0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Promocja marki innowacyjnych MŚP - dotacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Realizowany w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej program wsparcia promocji marek produktowych – Go to Brand – cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Warto tylko wspomnieć, że w ostatnim konkursie (2021 rok) organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do wsparcia rekomendowano 295 wniosków na kwotę 69 mln zł. Sukces programu sprawił, że tożsame działanie związane z promowaniem marek produktowych polskich MŚP będzie realizowane w najbliższych latach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Sprawdźmy, jakie są najważniejsze założenia Działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Promocja marki innowacyjnych MŚP - co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naborze pozwoli przedsiębiorcom odpowiedzieć na pytanie: Czy mój pomysł kwalifikuje się do wsparcia? O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające znaczący potencjał eksportowy. Nabór wniosków rozpoczyna się 16 października 2023 roku i potrwa do 30 listopada 2023 roku (aplikować można za pośrednictwem strony https://lsi.parp.gov.pl

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 155 mln zł. Przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem o dotację muszą zaś dysponować 50-procentowym wkładem własnym, który może być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza ocenić wszystkie projekty do lutego 2024 roku. Warto już dziś wspomnieć, że druga tura programu, która umożliwi polskim MŚP udział w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii, zostanie ogłoszona 13 marca 2024 roku, a dla przedsiębiorców zarezerwowano na ten cel 100 mln zł.

Jakie są warunki dotyczące realizacji projektów?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych poprzez udział w:

 1. wydarzeniach targowych wskazanych w Załączniku nr 8 do Regulaminu wyboru projektów (lista wydarzeń targowych dla 15 sektorów w ramach projektu Brand HUB, na których będą realizowane stoiska narodowe);
 2. wyjazdowych misjach gospodarczych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz Marki Polskiej Gospodarki. 

Z dokumentacji konkursowej jasno wynika, że o wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy, którzy działają w jednym z 15 wymienionych sektorów oraz planują udział w wydarzeniu targowym wskazanym w załączniku. Do wydarzeń targowych, które można zaplanować w ramach projektu na rok 2024, zaliczamy m.in.: 

 • sektor medyczny i farmaceutyczny – targi MEDICA, Düsseldorf (Niemcy);
 • sektor budowy i wykańczania budowli – targi Nordbygg, Sztokholm (Szwecja);
 • sektor elektroniki profesjonalnej – targi Hannover MESSE oraz Elektronica Monachium (Niemcy);
 • sektor kosmetyczny – targi Beautyworld Middle East Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie);
 • sektor meblarski – targi Delhi Index (Indie).

W ciągu najbliższych 5 lat określono 144 wydarzenia targowe, które będą obywały się na całym świecie. Wnioskodawca musi natomiast zaplanować w projekcie co najmniej jeden udział w targach w charakterze wystawcy podczas imprezy ze stoiskiem narodowym oraz wizualizację Marki Polskiej Gospodarki.

Udział wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy – co można finansować?

Wiemy już, że nie każdy sektor i nie każde wydarzenie kwalifikuje się do wsparcia. Jeżeli po analizie załącznika nr 8 przedsiębiorca znajdzie wydarzenia, w których chce wziąć udział i zaprezentować ofertę swojej firmy, wówczas może zaplanować w projekcie wydatki dotyczące: 

 1. stoiska wystawowego (mogą być finansowane przez okres, w którym odbywają się targi, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i demontażu stoiska): 
 • wynajmu stoiska,
 • zaprojektowania i wykonania zabudowy,
 • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,
 • transportu i ubezpieczenia zabudowy,
 • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku,
 • obsługi stoiska (m.in. koszty tłumaczenia oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska);

       2.udziału pracowników wnioskodawcy w targach:

 • diet i ubezpieczenia pracowników na czas wyjazdu służbowego,
 • uzyskania niezbędnych wiz,
 • zakupu noclegów, 
 • zakupu biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz dojazdu środkami komunikacji miejscowej.

Należy jednak zaznaczyć, że dla drugiej kategorii wydatków (udziału pracowników wnioskodawcy w targach) koszty kwalifikowalne są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych. W zależności od miejsca odbywania się targów wyróżniamy następujące stawki:

 • Europa – 4591 zł/osobę,
 • USA – 9331 zł/osobę, 
 • świat – 7274 zł/osobę.

Do wyliczenia kosztów wystarczy więc podać liczbę pracowników odbywających podróż służbową oraz kraj docelowy. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie ułatwia konstruowanie budżetu projektu, a następnie jego rozliczenie. Weryfikacja wydatków odbywa się bowiem poprzez przedstawienie: 

 • dokumentów potwierdzających udział w imprezie (np. wpis do oficjalnego katalogu targowego lub inny dokument wystawiony przez organizatora);
 • dokumentów potwierdzających liczbę osób reprezentujących beneficjenta w wydarzeniu (np. polecenie wyjazdu służbowego).

Warto również dysponować programem imprezy, dokumentacją potwierdzającą związek uczestnika wyjazdu z beneficjentem (umowa o pracę i adekwatny zakres obowiązków) oraz dokumentację zdjęciową z imprezy, które mogą okazać się pomocne w trakcie weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli projektu na miejscu. 

Jak wyglądają wyjazdowe misje gospodarcze? 

W ramach projektu wnioskodawca ma możliwość zaplanowania wyjazdowej misji gospodarczej w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, które muszą być połączone z udziałem w:

 • targach właściwych dla sektora gospodarki (załącznik nr 8);
 • innych targach lub konferencjach branżowych, w które wpisuje się projekt.

Trzeba to wyraźnie podkreślić, że nie dopuszcza się misji wyjazdowej bez udziału w wydarzeniu targowym. Program misji powinien obejmować organizację co najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów, przedstawicieli organizacji międzynarodowych lub pozarządowych na każdym z odwiedzanych rynków. W ramach tej kategorii wydatków kwalifikowalne są jedynie koszty podróży służbowych pracowników w związku z udziałem w misji gospodarczej, które rozliczamy za pomocą stawek jednostkowych (na tych samych zasadach jak udział pracowników wnioskodawcy w targach). Istnieje natomiast jedno ograniczenie. Maksymalna liczba pracowników wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej to 3 osoby. 

Po zakończeniu misji wyjazdowej przedsiębiorca zobowiązany jest przygotować raport z jej przebiegu zawierający m.in.: 

 • miejsce, cel i ramowy plan misji;
 • informacje nt. pracowników biorących udział w misji;
 • harmonogram spotkań z kontrahentami;
 • dokumentację fotograficzną;
 • bilety wstępu na targi;
 • opis osiągniętych celów misji. 

Jakie kampanie promocyjne można zaplanować w projekcie?

Wnioskodawca może zaplanować kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych, przez którą rozumie się działania marketingowe odbywające się w mediach elektronicznych. Kwalifikowalne są wówczas koszty: 

 • produkcji i emisji spotów reklamowych oraz filmów promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy;
 • opracowania elektronicznych katalogów i broszur;
 • reklamy w mediach targowych;
 • zagranicznej reklamy elektronicznej;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych oraz portalach społecznościowych.

Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną obarczony jest limitem 25% sumy kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Przedsiębiorca musi mieć również świadomość, że dofinansowaniu nie podlegają koszty wytworzenia materiałów promocyjnych, tj.: katalogi i ulotki w wersji papierowej oraz gadżety reklamowe.

Co zaliczamy do kosztów pośrednich? 

Przewodnik kwalifikowalności wydatków dla Działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP bardzo szczegółowo określa wydatki możliwe do sfinansowania w ramach 3 kategorii: udziału w targach w charakterze wystawcy, organizacji wyjazdowej misji gospodarczej oraz kampanii promocyjnych. Osobny punkt należy również poświęcić kosztom pośrednim, które w projekcie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 7% wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektów (czyli wszystkich kosztów możliwych do sfinansowania w ramach 3 opisanych powyżej kategorii). Kwalifikujemy tu w szczególności: opłaty rejestracyjne dotyczące udziału w targach, rezerwację miejsca wystawowego, wpis do katalogu targowego, bilet wstępu na wydarzenia targowe czy też organizację pokazów i prezentacji. Co ważne, beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów potwierdzających, że wydatki zostały poniesione. 

Biorąc pod uwagę to, jak duże było zainteresowanie przedsiębiorców konkursami w ramach działania Go to Brand, należy się spodziewać, że po 2 latach przerwy przedsiębiorcy masowo ruszą do składania wniosków w ramach Działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Bardzo czytelny katalog kosztów kwalifikowalnych, pula środków przekraczająca 150 mln zł, krótki okres oceny wniosków – to dodatkowe elementy zachęty dla MŚP, które chcą pozyskać dofinansowanie na promocję swoich produktów na rynkach zagranicznych. Należy również wspomnieć, że przy bardzo dużym zainteresowaniu konkursem Instytucja Pośrednicząca ma możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów