Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są do sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych - JPK_VAT - do Ministerstwa Finansów. Generowanie pliku JPK_VAT polega na przetworzeniu informacji z Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do określonego urzędowo formatu elektronicznego. Plik powinien zawierać dane spójne z przesłaną do urzędu skarbowego deklaracją VAT. Jeżeli w deklaracji VAT pojawi się błąd, można ją skorygować, a czy gdy nastąpi pomyłka w Jednolitym Pliku Kontrolnym, korekta JPK będzie również możliwa? Sprawdź, kiedy i jak sporządzać korektę JPK_ VAT!

Składanie JPK_VAT w urzędzie

Od stycznia 2018 r. rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego tzw. JPK_VAT musi być przesyłany co miesiąc do urzędu. Warunek miesięczny jest obligatoryjny - a więc nawet jeżeli podatnik składa deklarację VAT-7K kwartalnie, rozliczając się z tego podatku, to i tak JPK_VAT składane będzie miesięcznie.

Obecnie wysyłka JPK_VAT do urzędu musi być potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dla mikro firm przygotowano również możliwość wysyłki autoryzowanej kwotą przychodu - tzw. JPK_VAT bez podpisu

Jak wygląda korekta JPK?

W przypadku JPK_VAT korektą pliku jest złożenie w całości nowego pliku z poprawionymi danymi. O tym, że jest to korekta, świadczyć będzie późniejsza data wygenerowania pliku oraz oznaczenie w polu “cel złożenia” wariantu 1, informujące o tym, że nie jest to pierwotny plik (pierwotny w tym miejscu ma oznaczenie 0), a jego korekta.

JPK_VAT pierwotne

korekta JPK - deklaracja pierwotna

JPK_VAT korekta

Korekta JPK - jak wygląda skorygowany plik

Czy korekta deklaracji VAT powoduje konieczność korekty JPK?

Wysyłany do urzędu, a właściwie do Ministerstwa Finansów, a dopiero następnie udostępniany urzędom, plik JPK_VAT musi odzwierciedlać wartości wykazane na deklaracji VAT. Ponieważ obecnie podstawą do sporządzenia deklaracji VAT jest rejestr zakupów i rejestr sprzedaży VAT oraz przede wszystkim na ich podstawie tworzony jest plik JPK_VAT, to zapisy z rejestrów VAT muszą odzwierciedlać dane, jakie podatnik wykazuje w deklaracji VAT.

Zatem każda korekta deklaracji VAT-7/VAT-7K będzie powodowała konieczność korekty JPK_VAT.

Czy wystawienie faktury korygującej powoduje konieczność korekty JPK?

To czy wystawienie faktury korygującej spowoduje konieczność korekty JPK_VAT, zależało będzie od daty księgowania korekty. Nie wszystkie faktury korygujące będą bowiem powodowały konieczność cofnięcia się do poprzednich okresów. Na przykład:

  • faktura korygująca sprzedaż zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT - księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania potwierdzenia, że kontrahent zaakceptował korektę - korekta JPK_VAT nie jest konieczna;

  • faktura korygująca sprzedaż zwiększająca podstawę opodatkowania VAT - zwykle wymaga cofnięcia się do okresu pierwotnego, a więc wymaga korekty JPK_VAT;

  • faktura korygująca zakup zmniejszająca podstawę opodatkowania VAT - księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania faktury korygującej - nie wymaga korekty JPK_VAT;

  • faktura korygująca zakup zwiększająca podstawę opodatkowania VAT -  księgowania dokonuje się na bieżąco w dacie otrzymania faktury korygującej - korekta JPK_VAT nie jest konieczna;

  • faktura korygująca dane formalne - mimo że nie powoduje korekty deklaracji VAT, korekta JPK_VAT byłaby wymagana.

Korekta JPK_VAT w systemie wFirma.pl

Korekta JPK_VAT w systemie wfirma.pl jest w łatwy sposób możliwa do wygenerowania. Po wprowadzeniu zmian dotyczących konkretnego zapisu, w którym pojawił się błąd, wystarczy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT, a następnie wskazać okres, za jaki generowana jest korekta i zaznaczyć Cel złożenia: KOREKTA DEKLARACJI.  

Korekta JPK - w systemie wfirma.pl

Po wygenerowaniu korekty JPK_VAT w systemie istnieje możliwość zlecenia wysyłki JPK_VAT do urzędu. W tym celu należy zaznaczyć wygenerowany wpis w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY a następnie wybrać WYŚLIJ DO MF.

Korekta JPK - wysyłka

Czy wystawienie noty korygującej powoduje konieczność korekty JPK?

Każda zmiana w rejestrach VAT powoduje konieczność korekty JPK_VAT. Zatem jeżeli sprzedawca otrzyma od nabywcy notę korygującą ze względu na błąd w nazwie kontrahenta na wystawionej w ubiegłym okresie faktury sprzedaży, to sprzedawca ten będzie zobowiązany do wysłania korekty pliku JPK, mimo że korekta deklaracji VAT nie będzie w tym przypadku wymagana.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu JPK

1) Podsumowania z JPK_VAT nie są równe podsumowaniom wykazywanym na deklaracji VAT składanej za ten sam okres.

2) Rozdzielanie JPK_VAT na kilka plików, czyli wysyłka osobnego pliku dotyczącego JPK rejestru VAT sprzedaży i oddzielnego dotyczącego rejestru VAT zakupu co jest nieprawidłowe - plik JPK_VAT powinien być jeden, jako że musi się zgadzać z wartościami sumarycznymi wykazanymi w deklaracji VAT.

3) Wysyłka dwóch plików za ten sam okres - Ministerstwo potwierdza, że do zasady dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Wysyłka kilku plików za ten sam okres będzie powodowała konieczność wyjaśnień bowiem MF wyśle powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z uwagi na uznanie tylko jednego z plików jako aktualnie obowiązującą wersję.

Właściwa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego w razie korekty JPK

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym wyjaśniono że zarówno korekty JPK dotyczące roku 2016, jak i bieżące należy składać wg nowej obecnie aktualnej struktury JPK innych struktur bramka MF nie przyjmuje.