0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy w relacjach z konsumentami, do których zobowiązany jest przedsiębiorca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku transakcji z konsumentami zastosowanie ma kilka terminów. Terminy wyznaczone przez prawo (Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta), a także możliwość reklamacji towaru, mają za zadanie chronić konsumenta, jako że jest on uważany za podmiot słabszy w relacjach rynkowych ze sprzedawcą/przedsiębiorcą. Do przestrzegania terminów “konsumenckich” jest zobowiązany zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Przeczytaj, jakie są obowiązujące terminy w relacjach z konsumentami.

Kim jest konsument?

Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.) w art. 221 definiuje konsumenta jako osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem konsumentem jest każda osoba kupująca dany produkt na swój użytek prywatny (niezwiązany z działalnością gospodarczą) od przedsiębiorcy. 

Terminy w relacjach z konsumentami

Terminy, jakie obowiązują w relacjach z konsumentami, to:

  • 14 dni - jest to termin, w którym konsument ma prawo, aby odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Liczy się on od dnia wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi. Konsument, który korzysta z tego prawa, nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy - wystarczy, że złoży u przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub elektronicznie (jeśli przedsiębiorca oferuje taką możliwość).

  • 12 miesięcy - jest to termin, w ciągu którego konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jeśli nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy. Termin ten liczy się po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy/kupna.

  • 2 lata - jest to termin obowiązywania gwarancji z tytułu rękojmi (niezgodności towaru z umową), czyli czas na złożenie reklamacji przez konsumenta, odpowiedzialności sprzedawcy.

  • 14 dni - to czas, w ciągu którego przedsiębiorca powinien ustosunkować się do reklamacji (odpowiedzieć klientowi, czy reklamację uznaje, czy odrzuca). Jeśli przedsiębiorca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji nie wyda na nią odpowiedzi, to uznaje się, że reklamacja została przyjęta.

  • 1 rok - od momentu zauważenia wady w produkcie, to czas na zgłoszenie reklamacji przez konsumenta, aby nie utracić przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych (naprawa towaru lub wymiana na nowy).

  • 1 rok - od dnia nabycia towaru, to termin, w którym sprzedawca odpowiada za wydany towar. Przyjmuje się, że jeżeli wada towaru została zgłoszona w ciągu roku od jego kupna, to towar posiadał wadę już w chwili nabycia. Natomiast jeśli dany towar został zareklamowany po upływie roku od dnia jego nabycia, to na konsumencie spoczywa ciężar udowodnienia, że był on już wybrakowany w chwili wydawania.

Jeśli chodzi o czas na wykonanie obowiązku w wyniku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, to prawo nie nakłada sztywnych terminów - leży to w gestii stron, dogadania się sprzedawcy i konsumenta.

UWAGA!

Termin obowiązywania gwarancji a czas na zgłoszenie reklamacji

Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki (jeden rok od dnia wykrycia wady) nie skraca czasu odpowiedzialności sprzedawcy (2 lata od dnia wydania towaru).

Jeśli w 2-letnim okresie obowiązywania rękojmi konsument zauważy w rzeczy jakąś wadę, to od tego momentu ma rok, aby złożyć reklamację i skorzystać z naprawy towaru lub wymiany na nowy - nawet jeśli 2-letnia gwarancja kończy się za 3 miesiące.

Powyżej przytoczone terminy obowiązują w przypadku rękojmi sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, na mocy której sprzedawca odpowiada zawsze. Ale oprócz reklamacji z tytułu rękojmi konsument ma też prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji.

Ponieważ gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem wydawanym przez gwaranta (producenta, importera), to wszelkie terminy składania, rozpatrywania reklamacji, odpowiedzialności za towar są ustalane indywidualnie przez gwaranta oraz podawane w karcie gwarancyjnej. Natomiast jeśli do danego produktu została wystawiona gwarancja, ale nie podano w niej terminów, to zastosowanie mają terminy, jak dla reklamacji na podstawie rękojmi, czyli te opisane powyżej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów