0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gwarancja door-to-door - czy ją znasz?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gwarancja door-to-door (zwana zamiennie gwarancją D2D lub gwarancją “od drzwi do drzwi”) to szczególny rodzaj gwarancji oferowany przez producenta. Podobnie jak gwarancja producenta jest wydawana dobrowolnie. Nie może ona zostać wystawiona, jeśli na dany produkt nie została wydana gwarancja producenta, ponieważ gwarancja D2D to rodzaj gwarancji producenta.

Czym jest gwarancja door-to-door?

W gwarancji door-to-door producent zobowiązuje się do naprawy usterki lub wydania nowego towaru - gdyby zakupiony sprzęt okazał się wadliwy z winy producenta. Dodatkowo to producent ponosi wszelkie koszty transportu - zarówno przy wysyłce przez kupującego wybrakowanego towaru do producenta, jak i przy wysyłce towaru naprawionego lub nowego do osoby, która złożyła reklamację. Zadaniem kupującego jest jedynie zapakować dany towar wraz z dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu oraz oczekiwanie na kuriera.

Zgłoszenie gwarancyjne przyjmowane jest na podstawie dowodu zakupu produktu - paragonu lub faktury.

Kiedy można skorzystać z gwarancji door-to-door?

Gwarancja door-to-door dotyczy jedynie tych towarów, na które producent zdecydował się wystawić gwarancję D2D. Informację o tym, czy dany towar jest nią objęty, możemy odczytać w dokumencie gwarancyjnym lub poprzez inny zapis (np. nalepka “gwarancja door-to-door” na danym towarze). Jeśli do danego produktu nie wydano dokumentu gwarancyjnego, to znaczy, że towar nie podlega gwarancji producenta, ani tym bardziej gwarancji door-to-door.

Gwarancję D2D mogą zaoferować jedynie te sklepy, które oferują towar zakupiony u legalnych dystrybutorów (producentów).

Procedura gwarancji door-to-door

 1. Na początku należy zgłosić usterkę w odpowiednim serwisie producenta - można to uczynić telefonicznie, e-mailowo, przez specjalnie przygotowany formularz na stronie internetowej czy poprzez rejestrację towaru na stronie internetowej - miejsce i sposób zgłoszenia zależy od producenta, a dane te powinny być ujęte w karcie gwarancyjnej.

 1. Gdy serwis potwierdzi zasadność gwarancji D2D, to wybrakowany towar należy starannie zapakować (tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu do punktu serwisowego). Dany towar należy zapakować wraz ze wszystkimi akcesoriami w oryginalnym opakowaniu, dołączyć gwarancję i dowód zakupu.

Przy czym dołączenie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej nie musi być wymagane, jeśli dany towar (wraz z jego numerem seryjnym) podlega rejestracji na stronie internetowej - jednakże jest to uzależnione od woli producenta.

 1. Następnym krokiem jest oczekiwanie na kuriera - kurier powinien przybyć w terminie wskazanym przez serwis/obsługę techniczną podczas zgłaszania usterki i odebrać wybrakowany towar od kupującego.

 1. Wadliwy sprzęt trafia do wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego, gdzie jest naprawiany lub wymieniany. Czas realizacji gwarancji powinien być określony w karcie gwarancyjnej - zależy on od producenta.

 1. Naprawiony lub nowy towar jest odsyłany kurierem do klienta.

Wszelkie koszty związane z powyższą procedurą pokrywa serwis producenta!

Uwaga!

Przy gwarancji door-to-door ważne jest, aby towar starannie zapakować, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Producenci często zastrzegają, że gwarancja D2D nie obejmuje wad produktu, ubytków powstałych w czasie transportu lub z winy kupującego.

Gdy okaże się, że towar uległ uszkodzeniu podczas transportu z winy kuriera, to najlepiej w jego obecności sporządzić protokół szkody. Taki protokół może okazać się bardzo przydatny w sprawnym załatwieniu sprawy. Po sporządzeniu protokołu najlepiej skontaktować się z odpowiednim punktem serwisowym czy działem technicznym, aby tam ustalić dalszą procedurę gwarancji.

Terminy w gwarancji door-to-door

Terminy w udzielanej gwarancji “od drzwi do drzwi” są określane przez producenta. To on decyduje, jak długo trwa gwarancja D2D oraz w jakim czasie zobowiązuje się do realizacji obowiązków wynikających w dokumencie gwarancyjnym (np. naprawy usterki, wymiany towaru na nowy).

Wszelkie informacje na temat warunków gwarancji D2D są opisane w karcie gwarancyjnej dołączanej do danego towaru, dlatego też należy ją uważnie przeczytać.

Podobne rodzaje gwarancji

Oprócz rodzaju gwarancji producenta, jaką jest gwarancja door-to-door, można się jeszcze spotkać z innymi rodzajami, takimi jak:

 • gwarancja on-site - producent zobowiązuje się do naprawy usterki w miejscu instalacji towaru lub siedzibie kupującego;

 • gwarancja bring-in - naprawa usterki w określonym miejscu przez producenta. Koszty za dostarczenie przesyłki ponosi zgłaszający usterkę;

 • gwarancja door-to-distributor -  naprawa usterki w siedzibie producenta. Koszty dostarczenia wybrakowanego towaru ponosi producent. Do danego towaru nie trzeba dołączać dowodu zakupu, gwarancji, oryginalnego opakowania ani akcesoriów. Wymagana może być rejestracja towaru na specjalnej stronie internetowej producenta.

Gwarancja D2D a inne tryby rozpatrywania reklamacji

Reklamację wybrakowanego lub wadliwego towaru można złożyć na podstawie:

 1. gwarancji producenta,

 2. gwarancji door-to-door,

 3. przepisów odpowiednich ustaw.

Gwarancja producenta oraz gwarancja door-to-door to dobrowolne zobowiązanie się producenta do wykonania obowiązków określonych w karcie gwarancyjnej - w razie wady towaru. Warunki tych gwarancji, czyli swoje obowiązki, które jednocześnie są uprawnieniami kupującego (np. naprawa towaru, wymiana na nowy), określa sam producent - ma tutaj swobodę. Również sam producent ustala, czy dany towar jest objęty równocześnie gwarancją door-to-door i gwarancją producenta (jako dwie niezależne od siebie formy) i czy skorzystanie z jednej formy nie wyklucza możliwości skorzystania z drugiej.

Natomiast skorzystanie z gwarancji producenta (czyli też door-to-door) nie wyklucza możliwości skorzystania z reklamacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa (czyli z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi za wady). Nie można jedynie równocześnie realizować reklamacji na podstawie tych dwóch form. Oznacza to, że gdy kupujący wybrał jedną z tych dróg, to droga druga jest zawieszana na czas realizacji reklamacji drogą pierwszą. Po upływie czasu przewidzianego dla drogi pierwszej lub odrzuceniu reklamacji w tym trybie, można skorzystać z reklamacji na podstawie drogi drugiej.

To kupujący decyduje, na jakiej podstawie składa reklamację, czy na podstawie gwarancji producenta (też door-to-door), jeśli producent taką na dany towar wystawił, czy na podstawie przepisów prawnych o niezgodności towaru z umową, rękojmi za wady.

Co ważne, dany tryb reklamacji dotyczy pojedynczej wady towaru. A zatem, jeśli dla jednej wady w produkcie kupujący skorzystał z danego trybu reklamacji, to dany tryb nie jest już wiążący, gdyby przy tym samym towarze ujawniła się kolejna wada.

Uregulowania prawne dotyczące niezgodności towaru z umową, rękojmią za wady towaru znajdziemy w:

 • art. 556-576 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.),

 • ustawie z dnia z 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów