0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez wierzyciela

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wierzyciel również może być zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość swojego dłużnika. Poza obligatoryjnymi elementami wniosku, musi również zawrzeć dodatkowe elementy wymienione w art. 24 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Jakie są elementy wniosku o ogłoszenie upadłości, który składa wierzyciel?

Wierzyciel składając wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność, a ponadto, jeżeli wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien dołączyć wstępne propozycje układowe. Należy zaznaczyć, iż chodzi tutaj o wierzytelność realnie istniejącą oraz o wykazanie jej charakteru prawnego (źródła pochodzenia). Istotne w tym miejscu jest zaznaczenie, iż wnioskująca osoba musi uprawdopodobnić w stopniu znacznym, iż taka wierzytelność istnieje, gdyż ewentualne skutki ogłoszenia upadłości są daleko idące dla dłużnika.

Obowiązek omawianego uprawdopodobnienia spoczywa na każdym z wierzycieli, którzy nie są wierzycielami solidarnymi, występującym z wnioskiem w jednym piśmie. Powoduje to, iż sąd może w sposób różny rozpatrzyć ten wniosek względem każdego z wnioskodawców oddzielnie. Istotne jest również, iż fakt niedokonania uprawdopodobnienia nie pozwala na zastosowanie art. 130 k.p.c. i wezwanie do uzupełnienia braku, a jest podstawą do oddalenia wniosku ze względu na braki legitymacji materialnej po stronie wnioskodawcy. W postanowieniu z 18 października 2002 r. (V CKN 111/2001)Sąd Najwyższy uznał, że w postępowaniu upadłościowym  sąd nie ma podstaw do badania istnienia po stronie wnioskodawcy wierzytelności przysługującej mu wobec uczestnika postępowania, bowiem przepisy upoważniają sąd wyłącznie do ustalenia, czy wierzyciel uprawdopodobnił swoją wierzytelność.

Jakie propozycje układowe może zaproponować wierzyciel?

Powinny zawierać sposoby restrukturyzacji opisane w art. 270 Prawa upadłościowego i naprawczego lub propozycję zawarcia układu likwidacyjnego opisanego w art. 271 Prawa upadłościowego i naprawczego. Propozycje restrukturyzacji zobowiązań upadłego mogą obejmować w szczególności:

1. odroczenie wykonania zobowiązań;

2. rozłożenie spłaty długów na raty;

3. zmniejszenie sumy długów;

4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Oczywiście warto pamiętać, że propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji. Układ likwidacyjny przewiduje zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika poprzez jego likwidacje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów