0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest KRS i jak się w nim zarejestrować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdziemy ważne informacje o przedsiębiorstwie, jego sytuacji finansowej i sposobie reprezentacji. Co to jest KRS i jak wpisać do niego firmę? Skąd pobrać wydruk? Jakie podmioty muszą mieć nadany numer? Oto praktyczne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co to jest KRS i jakie zadania spełnia?

Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS, to rejestr przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń prowadzony przez sądy gospodarcze. Aktem prawnym regulującym działanie KRS jest Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu. Każda osoba ma dostęp do KRS przez internet – to rejestr jawny. W wyszukiwarce KRS na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości możemy znaleźć interesującą nas spółkę i uzyskać informację o sposobie jej reprezentowania lub najważniejszych elementach sytuacji finansowej. Możliwe jest wyszukiwanie według numeru KRS, NIP, REGON lub nazwy podmiotu. Dzięki wyszukiwarce dowiemy się na przykład, czy dla spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe. W KRS zawarte są też informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Gdzie pobrać wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego?

Ze strony ministerialnej możemy otrzymać kompletny i aktualny wydruk z KRS. Wystarczy kliknąć „Pobierz wydruk informacji pełnych” lub „Pobierz wydruk informacji aktualnych”. Pobrany dokument PDF z domeny gov.pl jest honorowany przez sądy i inne instytucje.

Jakie podmioty są wpisywane do KRS?

Całość Krajowego Rejestru Sądowego składa się z trzech osobnych części:

  • rejestru przedsiębiorców;
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr przedsiębiorców

Pierwszy z działów KRS to jeden z najbardziej znanych rejestrów przedsiębiorców obok Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej. Spisy różnią się podmiotami, które są do nich wpisywane – CEIDG jest spisem firm w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast KRS jest właściwym rejestrem przedsiębiorców dla spółek prawa handlowego, czyli spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, europejskich i nowości w polskim systemie prawnym – prostych spółek akcyjnych.

Tylko podmioty wpisane do rejestru mają nadany numer KRS. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów musi mieć nadany numer i tym samym zostać wpisany do rejestru.

Jak zarejestrować się w KRS?

Od 1 marca 2021 r. procedura zgłaszania wniosków o rejestrację przedsiębiorstwa do KRS uległa zmianie. Od tej daty wpis do rejestru można zgłaszać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego – internetu. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Ta sama zasada dotyczy wszystkich załączników i dokumentów wymaganych przez przepisy i składanych z wnioskiem.

Jeśli dokumenty, które chcemy dołączyć do wniosku, są w formie papierowej, musimy dodatkowo złożyć odpisy elektroniczne poświadczone przez notariusza (albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym). Możemy dołączyć elektroniczne kopie tych dokumentów, ale w takim przypadku należy przesłać do sądu rejestrowego oryginały składanych dokumentów lub ich odpisy w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Pomysł pełnej informatyzacji postępowania rejestrowego w KRS jest oceniany pozytywnie i daje nadzieje, że wprowadzone zmiany przyczynią się do przyspieszenia rozpoznawania wniosków przez sądy rejestrowe.

Zasady wpisu do KRS – osoby uprawnione i opłaty

Wpisu do KRS dokonuje uprawniony podmiot zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w umowie spółki lub Kodeksie spółek handlowych, czyli np. Prezes Zarządu lub kilku członków zarządu. Wniosek podlega opłacie w wysokości 500 zł oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł. W systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości (w tzw. portalu S24) możemy skorzystać z gotowych, wstępnie uzupełnionych wniosków o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej – w takim przypadku opłata za wpis do KRS ulega obniżeniu do 250 zł. Warto pamiętać, że korzystanie z portalu S24 wymaga posiadania konta w systemie.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie co to jest KRS, jest to spis spółek, fundacji i stowarzyszeń. Jest jawny i każdy może uzyskać informacje o numerze KRS i danych przedsiębiorstwa z wyszukiwarki KRS znajdującej się na domenie gov.pl. Wniosek o rejestrację spółki lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym możemy złożyć przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli zakładamy spółkę lub fundację, zaopatrzmy się w kwalifikowany podpis elektroniczny lub załóżmy profil zaufany na platformie ePUAP – to ułatwi proces rejestracji.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów