Poradnik Przedsiębiorcy

Kontrola podatkowa bez zapowiedzi

Elementem, który idzie w parze z prowadzeniem działalności gospodarczej jest podleganie kontroli podatkowej. Dla wielu przedsiębiorców, nawet tych którzy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z prawem, kontrola fiskusa jest bardzo stresującym wydarzeniem. Często może być to spowodowane nieścisłością przepisów podatkowych oraz ciągle zachodzącymi zmianami w rozliczeniach, co prowadzi do braku pewności co do prowadzonej ewidencji księgowej. Urząd skarbowy upoważniony jest bowiem do przeprowadzania procedur kontrolnych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Wszczęcie kontroli podatkowej

Co do zasady kontrola z urzędu skarbowego powinna zostać poprzedzona zawiadomieniem sporządzonym na formularzu ZAW-K. Informacja powinna zostać dostarczona do przedsiębiorcy nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem czynności sprawdzających. Wszczęcie kontroli przed upływem tygodnia musi zostać potwierdzone akceptacją podatnika. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty dostarczenia zawiadomienia inspektorzy z urzędu skarbowego nie zjawią się u przedsiębiorcy, powinien on dostać kolejne pismo informujące o tym, jakie ewidencje będą przedmiotem kontroli. Wówczas podatnik może przygotować się do planowanej inspekcji.

Podstawą wszczęcia kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie przez urząd skarbowy jest odpowiednie upoważnienie. Dokument ten powinien koniecznie zawierać następujące informacje:

 • datę oraz miejsce sporządzenia,
 • dokładne wskazanie urzędu skarbowego,
 • precyzyjne określenie kontrolowanego podatnika - m.in. wskazanie numeru NIP,
 • wskazanie podstawy prawnej dla kontroli (ordynacja podatkowa, ustawa),
 • dane osobiste identyfikujące wszystkich urzędników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli wraz z numerami ich legitymacji służbowych,
 • zakres działań kontrolnych,
 • określenie dokładnego czasu trwania kontroli.

Istotne w tym przypadku jest określenie zakresu działań przeprowadzanych czynności kontrolnych w danym przedsiębiorstwie. Oddelegowana do kontroli osoba może domagać się udostępnienia tylko tych dokumentów, które dotyczą zakresu oraz przedziału czasu wskazanego w upoważnieniu. W przeciwnym razie możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec kontroli z powodu przekroczenia uprawnień urzędnika.

Kontrola fiskusa bez zapowiedzi

Istnieją sytuacje, w których zjawienie się urzędników w celu przeprowadzenia kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie odbędzie się bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie podatnika. Są to szczególne sytuacje, gdzie urząd skarbowy z powodu domniemania nieścisłości w rozliczeniach podatkowych upoważnia inspektora do kontroli, jedynie po okazaniu legitymacji. Jednak nie zwalnia to fiskusa z uzasadnienia podjętych działań, zatem upoważnienie powinno zostać dostarczone podatnikowi w okresie 3 kolejnych dni.

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej nie zostanie wysłane do podatnika, jeżeli ta będzie dotyczyć:

 • podejrzenia istnienia nieopodatkowanych przychodów,
 • prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej,
 • zasadności zwrotu naliczonego podatku VAT,
 • wszczętego postępowania przygotowawczego dotyczącego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa skarbowego bądź karnego,
 • weryfikacji spisu z natury lub ewidencji kasy fiskalnej.

Ważne jest, że utrudnianie postępowania oraz brak udostępnienia wymaganych przez kontrolera dokumentów może nieść za sobą konsekwencje w postaci obciążenia podatnika grzywną. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także przechowywanie w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej tzw. książki kontroli, która zawiera dokumentację dotyczącą wszystkich przeprowadzanych w firmie inspekcji. Stanowi ona potwierdzenie na wykonanie zaleceń pokontrolnych.