0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dane w KRS a aktualizacja w S24 i Portalu Rejestrów Sądowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym rejestrze sądowym [dalej: ustawa o KRS], która wprowadziła szereg zmian w sposobie prowadzenia i aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie zmiany zostały wprowadzone nowelizacją? Jak obecnie zmienić dane w KRS? Odpowiedź poniżej.

Dane w KRS a sposób dokonywania zmian przed 1 lipca 2021 roku

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:

 1. rejestru przedsiębiorców;
 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Do 1 lipca 2021 roku zmian danych spółek wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców mogły być dokonywane w następujący sposób:

 1. w przypadku spółek zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym S24 – przez portal: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/,
 2. w przypadku spółek zarejestrowanych w tradycyjny sposób (za pomocą formularzy i zgłoszenia do sądu rejestrowego) – przez złożenie stosownych wniosków za pośrednictwem sądu rejestrowego w formie pisemnej.

Dane w KRS a sposób dokonywania zmian po 1 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Wniosek o wpis zmian trzeba złożyć:

 1. za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (dalej: PRS) – tylko, jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza: https://prs.ms.gov.pl/;
 2. w systemie teleinformatycznym S24 – tylko, jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Nowością w postępowaniu przed sądem rejestrowym jest konieczność składania wniosków o rejestrację/zmianę danych spółki wyłącznie przy zastosowaniu systemów teleinformatycznych.

Jeżeli spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie PRS, nie można zmieniać jej danych za pomocą systemu S24.
 

Nie można również złożyć w S24 wniosku o zmianę wpisu dla spółki założonej w tym systemie, jeżeli wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS.

Zmiana w systemie PRS

Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać, jest założenie konta na Portalu Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl/. Aby prawidłowo założyć kontro, należy zapoznać się z instrukcją zakładania konta w PRS.

Następnie wybiera się zakładkę „Wnioski o zmianę” i wpisuje numer KRS podmiotu, którego dotyczy zmiana. Należy przejść do zakładki „Przejdź do wniosku”.

Elektroniczny formularz KRS w systemie teleinformatycznym PRS jest podzielony na 7 sekcji:

 • Nazwa wniosku,
 • Dane podmiotu,
 • Oświadczenie spółki,
 • Wnioskodawca Pełnomocnik,
 • Sąd,
 • Zakres informacyjny objęty zmianą,
 • Załączniki.

Ad. 1, 2:

Pozycje – sekcje wniosku „Nazwa wniosku” i „Dane podmiotu” uzupełniane są automatycznie przez system PRS.

Ad. 3:

W pozycji – sekcji „Oświadczenie spółki” należy oświadczyć, czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości od cudzoziemców.

Ad. 4:

W sekcji „Wnioskodawca Pełnomocnik” wskazuje się, kto jest wnioskodawcą oraz czy w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik – radca prawny, adwokat.

Ad. 5:

W sekcji „Sąd” wskazuje się sąd, do którego kierowany jest wniosek.

Ad. 6:

Zmiany danych podmiotu wpisanego do KRS dokonuje się w sekcji nr 6 – „Zakres informacyjny objęty zmianą”. Zmiany mogą dotyczyć: 

 • informacji o spółce i wspólnikach;
 • organu reprezentacji, organu nadzoru, prokurentów;
 • przedmiotu działalności;
 • likwidacji, rozwiązania, unieważnienia;
 • połączenia, podziału, przekształcenia;
 • zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności. 

Funkcjonalność każdego z ww. punktów pojawia się po kliknięciu w poszczególne zakładki i rozwinięciu listy możliwych do dokonania zmian.

Ad. 7:

Załączniki obejmują pliki dołączone do wniosku takie jak:

 • pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik;
 • oświadczenia osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń – w przypadku wpisu lub zmiany danych;
 • uchwały w przedmiocie zmiany adresu podmiotu;
 • uchwały w przedmiocie powołania/odwołania z funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej, funkcji prokurenta;
 • lista obejmująca nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów bądź osób uprawnionych do powołania zarządu – w przypadku wpisu lub zmiany tych osób.

W PRS opłatę od wniosku wnosi się za pomocą systemu e-Płatności: https://oplaty.ms.gov.pl/. Można również wykonać przelew bezpośrednio z konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Opłaty za zmiany w systemie PRS wynoszą:

 1. 250 zł – opłata sądowa za wpis,
 2. 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiana w systemie S24

Zmiany danych spółki w KRS przez S24 można wprowadzać tylko w przypadku gdy spółka była zakładana w tym systemie i nie wprowadzono zmian w formie papierowej lub na portalu PRS. Aby prawidłowo założyć konto należy zapoznać się z instrukcją założenia konta w S24.

Instrukcja dokonywania zmian w systemie S24 zależy od formy prawnej spółki:

 1. dla spółki z o.o.,
 2. dla spółki jawnej,
 3. dla spółki komandytowej

W systemie S24 opłatę wnosi się podobnie jak w przypadku zmian dokonywanych w systemie PRS za pomocą systemu e-Płatności: https://oplaty.ms.gov.pl/. Można również wykonać przelew bezpośrednio z konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Opłaty za zmiany w systemie PRS wynoszą:

 1. 200 zł – opłata sądowa za wpis,
 2. 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów