0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gospodarka obiegu zamkniętego - źródła finansowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele produktów psuje się zbyt szybko i nie nadaje się do ponownego użytku, naprawienia bądź recyklingu. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że przedmioty nadają się tylko do jednorazowego użytku. Problem ten widoczny jest w całej Unii Europejskiej, która w najbliższych lat zamierza wpłynąć na ten stan rzeczy. W jaki sposób? Przede wszystkim w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 kraje członkowskie otrzymały środki na finansowanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Sprawdźmy, w ramach których programów przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację na ten cel i czym jest gospodarka obiegu zamkniętego?

Czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

Zanim przejdziemy do konkretnych programów/działań, należy wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem GOZ. Gospodarka obiegu zamkniętego to model biznesowy zakładający prowadzenie w dalszym ciągu zyskownej działalności gospodarczej przy maksymalnym wykorzystaniu surowców i jednoczesnym dążeniu do minimalizacji odpadów pochodzących z tej działalności. GOZ zakłada patrzenie na produkt z dwóch stron – z jednej strony, żeby jego produkcja generowała jak najmniej odpadów, z drugiej strony, żeby powstające odpady mogły być surowcem do innej produkcji albo do zmiany modelu produkcji, a nawet do udostępnienia odpadów jako surowce innym podmiotom. Inaczej mówiąc, jest to model rozwoju gospodarczego, w którym przy zachowaniu warunku wydajności spełnione są następujące podstawowe założenia:

 • wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana, lub
 • liczba wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Obszary działań, w których skutecznie można wdrażać gospodarkę obiegu zamkniętego, to m.in. produkcja, konsumpcja, gospodarowanie odpadami, stymulowanie rynku surowców wtórnych oraz ponowne wykorzystanie wody. 

W ramach jakich działań przewidziano dotacje na GOZ?

Nie sposób wskazać jednego obszaru tematycznego, w ramach którego będzie wspierana gospodarka obiegu zamkniętego. Temat jest zbyt złożony i wielowątkowy, aby można było go zaszufladkować. Na pewno GOZ będzie wspierana w konkursach związanych z:

 • oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody;
 • gospodarką odpadami;
 • ochroną klimatu – redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz czystym powietrzem;
 • inteligentnymi sieciami gazowymi i energetycznymi;
 • efektywnością energetyczną, wymianą źródeł ciepła oraz termomodernizacją;
 • promocją, doradztwem, podnoszeniem świadomości oraz wiedzy o problemie. 

Sprawdźmy więc, gdzie przedsiębiorcy mogą złożyć projekt dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. 

W jaki sposób FENG wspiera GOZ?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wspiera rozwiązania dotyczące GOZ w ramach ścieżki SMART. Na początek MŚP muszą jednak wybrać do realizacji jeden z modułów obligatoryjnych: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być opracowanie innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju, lub wdrożenie innowacji. Jeżeli projekt zakłada wspomniany rodzaj inwestycji, przedsiębiorca zyskuje również możliwość realizacji modułów fakultatywnych, wśród których wymienia się zazielenienie przedsiębiorstwa (pozostałe moduły do wyboru to infrastruktura B+R, cyfryzacja, internacjonalizacja i kompetencje). Wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw obejmuje:

 • wprowadzenie lepszej gospodarki odpadami,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • wprowadzenie bardziej wydajnej gospodarki materiałowej,
 • ekoprojektowanie,
 • przeprowadzanie weryfikacji technologii środowiskowych lub środowiskowej oceny cyklu życia produktu i śladu środowiskowego oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji.

Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych oraz stanowić innowację w skali przedsiębiorstwa. Wsparcie ma formę dotacji bezzwrotnej w wysokości od 40% do 80% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego. Nabory wniosków dla MŚP i ich związków są ogłaszane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjum firm z organizacjami badawczymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Czym jest kredyt ekologiczny? 

Finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw umożliwia również kredyt ekologiczny. Warunkiem dostępu do udziału w konkursie jest osiągnięcie minimum 30% progu: oszczędności energii w zakresie termomodernizacji budynków lub oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Przykładowe rodzaje inwestycji to:

 • wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie (przede wszystkim w przypadku wprowadzania bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie od procesów stosowanych);
 • zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych (przede wszystkim w przypadku wprowadzenia na rynek produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii);
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • systemy zarządzania energią w budynkach;
 • systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii.

Nieco mylna może być sama nazwa produktu – kredyt ekologiczny. Pierwszym krokiem dla przedsiębiorcy jest pozyskanie kredytu na wspomniany rodzaj inwestycji w banku komercyjnym. Następnie należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu ekologicznego. Premia wypłacona przez BGK pozwala natomiast w części spłacić kredyt komercyjny, co powoduje, że przedsiębiorca uzyskuje dotację, której wysokość jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji.

Jak w Polsce Wschodniej zamierzają wspierać GOZ?

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej zaplanowano działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP, które prowadzą działalność w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. Wsparcie będzie dostępne w 2 etapach:

 • etap 1 – opracowanie modelu biznesowego GOZ obejmującego audyt przedsiębiorstwa i określenie dalszych kierunków rozwoju (np. wydłużanie życia produktu, ekoprojektowanie, odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów);
 • etap 2 – wdrożenie modelu biznesowego GOZ polegającego na wdrożeniu rekomendacji z etapu 1 poprzez np. zakup lub zaprojektowanie nowych technologii oraz działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn lub urządzeń. 

Obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach 1 etapu. Wnioski można składać w terminie od 10 października do 19 grudnia 2023 roku. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej wynosi 82781 zł (do 100% kosztów kwalifikowalnych). 

W jaki sposób FEnIKS wspiera GOZ? 

Program Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS) również zakłada wsparcie inwestycji związanych z GOZ. W ramach działania 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka obiegu zamkniętego o dotacje może ubiegać się zarówno administracja publiczna, jak i przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Nabór wniosków prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrwa od 31 października do 29 grudnia 2023 roku. Przedsiębiorców na pewno powinny zainteresować następujące typy projektów: 

 • rozwijaniu recyklingu odpadów (budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych);

 • optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ (przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach w całym cyklu życia produktu lub usługi). 

Nabór wniosków dotyczy podmiotów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 100 mln zł. 

Wsparcie GOZ w ramach KPO?

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym te związane z GOZ, będą również wspierane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosi jeszcze w IV kwartale 2023 roku nabór wniosków w ramach działania A2.2.1. Zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dotację na: 

 • poprawę zarządzania surowcami,
 • zwiększenie efektywności energetycznej, 
 • zmianę w kierunku zerowej liczby odpadów, 
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Więcej informacji dostępnych będzie na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory.

W jaki sposób FST wspiera GOZ?

Należy również wspomnieć, że gospodarka obiegu zamkniętego będzie wspierana przez Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażany na wybranych obszarach województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego. Dla przykładu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska przewidziano działanie 9.4 B Zielone inwestycje MŚP, które przewiduje wsparcie na: 

 • modernizację energetyczną MŚP – projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej,
 • wsparcie dla MŚP w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorców na środowisko.

Projekty muszą wykazać pozytywny wpływ na środowisko w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5 (benzopiren), liczby wytwarzanych odpadów do atmosfery. Najbliższy nabór wniosków potrwa od 6 lutego do 7 marca 2023 roku, a wartość kosztów kwalifikowalnych projektu powinna mieścić się w przedziale od 1 do 15 mln zł. 

Projekty szkoleniowe na rzecz GOZ

Na zakończenie warto wspomnieć o projektach szkoleniowych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. W 2023 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała już konkurs pt. GOZ – to się opłaca w ramach działania 1.3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o środki na: 

 • realizację projektów szkoleniowych w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii (w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym).

Środki na dofinansowanie projektów w naborze wynosiły 89 mln zł. Do 2 etapu oceny zakwalifikowano 27 projektów z całego kraju. 

Na stronie PARP dostępny jest również kurs (online) dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego w MŚP, który umożliwia zdobycie wiedzy na temat obowiązków sektora MŚP w GOZ oraz tego, jak wprowadzić GOZ w swoim przedsiębiorstwie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma zdefiniować nasze spojrzenie na nabywanie i wykorzystanie produktów. Bardzo dużą rolę w tym procesie odegrają przedsiębiorcy. Jak widać, możliwości pozyskania dotacji na projekty dotyczące GOZ są bardzo duże. Zarówno w programach ogólnopolskich, jak i regionalnych znajdziemy działania, które finansują projekty związane z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem zasobów i surowców. Dodatkowo PARP podejmuje wiele działań edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie promowania gospodarki obiegu zamkniętego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów