie pliku zawierającego informacje niezgodne ze stanem faktycznym podlega co do zasady osoba, która jest odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe i sprawozdawcze. W związku z tym kara za niezłożenie JPK VAT może zostać nałożona na właścicieli jednoosobowych firm, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, kierowników lub inne osoby, na które został nałożony obowiązek wysyłki JPK V7, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową.

Problemy napotykane przy wysyłce JPK V7

Najczęstszym problemem, jaki napotykają podatnicy podczas wdrażania JPK V7 w przedsiębiorstwie, są problemy techniczne związane z brakiem odpowiedniego oprogramowania w firmie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest powołanie się na art. 48 Ordynacji podatkowej. Jeśli złożymy wniosek o odroczenie terminu wysyłki JPK V7, urząd może wydać decyzję pozytywną w tej sprawie. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to kwestia uznaniowa, a wniosek musi być złożony przed upływem ostatecznego terminu wysyłki pliku.

Próbując uniknąć kary za niezłożenie JPK V7 w terminie, podatnicy dokonują wysyłki “zerowego” JPK V7. Trzeba jednak pamiętać, że Kodeks karny skarbowy nakłada wyższe sankcje za składanie nieprawdziwych informacji podatkowych niż w przypadku braku takiej informacji.

Kara za niezłożenie JPK V7 w wyznaczonym terminie może zostać nałożona na podatnika również w sytuacji, gdy złoży on czynny żal. Instytucja czynnego żalu ma bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy organ skarbowy nie jest świadomy tego, że podatnik nie dopełnił należycie nałożonych na niego obowiązków podatkowych.

Podsumowując, rozwiązaniem dla podatników mających problemy z dostosowaniem systemu informatycznego, np. przez wzgląd na jego koszty, jest próba złożenia wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK V7. Należy mieć jednak na uwadze, że wydanie przez urząd decyzji pozytywnej jest kwestia uznaniową. W związku z tym niezłożenie JPK V7 w terminie lub wykazanie w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów