0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - nievatowcy wystawiają faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT mogą dokumentować sprzedaż rachunkami lub fakturami bez VAT. Wyjaśniamy, jakie zasady wystawiania faktury bez VAT obowiązują podatników zwolnionych z VAT oraz jakie elementy powinna zawierać faktura podatnika zwolnionego z VAT.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

W zakresie zwolnienia z VAT wyróżnia się zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego mają prawo skorzystać podatnicy, jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła równowartości 200 000 zł - do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku.

Należy mieć na uwadze, że jeśli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie danego roku podatkowego limit sprzedaży liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Powyższe potwierdza art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w brzmieniu którego zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku podatkowym równowartości 200 000 zł.

Limit sprzedaży liczony jest według następującego wzoru: wysokość limitu (200 000 zł) x liczba dni w ciągu roku podatkowego, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza / liczba dni w roku podatkowym, za który liczony jest limit.

Szczegółowe omówienie na przykładach sposobu ustalenia limitu zwolnienia podmiotowego z VAT znajduje się w artykule: Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać

Z kolei zwolnienie przedmiotowe przysługuje, jeżeli podatnik wykonuje w ramach działalności czynności określone w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Korzystając z tego rodzaju zwolnienia nie występuje limit sprzedaży.

Przykład 1.

Pan Wiktor prowadzi prywatną praktykę lekarską i korzysta ze zwolnienia z VAT. W kwietniu 2024 roku przychód ze sprzedaży przekroczył 200 000 zł. Czy pan Wiktor mu dokonać rejestracji do VAT?

Nie, z racji tego, że pan Wiktor korzysta z przedmiotowego zwolnienia z VAT nie musi rejestrować się do VAT pomimo przekroczenia limitu sprzedaży 200 000 zł.

Termin wystawienia faktury bez VAT

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz innych firm powinni wystawiać faktury w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż.

Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, w myśl art. 106b ust. 2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Jednak wyjątek w tej kwestii stanowi art. 106b ust. 3 ustawy o VAT.

Art. 106b ust. 3 ustawy o VAT:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Tym samym przedsiębiorca zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie.

Przykład 2.

Pani Emilia prowadzi działalność zwolnioną z VAT. W dniu 22 września sprzedała towary na rzecz osoby prywatnej o wartości 100 zł. Klient zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury w dniu 15 października. Czy pani Emilia może odmówić wystawienia faktury bez VAT?

W związku z tym, że żądanie wystawienia faktury bez VAT zostało złożone przez klienta przed upływem 3 miesięcy, pani Emilia ma obowiązek wystawienia takiego dokumentu i przekazania go nabywcy.

Faktury bez VAT a obowiązek wystawienia ich w KSeF

Choć nie jest jeszcze znany termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF, wiadomo, że nievatowcy będą zobowiązani do raportowania prowadzonej sprzedaży w Krajowym Systemie e-Faktur. W związku z tym, pomimo braku obowiązku składania plików JPK_V7 (obowiązek ten dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT), urząd skarbowy w prosty sposób dzięki wystawianiu faktur bez VAT w KSeF będzie mógł przeprowadzić czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową wśród nievatowców.

Nievatowcy już teraz mogą dobrowolnie wystawiać faktury bez VAT w KSeF, o czym więcej w artykule: KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur - co musisz wiedzieć?

Faktura podatnika zwolnionego z VAT - jakie dane powinna zawierać?

Zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, faktura podatnika zwolnionego z VAT ze względu na limit obrotów (do 200 000 zł) powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer przy zachowaniu ciągłości numeracji,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • wskazanie nazwy lub rodzaju towaru/usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • jednostkową cenę towarów lub usług,
 • kwotę należności ogółem.

Faktury bez VAT wystawiane przez nievatowców w związku z korzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie muszą zawierać podstawy prawnej zwolnienia. Natomiast faktury bez VAT, które zawierają taką informację nie są błędne ponieważ ustawodawca wskazał minimalny zakres danych jakie powinny znaleźć się na fakturze bez VAT.

Natomiast faktury bez VAT wystawiane przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) co do zasady powinna zawierać takie elementy jak:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • ilość i miarę towarów lub usług,
 • cenę jednostkową,
 • kwotę należności ogółem,
 • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

W kwestii wskazania podstawy prawnej zwolnienia z VAT przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur ustanowiły jeszcze jeden wyjątek. Mianowicie w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT (dotyczy to m.in. usług ubezpieczeniowych czy usług udzielania kredytów) faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • data wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę, której dotyczy dokument.

Tym samym faktura podmiotu wykonującego usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT nie musi posiadać podstawy prawnej.

Jak wystawić fakturę bez VAT w systemie wFirma.pl?

System wFirma.pl umożliwia w prosty i szybki sposób wystawienie faktury bez VAT poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT).

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Po uzupełnieniu wymaganych danych oraz zapisaniu, faktura zostanie automatycznie zaksięgowana u podatnika prowadzącego KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług w KPiR, a w przypadku ryczałtowca do Ewidencji przychodów w kolumnie zgodnej z wybraną stawką ryczałtu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów