0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak złożyć wniosek do KRS elektronicznie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 roku wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego można składać wyłącznie elektronicznie. Jak złożyć e-wniosek do KRS i co jeszcze warto wiedzieć o nowej procedurze wnioskowej? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Jak złożyć e-wniosek do KRS? Instrukcja

Celem złożenia wniosku do KRS w formie elektronicznej należy:

  • wejść na stronę Portalu Rejestrów Sądowych pod adresem: www.prs.ms.gov.pl;
  • wejść w podstronę o nazwie: e-formularze KRS;
  • zarejestrować się jako użytkownik systemu za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • dokonać wyboru wniosku, jaki ma zostać złożony i kliknąć odpowiednią zakładkę z nazwą formularza;
  • wypełnić formularz interaktywny;
  • podpisać formularz elektronicznym podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym;
  • załączyć wymagane dokumenty w formie odpisów elektronicznych.

Wniosek do KRS – najważniejsze informacje

Wpis do rejestru KRS jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wnioski składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.

Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo.

Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.

Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w repozytorium.

Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z repozytorium i dołączany do wniosku.

Procedura dokonania wpisu przez sąd rejestrowy

Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.

Wpis w przedmiocie NIP-u i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych, sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze po przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

Elektroniczne repozytorium dokumentów finansowych

Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których mowa w art. 69 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych. Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Akta rejestrowe – również elektronicznie

Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Prowadzone są one w postaci papierowej, nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta te prowadzone w systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać papierową.

Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru oraz zbioru dokumentów. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się:

  • za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych;
  • w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Sądy rejestrowe wydają w postaci elektronicznej dokumenty złożone do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej ich kopie i odpisy. Sąd rejestrowy, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w postaci papierowej i elektronicznej kopie i odpisy dokumentów złożonych do akt w postaci papierowej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów