Umowa sprzedaży - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa sprzedaży (czasem nazywana umową kupna-sprzedaży) to umowa wzajemna, zobowiązująca. Jest najpowszechniejszą umową zawartą w Kodeksie cywilnym. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy - nabywca zaś do uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zwykle nie potrzebuje formy szczególnej - wystarczy pisemna forma zwykła. W drobnych sprawach życia codziennego nie ma konieczności zawierania pisemnej umowy np. przy zakupach spożywczych. 

Pobierz darmowy wzór umowy sprzedaży w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy sprzedaży.pdf
Wzór umowy sprzedaży.docx

Umowa sprzedaży - elementy obowiązkowe

Najważniejszymi elementami umowy sprzedaży, bez których nie mogłaby ona istnieć jest przedmiot umowy oraz jego cena. Umowa sprzedaży powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • strony umowy - stronami umowy sprzedaży mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną. Strony te trzeba opisać prezycyjnie, aby możliwa była ich identyfikacja. W przypadku osób fizycznych umowa sprzedaży powinna zawierać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, nr dowodu tożsamości, ewentualnie PESEL. W przypadku przedsiębiorców konieczna jest nazwa firmy, adres siedziby, NIP oraz określenie osoby reprezentującej stronę;
  • przedmiot sprzedaży - przedmiotem umowy sprzedaży mogą być tylko dopuszczone do obiegu towary - czyli rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw. Przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości. Na przykład przy sprzedaży auta nie wystarczy informacja, że chodzi o samochód osobowy - trzeba wpisać markę, rodzaj, datę produkcji, pojemność silnika, kolor, a także jego indywidualne numery;
  • cenę - sprzedaż jest odpłatna, dlatego w umowie sprzedaży trzeba zawrzeć cenę sprzedaży wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza potraktowanie jej jako umowy darowizny, a jeśli pojawi się ekwiwalent inny niż pieniężny, kwalifikuje się taki dokument jako umowę zamiany. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej;
  • podpisy stron.

Umowa sprzedaży - elementy fakultatywne

Umowa sprzedaży może też zawierać inne elementy, uznane przez strony za słuszne i przydatne przy realizacji umowy oraz ewentualnych roszczeniach w przyszłości. Takimi elementami mogą być m.in:

  • informacje o zaliczkach czy zadatkach,
  • miejsce przekazania rzeczy,
  • termin odbioru rzeczy,
  • sposobie dostawy
  • dodatkowej gwarancji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów