Poradnik Przedsiębiorcy

Kara za niezłożenie JPK_VAT - czy można jej uniknąć?

Przepisy podatkowe dotyczące obowiązku wysyłki plików JPK-VAT nie określają wprost, jaka grozi kara za niezłożenie JPK-VAT w terminie. Raporty te są bowiem obowiązkowymi informacjami podatkowymi, w związku z tym niezłożenie JPK lub wysyłka pliku z błędami będzie skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny.

Podmioty zobowiązane do wysyłki JPK_VAT 

Wraz z 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT, mają obowiązek przekazywania do właściwego urzędu skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie pliku utworzonego poprzez własny system informatyczny, którego forma i układ jest zgodny ze wzorem narzuconym przez Ministra Finansów. Co więcej, do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT zostali zobligowani zarówno podatnicy składający deklarację VAT za okresy miesięczne, jak i kwartalne.

Ważne!

Zgodnie z art. 82 par. 1b, pliki JPK-VAT należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

Ważne!

Od stycznia 2018 roku obowiązek składania JPK_VAT będzie dotyczył wszystkich czynnych podatników VAT - dużych, małych, średnich oraz mikro.

Kara za niezłożenie JPK_VAT

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK_VAT w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane przez organ skarbowy jako naruszenie obowiązków podatkowych. Kara za niezłożenie JPK_VAT została określona w art. 80 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego. W myśl przepisów, podatnik który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych. Co ważne, niezłożenie pliku JPK_VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Grzywna za niezłożenie w terminie informacji podatkowej

 

wysokość kary

przestępstwo skarbowe

700 zł - 20 160 000 zł*

wykroczenie skarbowe

grzywna orzekana przez sąd

210 zł - 42 000 zł*

grzywna nakładana mandatem karnym

do 4200 zł*

* według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 roku (2100 zł brutto)

Kto podlega karze za niezłożenie JPK_VAT w terminie?

Karze za niezłożenie JPK-VAT w terminie lub przesłanie pliku zawierającego informacje niezgodne ze stanem faktycznym podlega co do zasady osoba, która jest odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe i sprawozdawcze. W związku z tym kara za niezłożenie JPK_VAT może zostać nałożona na właścicieli jednoosobowych firm, członków zarządu, wspólników spółek osobowych, kierowników lub inne osoby, na które został nałożony obowiązek wysyłki JPK_VAT, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową.

Problemy napotykane przy wysyłce JPK_VAT

Najczęstszym problemem, jaki napotykają podatnicy podczas wdrażania JPK-VAT w przedsiębiorstwie, są problemy techniczne związane z brakiem odpowiedniego oprogramowania w firmie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest powołanie się na art. 48 Ordynacji podatkowej. Jeśli złożymy wniosek o odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT, urząd może wydać decyzję pozytywną w tej sprawie. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to kwestia uznaniowa, a wniosek musi być złożony przed upływem ostatecznego terminu wysyłki pliku.

Próbując uniknąć kary za niezłożenie JPK-VAT w terminie, podatnicy dokonują wysyłki “zerowego” JPK_VAT. Trzeba jednak pamiętać, że Kodeks karny skarbowy nakłada wyższe sankcje za składanie nieprawdziwych informacji podatkowych niż w przypadku braku takiej informacji. Wysyłając deklarację VAT, urząd posiada kompletne dane dotyczące transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku tym dane zawarte w zerowym JPK_VAT nie będą zgodne z kwotą wskazaną w wysłanej do urzędu deklaracji VAT.

Kara za niezłożenie JPK_VAT w wyznaczonym terminie może zostać nałożona na podatnika również w sytuacji, gdy złoży on czynny żal. Instytucja czynnego żalu ma bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy organ skarbowy nie jest świadomy tego, że podatnik nie dopełnił należycie nałożonych na niego obowiązków podatkowych. Niewysłanie JPK_VAT w terminie lub wskazanie w nim kwot niezgodnych ze złożoną deklaracją VAT uniemożliwia skuteczne odwołanie się do instytucji czynnego żalu.

Podsumowując, rozwiązaniem dla podatników mających problemy z dostosowaniem systemu informatycznego, np. przez wzgląd na jego koszty, jest próba złożenia wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że wydanie przez urząd decyzji pozytywnej jest kwestia uznaniową. W związku z tym niezłożenie JPK_VAT w terminie lub wykazanie w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może wiązać się z nałożeniem na podatnika kary grzywny.