0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w roku 2021 w województwie świętokrzyskim funkcjonowało ponad 124 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło około 2,5% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju. Region świętokrzyski uplasował się pod tym względem na 14. miejscu wśród wszystkich województw. Ile z tych firm w najbliższych latach będzie skutecznie ubiegać się o dotacje na rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim? Na to pytania nikt nie zna odpowiedzi. Jakie działania przewidziano dla przedsiębiorców, gdzie zgłosić się po wsparcie, jaki należy wnieść wkład własny w inwestycje oraz gdzie szukać aktualnych informacji o naborach wniosków? Odpowiadamy.

Ile i na jakie cele? 

W perspektywie finansowej na lata 2021–2027 województwo świętokrzyskie będzie miało do wykorzystania 1,45 mld euro. Na powyższą kwotę składa się 1,05 mld euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 405 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekordowa pula środków pozwoli stworzyć w regionie odpowiednie warunki do zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wśród najważniejszych obszarów, na które zostaną przeznaczone dotacje w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027, wymienia się m.in.:

 • projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz wspierające rozwój świętokrzyskich przedsiębiorstw – 215 mln euro;
 • projekty ukierunkowane na efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową (w tym budowę kanalizacji), gospodarowanie odpadami, a także na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa i różnorodności biologicznej – 355 mln euro.

Jak wysoki może być poziom wsparcia inwestycji? W tym miejscu należy odnieść się do przepisów dotyczących mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027. Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. MŚP mogą liczyć na dodatkową premię. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 50% doliczane jest dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10%.

Gdzie szukać wsparcia na wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług?

Działania ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze nauki i biznesu znajdują się w Priorytecie 1 regionalnego programu dla województwa świętokrzyskiego. 2 listopada 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R, które potrwa do końca 2023 roku. 

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na realizację następujących typów projektów:

 • wsparcie prac B+R (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe) mające na celu opracowanie nowych produktów, usług lub procesów, a także znaczące ulepszenie istniejących produktów lub usług;
 • wsparcie projektów B+R, które obejmują wdrożenie wypracowanych w ramach projektu wyników prac B+R;
 • wsparcie infrastruktury B+R, o ile służy realizacji agendy badawczej (preferowane będą projekty z udziałem organizacji badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych). 

Warto zwrócić uwagę, że wsparcie udzielane w ramach Działania 1.2 uwzględnia możliwość rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza B+R służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. W ramach konkursu do rozdysponowania jest kwota 45 mln zł. Ponadto województwo świętokrzyskie zamierza zachęcać przedsiębiorców do działalności badawczo-rozwojowej. Narzędziem, które będzie wykorzystywane w tym celu, mają być vouchery na proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorców dostępne w ramach Działania 1.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji. Obecnie brak bardziej szczegółowych informacji na temat kwot wsparcia i terminu uruchomienia. Dotacje mają natomiast przyczynić się do: unowocześnienia wachlarza usług i produktów przedsiębiorstw, wzmocnienia kompetencji pracowników oraz ułatwienia wdrożenia nowych modeli biznesowych odpowiadających wyzwaniom cyfrowej i zielonej transformacji.

Zdrowi i aktywni zawodowo – czyli możliwości wsparcia w ramach Priorytetu 7

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy stawia przed przedsiębiorcami wiele problemów, które są widoczne na poziomie całej Unii Europejskiej. Wymienić można przede wszystkim: pojawianie się nowoczesnych technologii, transformację cyfrową, zmiany w preferencjach dotyczących sposobu pracy czy też negatywne skutki pandemii COVID-19. Nie dziwi więc fakt, że fundusze europejskie w obecnej perspektywie finansowej będą bardzo mocno wspierały: dostosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian (z uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia) oraz aktywne i zdrowe starzenie się. Jakie działania w tym zakresie przewiduje program dla województwa świętokrzyskiego? Biorąc pod uwagę najbliższe nabory wniosków, należy wspomnieć o:

 1. Działaniu 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników – ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej pracowników poprzez:
  • zapewnienie pakietu badań diagnostycznych dostosowanych do płci, wieku i charakteru wykonywanej pracy, wykraczających poza zakres podstawowych badań profilaktycznych;
  • doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy mające na celu zapewnienie ergonomii oraz bezpieczeństwa stanowiska pracy;
  • kursy/szkolenia przekwalifikowujące pracowników do wykonywania innej, mniej obciążającej pracy (na innym stanowisku);
  • edukację zbiorową na terenie zakładu pracy prowadzoną przez fizjoterapeutę/psychologa/psychoterapeutę – właściwa organizacja stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, diagnoza zachowań zdrowotnych pracowników na danym stanowisku pracy, ćwiczenia korekcyjne pozwalające zapobiec dalszemu postępowaniu zdiagnozowanych wad, edukacja w zakresie chorób cywilizacyjnych (tj. profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem);
  • pakiety rehabilitacyjne dla pracowników umożliwiające powrót do pracy lub pozostanie w zatrudnieniu (w tym również pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich);
  • działania wspierające równe traktowanie i niedyskryminację wśród pracowników np.: szkolenia na temat niedyskryminacji w miejscu pracy.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zamierza ogłosić nabór wniosków w I kwartale 2024 roku. Do rozdysponowania będzie kwota 25 mln zł.
 2. Działaniu 7.2 Programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy – które ma na celu przeciwdziałanie przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych osób pracujących oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym.

Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano na IV kwartał 2023 roku. Alokacja konkursu to blisko 20 mln zł. 

Jak pozyskać dotację na stworzenie nowych miejsc przedszkolnych?

Jednym z głównych priorytetów wdrażanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest również edukacja na wszystkich etapach życia oraz równy dostęp do opieki nad dziećmi. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postanowił, że w latach 2021–2027 przeznaczy kwotę około 50 mln zł na wspieranie edukacji przedszkolnej. Najbliższy nabór wniosków w ramach Działania 8.1 zaplanowano na okres od 13 października do 30 listopada 2023 roku. 

Wśród podmiotów uprawnionych do składania wniosków wymienia się m.in. przedsiębiorców, którzy zamierzają utworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego oraz dostosować placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto projekty mogą przewidywać rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia rozwijające jakość edukacji m.in. poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia specjalistyczne, wsparcie w zakresie edukacji włączającej oraz doskonalenie kompetencji kadr. Szczegółowe zasady realizacji przedsięwzięć zostaną określone w Regulaminie Wyboru Projektów, ale już wiemy, że w ramach działania przewidziano dotacje do 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w regionie pozwoli osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku 3–6 lat podjąć decyzję o powrocie na rynek pracy. 

Czym jest inicjatywa ALMA - dotacje na rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim

ALMA to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu wzmocnienie pozycji społecznej osób młodych (w wieku 18–29 lat), które są oddalone od rynku pracy. Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim osoby, które: 

 • mają trudności ze znalezieniem pracy, 
 • od dawna są bezrobotne, 
 • funkcjonują z niepełnosprawnością lub 
 • pochodzą ze środowisk migracyjnych. 

Wsparcie obejmować będzie: 

 • staż w innym państwie europejskim, 
 • szkolenia i doradztwo zawodowe oraz 
 • kompleksowe wsparcie przed wyjazdem na staż oraz po powrocie do kraju. 

Inicjatywa będzie wdrażana na poziomie regionalnym m.in. za pośrednictwem Działania 10.3 Wsparcie osób młodych z grupy NEET. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zamierza zorganizować pierwszy nabór wniosków w lutym 2024 roku. Do podziału między beneficjentów zainteresowanych realizacją inicjatywy ALMA trafi ponad 31 mln zł.

Na zakończenie warto również wspomnieć, że województwo świętokrzyskie zamierza wspierać przedsiębiorców w zakresie: 

 • internacjonalizacji (budowanie strategii eksportowej, wybór odpowiednich rynków ekspansji, zmiana modelu biznesowego prowadzonej działalności) – Działania 1.7 Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i infrastruktury biznesowej;
 • rozwoju potencjału regionalnego ekosystemu innowacji (m.in. poprzez sieciowanie przedsiębiorstw z sektorem nauki, inicjowanie współpracy interesariuszy w „procesie przedsiębiorczego odkrywania”) – Działanie 1.5 Zwiększenie potencjału MŚP i rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji;
 • odnawialnych źródeł energii (m.in. instalacje do produkcji energii elektrycznej/ciepła z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego OZE) – Działanie 2.4 Zielona energia.

Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, niestety musimy uzbroić się w cierpliwość. W programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 obecnie brak konkretnych informacji na temat ww. działań. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dotację m.in. na: wdrażanie innowacji w firmie, działalność badawczo-rozwojową, cyfryzację działalności, rozwój eksportu, działania proekologiczne, szkolenia, tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy oraz wsparcie osób młodych na rynku pracy. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o naborach wniosków na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Przypominamy również, że harmonogram naborów wniosków podlega aktualizacji przynajmniej raz na kwartał. Warto być na bieżąco, aby nie przegapić terminu składania wniosków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów